› Tillbaka till den grafiska version

Miljötillstånd


AKTUELLT

Tillståndstjänsten för miljöärenden

Torsdagen den 18 maj 2017 offentliggörs en tillståndstjänst för miljöärenden där man elektroniskt kan ansöka om vattenhushållnings- och miljötillstånd hos regionförvaltningsverken, som är statliga tillståndsmyndigheter.

Pilotområden för tillståndstjänsten för miljöärenden är torvutvinning, djurstallar och vattenhushållningsprojekt som utförs under vattendrag. För dessa verksamhetsområden finns det skräddarsydda ansökningar och sektorspecifika anvisningar. I fråga om andra verksamhetsområden än de som nämns ovan kan man tills vidare använda allmänna ansökningar om miljötillstånd och tillstånd för vattenhushållningsärenden.

Tillståndstjänsten för miljöärendenVerksamheter som hotar att förstöra miljön kräver tillstånd enligt miljöskyddslagen.

Exempel på sådan verksamhet är:

 • skogsindustri
 • metallindustri
 • kemisk industri
 • energiproduktion
 • lagring, användning eller hantering av kemikalier eller bränsle
 • malm- och mineralbrytning, framställning av mineralprodukter och torvutvinning
 • tillverkning av livsmedel och foder
 • hantering av avloppsvatten
 • hantering och återanvändning av avfall
 • djurstall och pälsfarmer
 • fiskodling
 • hamnar och flygfält.

I miljötillståndet ges föreskrifter om bland annat verksamhetens omfattning, utsläpp och hur utsläppen kan minskas. En förutsättning för att tillståndet beviljas är bland annat att verksamheten inte medför olägenhet för hälsan eller annan betydande förorening av miljön eller risk för sådan.
 

Läs mer Minimera

Miljötillstånd beviljas av regionalförvaltningsverket (RFV) och av den kommunala miljövårdsmyndigheten. Bestämmelser om befogenheter finns i miljöskyddsförordningen. Ifall ett tillstånd behövs både enligt vattenlagen och enligt miljöskyddslagen beviljas det av RFV.

Behöriga myndigheter

Regionförvaltningsverket

Den kommunala miljövårdsmyndigheten

De viktigaste miljötillstånden och miljötillstånd av regional betydelse (MSF 5 §)

Övriga miljötillstånd (MSF 7 §)

Utsläpp i vatten eller avlopp (MSL 29 §)

 

Verksamhet för vilken tillstånd enligt både vattenlagen och MSL krävs (MSL 31 §)

 

MSF=miljöskyddsförordningen, MSL=miljöskyddslagen

Skeden i tillståndsbehandlingen:

 • Ansökan om miljötillstånd ska göras skriftligt till regionförvaltningsverket.
 • RFV informerar om ansökan vanligen genom kungörelse. Anmärkning mot ansökan kan framställas dels av de personer vars rättighet eller intresse ärendet kan gälla (part) och dels av de myndigheter som ser till det allmänna intresset. Andra än parterna har rätt att ge sin åsikt om ansökan.
 • Man kan söka ändring i tillståndsbeslutet hos Vasa förvaltningsdomstol och vidare hos högsta domstolen.

För behandling av tillståndsansökan tas en avgift ut av den som ansöker.   Regionalförvaltningens avgiftstabell (pdf, 64 kb)

I portalen Miljo.fi under rubriken Skeden i tillståndsbehandlingen berättas det närmare om skedena i tillståndsbehandlingen enligt miljöskyddslagen. Där får man svar på frågor, till exempel om man behöver miljötillstånd och hur man ansöker om tillståndet. Hur sker beslutsfattandet om miljötillstånd? Hur anför man besvär över ett miljötillstånd?

Uppdaterad