Serviceproducenter med verksamhet i företagsform

I lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) bestäms det att serviceproducenten (ett bolag, ett andelslag, en förening eller någon annan sammanslutning eller stiftelse) ska ha tillstånd av regionförvaltningsverket eller Valvira för att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster om följande villkor uppfylls:

 1. Tjänsten som produceras är hälso- eller sjukvård
 2. Tjänsten produceras av personer med utbildning i hälso- och sjukvård
 3. Tjänsten produceras direkt till kunderna
 4. Tjänsten produceras i Finland

Med hälso- och sjukvårdstjänster avses sådana tjänster som ingår i skolmedicinen och som baserar sig på allmänt godkänd och beprövad medicinsk kunskap. Verksamheten ska i medicinskt avseende bedrivas på behörigt sätt och ta hänsyn till patientsäkerheten.

Tillstånd beviljas inte för:

 • vård som ges av estetiska skäl
 • uthyrning av arbetskraft (personaluthyrning)
 • tjänster som två företag producerar åt varandra (köpta tjänster)
 • produktion av tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården

Tillståndsmyndighet

Om serviceproducenten har verksamhetsplatser i två eller fler regionförvaltningsverks områden beviljas tillståndet av Valvira, i övriga fall av regionförvaltningsverket i respektive region. Tillståndet beviljas per FO-nummer.

Elektronisk ärendehantering

Torsdagen den 9 november 2017 tas elektronisk ärendehantering i bruk i tillstånds- och anmälningsärenden för privata producenter av social- och hälsovårdstjänster och självständiga yrkesutövare. E-tjänsten är avsedd för alla serviceproducenter med tillstånd antingen av Valvira eller av regionförvaltningsverket: e-tjänsten vidarebefordrar ansökan till den behöriga tillståndsmyndigheten för handläggning.

E-tjänsten medför lättnader för sökanden. I den kan man:

 • ansöka om nytt tillstånd att producera privata social- och hälsovårdstjänster
 • ansökan om ändring av tillståndet i samband med ändringar i tjänsteproduktionen
 • göra en anmälan som hänför sig till tillståndet
 • göra anmälan till regionförvaltningsverket om självständig yrkesutövning inom hälso- och sjukvården

enkelt följa behandlingen av sin ansökan eller anmälan.

Även beslut och uppgifter om registrering sänds via det elektroniska systemet.

Den elektroniska ärendehanteringen för tillstånds- och anmälningsärenden som gäller privata producenter av social- och hälsovårdstjänster i Valviras e-tjänst.

Om e-tjänsten inte kan användas skickas handlingarna skriftligen till regionförvaltningsverket i den egna regionen.

Uppdaterad

På andra webbplatser