Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

AVI uudesta eläinten hyvinvointilaista: lain pitää suojella eläimen etua – ei ihmisen

Länsi- ja Sisä-Suomi

Uusi eläinten hyvinvointilaki on ollut lausuntokierroksella ja myös aluehallintovirastot ovat lausuneet siihen osaltaan. Lausuntoaikaa oli 28.2.2018 asti, jonka jälkeen lakiluonnos palasi maa- ja metsätalousministeriön virkamiesvalmisteluun. Eduskunnan käsittelyyn sen odotetaan tulevan syksyllä ja voimaan vuoden 2020 alussa, jolloin se korvaisi nykyisen vuodelta 1996 peräisin olevan eläinsuojelulain.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ottaa kantaa lakiluonnoksessa useaan kohtaan, joiden ei katsota tuovan parannusta nykyiseen lainsäädäntöön, joissakin kohdin jopa päinvastoin. Viraston eläinsuojeluvalvontaa suorittavat eläinlääkärit tuovat esiin, että lakiehdotuksesta puuttuvat kokonaan muun muassa kuulemista koskevat pykälät. Näin esimerkiksi kiireellisissä tilanteissa tarvittaviin toimenpiteisiin ei voitaisi ryhtyä viipymättä, vaan asianosaista eläinten omistajaa tulisi kuulla ensin. Toistuvissa ja pitkittyneissä säädösten ja määräysten piittaamattomuustilanteissa on nähty, ettei lainsäädäntö huomioi eläinten kärsimystä toimien perusteena, vaan sitä katsotaan hetkellisen tilanteen mukaan. Lakiin halutaan nyt paremmat työkalut laiminlyönnin katkaisemiseen, joka lisäisi myös valvonnan vaikuttavuutta. Kiireellisissä eläinsuojelullisissa tilanteissa tulee edelleen sallia suullinen kuuleminen tai kuulematta jättäminen, jos eläimen omistaja tai haltija ei ole viivytyksettä tavoitettavissa. Lainsäätäjiltä odotetaan selkeää signaalia, ettei eläimen hyvinvointiin selkeästi vaikuttavaa lain vähimmäistason alittamista sallita.

Viranomaisilla tulisi myös olla mahdollisuus eläinten myymiseen tai toimittamiseen teuraaksi niin aikaisessa vaiheessa, että eläimet ovat vielä myyntikelpoisia. Viranomaisen tulisi saada harkinnassaan tukeutua aiempaan valvontahistoriaan ja toimia kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisesti. Näissä tilanteissa on käytännössä usein kyse pitkittyneestä huonosta hoidosta ja sen seurauksena huomattavan heikosti kehittyneistä eläimistä tai hoidon ja pitopaikan heikkoudesta kärsivistä eläimistä, eikä eläinten tila enää kohene, vaikka olosuhteissa tapahtuisi paranemista. Lievemmätkin laiminlyönnit eläinten hyvinvoinnissa aiheuttavat vakavaa vaaraa jatkuessaan pitkään.

Rangaistustoimenpiteenä eläintenpitokielto tulisi säätää määrättäväksi aina sille määrättyjen edellytysten täyttyessä ilman tuomioistuimen harkintavaltaa. Se, että toimija on luopunut eläintenpidosta tai hänellä juuri oikeudenkäyntihetkellä ei ole eläimiä, ei saa vaikuttaa asiaan kuten nykyisin usein tapahtuu. Eläintenpitokiellon rooli varotoimenpiteenä on keskeinen. Tämän tulee olla pääsääntö, ei harkinnanvarainen asia.

On erittäin hyvä, että lain perusteluosaan on lisätty viimeinen lause: "Eläimen kipua ja kärsimystä ei tule pitkittää taloudellisista eikä sosiaalisista syistä". Hyvänä aluehallintovirasto pitää myös, että laissa on kiinnitetty huomiota eläinten jalostamiseen ja lisääntymisen säätelyyn hallitsemattomasti.

 

Lisätietoja
läänineläinlääkäri Minna Lemettinen, puh. 0295 018 767
läänineläinlääkäri Taina Kingelin, puh. 0295 018 550
läänineläinlääkäri Anna Jeshoi, puh. 0295 018 542
etunimi.sukunimi@avi.fi

 


Päivitetty