Tiedotteet 2017

 Aluehallintovirastot onnistuivat perustehtävässään, tuleviin muutoksiin valmistautuminen sitoi jo vuonna 2016 voimavaroja  -   AVIen tilinpäätös v. 2016 valmis

Vireille tulleiden kantelujen määrä kääntyi jälleen kasvuun, ollen vuonna 2016 yhteensä 2 944 kpl. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 10 %. Erityisesti terveydenhuollon palveluja koskevien kantelujen määrä kasvoi. Kanteluja ratkaistiin 2 951 kpl, ja ne käsiteltiin asetetussa tavoiteajassa. Oikeusturvaprosessin kehittämistä jatketaan hyödyntäen digitalisoinnin mahdollisuudet.

Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisten vireille tulleiden asioiden määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna. Asioita tuli vireille 1 027 kpl. Määrän laskuun on vaikuttanut mm. ympäristönsuojelulain uudistus, millä poistettiin lupamääräysten tarkistusmenettely ja nostettiin eläinsuojia koskevia lupakynnyksiä. Lupia ratkaistiin yhteensä 1 319 kpl. Vesilain mukaiset asiat ratkaistiin tavoiteajassa, myös ympäristölupien käsittelyaika oli lähes tavoitteen mukainen. Ympäristölupien käsittelyn ja päätösten yhdenmukaisuutta kehitettiin aluehallintovirastoissa. Ympäristölupavastuualueet osallistuivat aktiivisesti sähköisen lupajärjestelmän kehittämiseen sekä keväällä 2016 käynnistettyyn ympäristölupamenettelyn sujuvoittamisen pilottihankkeeseen, joka sisältyy hallituksen kärkihankkeisiin.

Alkoholilupahakemusten määrä kasvoi edellisestä vuodesta, niiden määrä oli lähes 10 000 kappaletta (9 982). Kasvua edelliseen vuoteen oli 15 %. Alkoholi- ja yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat käsiteltiin keskimäärin asetetuissa tavoiteajoissa. Yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ympärivuorokautista hoitoa koskevien toimintayksiköiden valvontatavoitteiden saavuttamisessa oli merkittäviä virastokohtaisia eroja. Opetushenkilöstön täydennyskoulutusten koulutettavapäivien määrissä tavoitteet saavutettiin.

Työsuojelutarkastusten kokonaismäärä, noin 28 200 kpl, säilyi lähes edellisen vuoden tasolla. Työsuojelun käsittelemien lupa- ja pätevyyshakemusten määrä nousi noin 18,5 %:lla. Nousua selittää vuoden alusta voimaan tullut asbestipurkutyöluvan muutos. Asiakaslähtöistä palvelua parannettiin ottamalla käyttöön valtakunnallinen puhelinneuvonta, jossa vastattiin vuoden aikana yli 23 000 puheluun.

Aluehallintovirastojen resurssien käyttö oli hallittua ja vastuullista. Aluehallintovirastojen bruttomenot vähenivät, mikä johtui pääosin henkilöstökulujen vähenemisestä tavoitteiden mukaisesti. Aluehallintovirastot osallistuivat ja pyrkivät vaikuttamaan aktiivisesti maakunta- ja aluehallinnon uudistuksen valmisteluun niin valtakunnallisissa kuin alueellisissa valmisteluryhmissä. Hallinnon uudistus kokonaisuutena, valmisteluun vaikuttaminen ja osallistuminen, tilannetiedon ylläpitäminen ja tiedon kulun varmistaminen vei virastojen voimavaroja merkittävästi jo vuonna 2016.

Tilinpäätös 2016 sisältää laajan tietopaketin aluehallintovirastojen tuloksellisuudesta, vaikuttavuudesta sekä aikaan saaduista suoritteista ja julkishyödykkeistä. Aineisto tuotettiin nyt ensimmäisen kerran Patio-järjestelmän kautta. Se mahdollistaa aineiston monipuolisen ja helpon hyödyntämisen niin tekstien, taulukoiden kuin grafiikankin osalta. Tilinpäätösaineisto löytyy Patiosta

Tilinpäätös 2016 (pdf, 3 300kt)
 

Lisätiedot:
Talousyksikön päällikkö Tuula-Kaarina Isosuo, p. 0295 016 045
Talouspalvelupäällikkö Marja-Leena Hassila, p.0 295 017 535

etunimi.sukunimi@avi.fi
 


 


Päivitetty

Oikopolut