Tiedotteet 2017

Ekokem-Palvelu Oy sai ympäristöluvan ja luvan putkien sijoittamiseen Mäntyluotoon tiukoin ehdoin

Lounais-Suomi, Etelä-Suomi

Ekokem-Palvelu Oy:lle on myönnetty ympäristölupa jätteiden käsittelyyn Porin Mäntyluodossa sekä määräaikainen lupa jätevesien johtamiseen esitettyyn purkupaikkaan. Luvan mukaan yritys saa käsitellä vain jätevoimaloiden savukaasunpuhdistuksessa syntyvää tuhkamaista jätettä, ja myös käsittelyssä hyödynnettävien happojen laatua rajattiin.

Laitokselle ei saa ottaa vastaan ulkomailta tuotua jätettä. Jätevesipäästöille annetut raja-arvot ovat huomattavasti tiukemmat kuin jätteenkäsittelylaitoksilla yleensä ja edellyttävät alunperin suunniteltua tehokkaampaa jätevedenpuhdistusta.

Luvassa on annettu yksityiskohtaiset tarkkailumääräykset, joiden mukaan yrityksen on seurattava mm. laitokselle tulevan ja sieltä lähtevän jätteen laatua, jätevesien määrää ja haitallisten aineiden pitoisuuksia, alueen hulevesien laatua, merialueen tilaa sekä hiukkaspäästöjä. Laitokselle on määrätty raportointivelvoite.

Laitokselle annetuilla tiukoilla raja-arvoilla vaikutukset merialueeseen jäävät pieniksi ja määräaikaisiksi. Suolapitoisuus nousee purkuputken pään välittömässä läheisyydessä ja jonkin verran Eteläselän keskellä olevalla havaintopaikalla POME58, mutta laimenee sen jälkeen nopeasti.

Muilla havaintopaikoilla kloridipitoisuuden nousu on hyvin pientä tai sitä ei ole havaittavissa. Metallipitoisuuksissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Päästöillä ei myöskään arvioida olevan vaikutuksia kalastoon, mutta päätöksessä on määrätty kalataloustarkkailusta.

Aluehallintoviraston päätös kokonaisuudessaan: Dnro ESAVI/3035/2016


Lisätietoja:
ympäristöneuvos Marja-Terttu Parsama, p. 0295 016 422,
ympäristöneuvos Kari Pirkanniemi, p. 0295 016 425
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI

 

 

 


Päivitetty

Oikopolut