Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2017

Aluehallintovirasto on todennut puutteita kuntien hyvinvointikertomustyössä

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut huomautuksen terveydenhuoltolain vastaisesta menettelystä Isonkyrön, Muuramen, Perhon ja Petäjäveden kunnille, jotka ovat jättäneet laatimatta hyvinvointikertomukset. Terveydenhuoltolaki edellyttää, että kunnat laativat laajan hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa ja hyväksyttävät sen valtuustossa.

Aluehallintovirasto teki valvonnan, jossa selvitettiin, laaditaanko kunnissa terveydenhuoltolain 12 §:n mukaiset hyvinvointikertomukset. Valvonnassa hyödynnettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveydenedistämisaktiivisuuden (TEA) tiedonkeruun tuloksia keväältä 2017 sekä aluehallintoviraston omaa tietopohjaa. Valvontaan nostettiin ne kunnat, joissa ei aluehallintoviraston tietojen perusteella ollut vielä laadittu laajaa hyvinvointikertomusta. Valvontaan nostettuja kuntia oli yhteensä seitsemän. Kolme valvontaan nostettua kuntaa selvitti aluehallintovirastolle, että hyvinvointikertomus oli laadittu asianmukaisesti valtuustokauden aikana.

Aluehallintovirasto on tehnyt hyvinvointikertomusten valvontaa viimeksi vuosina 2015–2016. Kaikki vuonna 2015 valvontaan nostetut kunnat selvittivät aluehallintovirastolle hyvinvointikertomustensa valmistuvan ajallaan, jolloin aluehallintovirasto pääsääntöisesti katsoi, ettei valvonta antanut aihetta lisätoimenpiteisiin, sillä hyvinvointikertomusten katsottiin valmistuvan vielä valtuustokauden aikana.

Hyvinvointikertomus on kunnassa lakisääteinen asiakirja, mutta myös tärkeä hyvinvointijohtamisen työväline ja keskeinen osa kunnan strategiatyötä, seurantaa, arviointia sekä toiminnan ja talouden suunnittelua. Hyvinvointikertomus tukee päätöksentekoa, auttaa priorisoimaan toimintaa, tukee toiminnan arviointia sekä varmistaa toiminnan resurssit. Mitä paremmin kunnassa tiedetään asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin tilanne, sitä tehokkaammin ongelmiin pystytään puuttumaan, ehkäisemään niiden syntyä ja ryhtymään toimiin, joilla asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia voidaan parhaiten edistää. Hyvinvointikertomustyön tavoitteena on ohjata kunnan toimintaa poikkihallinnolliseen suuntaan ja korostaa, että hyvinvointi on koko organisaation asia. Työ on pohjana myös eriarvoisuuden kaventamiselle. Aluehallintovirasto korostaa, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kunnissa on toteuduttava terveydenhuoltolain säädösten mukaisesti.

Lisätietoja:

Sini Männistö
ylitarkastaja
p. 0295 018 568

Maarit Penttilä (myös ruotsinkieliset yhteydenotot)
ylitarkastaja
p. 0295 018 567

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty