Serviceproducenter med verksamhet i företagsform

I lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) bestäms det att serviceproducenten (ett bolag, ett andelslag, en förening eller någon annan sammanslutning eller stiftelse) ska ha tillstånd av regionförvaltningsverket eller Valvira för att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster om följande villkor uppfylls:

  1. Tjänsten som produceras är hälso- eller sjukvård
  2. Tjänsten produceras av personer med utbildning i hälso- och sjukvård
  3. Tjänsten produceras direkt till kunderna
  4. Tjänsten produceras i Finland

Med hälso- och sjukvårdstjänster avses sådana tjänster som ingår i skolmedicinen och som baserar sig på allmänt godkänd och beprövad medicinsk kunskap. Verksamheten ska i medicinskt avseende bedrivas på behörigt sätt och ta hänsyn till patientsäkerheten.

Tillstånd beviljas inte för:

  • vård som ges av estetiska skäl
  • uthyrning av arbetskraft (personaluthyrning)
  • tjänster som två företag producerar åt varandra (köpta tjänster)
  • produktion av tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården

Tillståndsmyndighet

Om serviceproducenten har verksamhetsplatser i två eller fler regionförvaltningsverks områden beviljas tillståndet av Valvira, i övriga fall av regionförvaltningsverket i respektive region. Tillståndet beviljas per FO-nummer.

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

På andra webbplatser