Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Aluehallintoviraston ohjauksen ja valvonnan kohteena usein lapsen tai vanhuksen itsemääräämisoikeuden toteutuminen

Etelä-Suomi

Vilkas julkinen keskustelu vanhuspalvelujen laadusta aiheutti sen, että ympärivuorokautista hoitoa koskevien kantelujen määrä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa (ESAVI) yli 20-kertaistui alkuvuonna 2019 verrattuna vastaavaan ajankohtaan viime vuonna. Vanhusten ympärivuorokautista hoitoa koskevien valvonta-asioiden määrä puolestaan kolminkertaistui.

Alueen kunnat tekivät ESAVIn pyynnöstä valvontatarkastuksen yhteensä noin 100:an riskiperusteisesti valittuun vanhustenhuollon yksikköön. ESAVI laatii tarkastuksista yhteenvedon. ESAVI teki myös 35 omaa valvontatarkastusta, jotka kohdistuivat vanhustenhuollon, lastensuojelun ja kehitysvammahuollon toimintayksiköihin.

Alkuvuonna 2019 vireille tuli kaikkiaan yli 400 sosiaalihuollon valvonta- tai kanteluasiaa, ja niitä ratkaistiin vastaavana ajankohtana noin 170.

Tilastograafi: vuoden 2019 alkupuoliskolla vireille tulleet asiat.

Aluehallintovirasto antoi alkuvuonna 2019 kaksi ohjauskirjettä:

Kunnan sosiaalihuollon viranomaistehtäviä ei voi siirtää yksityisen palveluntuottajan tehtäväksi

Sosiaalipalvelujen piirissä olevien asiakkaiden lääkäripalvelujen tulee aina perustua asiakkaan tarpeisiin

Hallinnollisen ohjauksen sisällöt

ESAVI antoi vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 20 huomautuksen sisältävää kanteluratkaisua. Näistä seitsemän koski vanhusten palveluja ja yhdeksän lastensuojelun palveluja.

Lastensuojeluun liittyvä vakavin hallinnollinen arvostelu koski lastensuojeluviranomaisen toimivallan väärinkäyttämistä ja lapsen perusoikeuksiin kuuluvan lapsen ja vanhempien välisen yhteydenpidon rajoittamista lainvastaisesti.

Vanhusten palveluja koskeva hallinnollinen arvostelu koski useimmiten toimintayksikön henkilöstön riittämättömyyttä asiakkaiden toimintakykyyn ja palvelutarpeeseen nähden. Lisäksi AVI antoi moitteita asiakasturvallisuutta vaarantavista lääkehoidon puutteista ja siitä, ettei terveydenhuoltopalveluita ollut asianmukaisesti hoivayksikössä asuvien saatavilla.

Valvontahavainnot

Tarjottavat palvelut eivät aina vastaa asiakkaiden todellisia tarpeita

Kotihoidon piirissä olevat ikääntyneet asiakkaat ovat entistä huonokuntoisempia ja heidän palvelutarpeensa on suuri. Useiden kuntien tai kuntayhtymien voimavaroja ei ole pystytty kasvattamaan kotihoidon asiakkaiden palvelujen tarvetta vastaavaksi, jolloin asiakkaiden oikeus laadukkaisiin ja riittäviin palveluihin sekä hyvään kohteluun on vaarantunut. Myös ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyn kriteerit ovat paikoitellen niin korkeat, että asiakkaiden siirtyminen ympärivuorokautiseen hoitoon tapahtuu vasta, kun taustalla on jo mahdollisesti useita asiakasturvallisuutta vaarantavia tilanteita.

Kotihoidon ja tehostetun asumispalvelun välimaastoon on syntynyt uudenlaisia palvelumuotoja. Ongelmia syntyy, kun tarjottavat palvelut eivät vastaa asiakkaiden todellisia tarpeita. Uudet palvelumuodot saattavat myös asettaa samanlaisessa palvelutarpeessa olevia asiakkaita eriarvoiseen asemaan niin palvelujen laadun kuin asiakasmaksujenkin suhteen. Asuinpaikastaan riippumatta asiakkaiden tulisi olla keskenään yhdenvertaisessa asemassa.

Palvelujen laadussa ja itsemääräämisoikeudessa puutteita

Perusoikeuksien, kuten asiakkaan osallisuuden, itsemääräämisoikeuden ja yksityisyyden suojan kunnioittamisessa on ollut puutteita niin ikääntyneiden kotiin annettavissa kuin ympärivuorokautisissakin palveluissa. Vanhuksiin kohdistetaan rajoitustoimenpiteitä, joiden tarpeellisuutta ei arvioida riittävän usein tai vaihtoehtoja itsemääräämisoikeuden rajoittamiselle ei pohdita riittävästi. Rajoittamistoimenpiteitä koskevan lainsäädännön puuttuminen tuottaa tilanteita, joissa muun muassa turvallisuuden varmistamiseksi joudutaan vanhuksia rajoittamaan ilman lakiin perustuvia syitä.

Lastensuojelussa puutteita osallisuuden, itsemääräämisoikeuden ja yksityisyyden suojan kunnioittamisessa ilmenee mm. siten, että yhteydenpitoa rajoitetaan ilman päätöksiä. Yhteydenpidon rajoittamista tapahtuu myös avohuollon sijoituksen aikana. Puutteita ilmenee myös siinä, miten kunta on varmistanut rajoittamistoimenpiteiden asianmukaisuuden lastensuojelulaitoksessa.

Valvonta edisti lain vaatimien määräaikojen noudattamista

ESAVI valvoi myös ehkäisevää ja täydentävää toimeentulotukea ja lastensuojelua koskevien määräaikojen toteutumista. Seitsemästä toimeentulotuen määräaikoja koskevasta alkuvuonna 2019 tehdystä valvontapäätöksestä yksi johti huomautuksen antamiseen ja kolme huomion kiinnitykseen sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavalle kunnan toimielimelle. Lastensuojelun määräaikojen noudattamatta jättämisestä tehtiin kaksi valvontapäätöstä, joissa molemmissa kiinnitettiin sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavan toimielimen huomiota lastensuojelulain määräaikojen noudattamiseen.

Lisätietoja (9. – 19.7.2019):
sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Marja-Leena Stenroos, puh. 0295 016 206
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI


Päivitetty