Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Etelä-Suomen aluehallintoviraston pääkaupunkiseudun kotihoitoa koskeva valvonta johti huomautukseen Helsingin kotihoidolle

Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on viimeisen vuoden aikana valvonut Helsingin, Espoon ja Vantaan kotihoitoa. Valvonta-asiat ovat tulleet vireille joko epäkohtailmoituksella tai AVIn oma-aloitteisena valvontana. Valvonnan seurauksena Helsingin kotihoidolle annettiin huomautus.

Kaikkiin kolmeen kuntaan on tehty ohjaus- ja arviointikäynti, jonka tavoitteena on palvelujen järjestäjän tai palvelujen tuottajan ja aluehallintoviraston yhteistyönä edesauttaa asiakkaan oikeusturvan ja kansalaisten yhdenvertaisuuden toteutumista. Ohjaus- ja arviointikäynti on ohjausta ja neuvontaa, jonka tarkoituksena on ohjata palvelujen järjestäjää tai palvelujen tuottajaa korjaamaan toimintaansa saamansa ohjauksen perusteella.

Helsingin kotihoidosta useita epäkohtailmoituksia vuoden aikana

Helsingin kotihoitoa koskevassa valvonta-asiassa käsiteltiin useita ilmoituksia koskien kotihoidon toiminnan järjestämisessä olevia epäkohtia. Valvonta on tullut vireille alkukesästä 2017 ja ohjaus- ja arviointikäynti Helsinkiin toteutettiin elokuussa 2017. Ohjaus- ja arviointikäynnillä sekä kirjallisessa valvonta-asiassa käsiteltiin kotihoidon henkilöstön riittävyyttä, tiedonkulkua ja kirjaamista, hallintomenettelyä, palvelujen laatua ja saatavuutta, kunnan järjestämis- ja valvontavastuuta sekä toiminnan johtamisen ja omavalvonnan asianmukaisuutta.

Aluehallintoviraston valvontapäätöksessä annettiin hallinnollista ohjausta huomion kiinnittämisen ja käsityksen ilmaisemisen muodossa. Hallinnollista ohjausta annettiin muun muassa omavalvonnan asianmukaiseen toteuttamiseen, kotihoidon resurssien riittävyyteen, sosiaalipalvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen sekä ateriapalveluja saavien asiakkaiden ravitsemuksesta huolehtimiseen liittyen. Kotihoidon johdolle annettiin huomautus vastaisen varalle koskien laiminlyöntejä toiminnan riittävässä resursoinnissa ja toiminnan valvonnassa asiakasturvallisuuden varmistamiseksi.

Aluehallintovirasto ohjasi Helsingin kaupunkia kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että heikommassa asemassa olevat ja toimintakyvyltäkyvyltään heikentyneet kuntalaiset saavat tietoa palveluista ja erilaisista palveluvaihtoehdoista lain ja säädösten edellyttämällä tavalla. Kunnan tulee myös huolehtia alueellaan sijaitsevien yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta siten, että myös ilman kotihoidon asiakkuutta tukipalveluja saavien asiakkaiden palvelun laatu ja turvallisuus varmistetaan.

Valvonnan seurauksena Helsingin kotihoitoon on palkattu lisää työntekijöitä. Yhteensä tänä vuonna palkataan lisää 50 henkilöä. Kotihoidon määrärahoja on lisätty tälle vuodelle 4 miljoonaa euroa. Lisäksi kotihoidon henkilöstörakennetta on monipuolistettu ja omavalvontaa on parannettu.

Espoon kotihoito aluehallintoviraston oma-aloitteiseen valvontaan

Espoon kotihoitoa koskeva valvonta-asia otettiin oma-aloitteisesti valvontaan julkisuudessa vuoden alussa esiintyneiden asiakastapausten sekä niihin liittyneiden tarkastuslautakunnan huomioiden vuoksi. Molemmissa asiakastapauksissa vaarantui asiakasturvallisuus, mutta toista julkisuudessa ollutta yksilöimätöntä tapausta ei Espoo tunnistanut kaupungin kotihoidossa tapahtuneeksi. Sekä ohjaus- ja arviointikäynnillä, että kirjallisessa valvonta-asiassa käsiteltiin kotihoidon henkilöstön riittävyyttä ja osaamisen varmistamista, palvelujen laatua ja saatavuutta sekä toiminnan johtamisen ja omavalvonnan asianmukaisuutta. Espoo reagoi ohjaus- ja arviointikäyntiin ja korjasi aluehallintoviraston osoittamat epäkohdat määräaikaan mennessä. Kotihoitoon myös lisättiin 22 vakanssia Espoon kaupunginhallituksen päätöksellä toukokuussa 2018.

Valvontapäätöksessä annettiin hallinnollista ohjausta huomion kiinnittämisen muodossa. Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan huomiota kiinnitettiin siihen, että kotihoidon vakanssien määrän tulee vastata kotihoidon asiakkaiden määrää ja palvelutarvetta. Lisäksi henkilökunnan rakenteen, koulutuksen ja osaamisen on vastattava kotihoidon asiakkaiden palvelutarvetta siten, että asiakas saa laadultaan hyvää sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Myös henkilökunnan vaihtuvuuden pienentämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Muilta osin asia ei antanut aihetta toimenpiteisiin aluehallintovirastossa.

Vantaan kotihoidon valvonta-asia tuli vireille asiakasturvallisuuteen liittyvästä ilmoituksesta

Vantaan kotihoitoa koskevassa epäkohtailmoituksessa ilmoittaja oli huolissaan potilasturvallisuudesta lääkehoidossa tapahtuneiden sekaannusten ja jatkuvan kiireen vuoksi. Valvonta-asia tuli vireille kesäkuussa 2017 ja Vantaan kotihoitoa koskeva ohjaus- ja arviointikäynti toteutettiin lokakuussa 2017.

Ohjaus- ja arviointikäynnillä sekä kirjallisessa valvonta-asiassa käsiteltiin kotihoidon henkilöstön riittävyyttä, työn organisointiin liittyviä kysymyksiä sekä kotihoidon palvelujen laatua ja saatavuutta. Sekä epäkohtailmoitus että valvonta painottuivat Vantaalla henkilöstökysymyksissä lähinnä työn organisointiin, ei niinkään henkilöstön määrään. Vantaa reagoi ohjaus- ja arviointikäyntiin ja oli ryhtynyt omavalvonnan keinoin korjaustoimenpiteisiin jo ennen ohjaus- ja arviointikäynnin toteuttamista. Vantaan kotihoidon johto myös totesi ohjaus- ja arviointikäynnillä, että kotihoidon työntekijöiden käyttöä on taloudellisesti mahdollista lisätä, mikäli huomataan, että siihen on tarvetta.

Vantaan kotihoitoa koskeva valvonta voitiin päättää ohjaus- ja arviointikäynnin jälkeen.

Seuraamukset valvonnan johdosta

Huomion kiinnittäminen ja käsityksen ilmaiseminen ovat hallinnollisen ohjauksen muotoja, jotka perustuvat hallintolakiin ja vakiintuneeseen laillisuusvalvontakäytäntöön. Valvova viranomainen voi kanteluasiassa antamassaan ratkaisussa kiinnittää valvottavan huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin tai ilmaista käsityksensä lain mukaisesta menettelystä. Huomion kiinnittäminen ja käsityksen ilmaiseminen ovat huomautuksen antamista lievempiä keinoja, joiden tarkoituksena on ohjata valvottavaa ottamaan tulevassa toiminnassaan huomioon hyvän hallinnon vaatimukset sekä ohjata tätä toimimaan lain edellyttämällä tavalla.

Päätös Helsinki

Päätös Espoo

Lisätietoja:

Sosiaalihuollon ylitarkastaja Päivi Vainio, p. 0295 016 091, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

paivi.vainio(at)avi.fi


Päivitetty