Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Annomen Oy:tä ei hyväksytty perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin


Annomen Oy:n rekisteröitymisilmoitus perintätoimen harjoittajien rekisteriin on hylätty. Etelä-Suomen aluehallintoviraston mukaan Annomen Oy ei täytä perintärekisterilain mukaista vakavaraisuusvaatimusta. Rekisteröintipäätöstä on noudatettava 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Aluehallintovirasto peruutti Alektum Oy:n luvan perintätoiminnan harjoittamiseen vuoden 2018 lopussa.  Sen jälkeen Alektum Oy myi perintäliiketoimintansa Annomen Oy:lle. Annomen Oy on jättänyt aluehallintovirastolle rekisteröinti-ilmoituksen, jotta se merkittäisiin uuteen perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin.

Perintärekisterilaki tuli voimaan 1.1.2019. Lain siirtymäsäännöksen mukaan sellainen toimija, jolla on ollut entisen perintälain mukaan myönnetty perintälupa, saa jatkaa rekisteröintiä edellyttävää perintätoimintaa, kunnes päätös uuteen perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin merkitsemisestä on tehty. Annomen Oy:llä on ollut perintälupa 1.1.2019 perintärekisterilain voimaan tullessa, joten sillä on ollut oikeus harjoittaa rekisteröinninvaraista perintätoimintaa siihen saakka, kunnes rekisteröintipäätös on tehty.

Vain vapaaehtoinen perintä on rekisteröinnin varaista perintätoimintaa. Vapaaehtoisella perinnällä tarkoitettaan kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka tähtäävät velan vapaaehtoiseen suorittamiseen: muun ohella maksuvaatimusten lähettäminen ja maksusuunnitelmien sopiminen ovat vapaaehtoista perintää. Oikeudellinen perintä eli tuomioistuinkäsittelyssä tai ulosottomenettelyssä tapahtuva velan perintä ei edellytä rekisteröintiä. Rekisteröinnin epäämisestä huolimatta Annomen Oy saa harjoittaa oikeudellista perintää.

Rekisteröinnin edellytykset

Perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin voidaan merkitä toimija, joka täyttää laissa asetetut rekisteröinnin edellytykset. Rekisteröinti voidaan evätä, jos on ilmeistä, että toimija aikoo harjoittaa perintätoimintaa toisen välikätenä. Aluehallintoviraston saaman selvityksen perusteella ei ole ilmeistä, että Annomen Oy aikoisi harjoittaa tällaista toimintaa.

Rekisteröinti edellyttää muun ohella, että toimija on vakavarainen. Perintärekisterilain mukaan vakavaraisuutta arvioitaessa tulee huomioida toimijan taloudellinen asema. Vakavaraisuusvaatimus ei täyty esimerkiksi silloin, kun toimijalla on peräkkäisiä tappiollisia tilikausia tai kun velkaantuminen on merkittävää.

Edellisten vuosien tilinpäätöstietoihin ja muihin selvityksiin perustuen aluehallintovirasto katsoo, että Annomen Oy ei täytä perintärekisterilain vakavaraisuusvaatimusta. Tästä syystä Annomen Oy:n rekisteröitymisilmoitusta perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin ei voida hyväksyä.

Päätös ei ole vielä lainvoimainen. Rekisteröintipäätös on luonteeltaan sellainen, että sitä tulee noudattaa muutoksenhausta huolimatta. Annomen Oy on saanut päätöksen tiedoksi 30.9.2019, joten perintätoiminta on lopetettava 30.10.2019, ellei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. Asianosainen voi hakea oikaisua aluehallintoviraston päätökseen.  (Hallintolaki 434/2003).

Perintätoiminnan harjoittajien rekisteriä ylläpitää Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

 

Lisätietoja:
ylitarkastaja Sinikka Laaksonen
ylitarkastaja Risto Pennanen
etunimi.sukunimi@avi.fi
Aluehallintovirasto

Tiedotetta on täydennetty 7.10.2019 kappaleella, joka alkaa tekstillä Vain vapaaehtoinen perintä on rekisteröinnin varaista perintätoimintaa. ......


Päivitetty