› Tillbaka till den grafiska version

Miljötillstånd


AKTUELLT

Tillståndstjänsten för miljöärenden

På tillståndstjänst för miljöärenden där man elektroniskt kan ansöka om vattenhushållnings- och miljötillstånd hos regionförvaltningsverken, som är statliga tillståndsmyndigheter.

Tillståndstjänsten för miljöärenden

E-tjänsten för miljöärenden är avsedd för privatpersoner och sådana företagsprojekt som enbart behöver ett tillstånd.

Kundservicen för miljöfrågor

Tjänsten Tillstånd och tillsyn för företag

Webbtjänsten Tillstånd och tillsyn är gemensam för flera olika myndigheter och riktar sig till företag som genomför projekt där det krävs flera olika tillstånd.

Inled ärendet i Tillstånd och tillsyn-tjänsten om du ansöker om tillstånd för ett företag. I tillståndsansökningarna i tjänsten behöver du bara fylla i projektets gemensamma uppgifter en gång. Ansökan om miljötillstånd görs i avdelningen för tjänster för industrianläggningar (Teollisuuslaitoksen palvelukokonaisuus).

Ta reda på tillståndsbehovet i Tillstånd och tillsyn-tjänsten

Om du inte vet vilka miljötillstånd som behövs för ditt projekt kan du använda ett verktyg som finns i Tillstånd och tillsyn-tjänsten. Du kan använda verktyget utan att logga in.


Verksamheter som hotar att förstöra miljön kräver tillstånd enligt miljöskyddslagen.

Exempel på sådan verksamhet är:

 • skogsindustri
 • metallindustri
 • kemisk industri
 • energiproduktion
 • lagring, användning eller hantering av kemikalier eller bränsle
 • malm- och mineralbrytning, framställning av mineralprodukter och torvutvinning
 • tillverkning av livsmedel och foder
 • hantering av avloppsvatten
 • hantering och återanvändning av avfall
 • djurstall och pälsfarmer
 • fiskodling
 • hamnar och flygfält.

I miljötillståndet ges föreskrifter om bland annat verksamhetens omfattning, utsläpp och hur utsläppen kan minskas. En förutsättning för att tillståndet beviljas är bland annat att verksamheten inte medför olägenhet för hälsan eller annan betydande förorening av miljön eller risk för sådan.


Kundservicen för miljöfrågor

Man kan kontakta kundservicecentralen för miljöfrågor per telefon, e-post eller i chatten:

Kundservicen för miljöfrågor ger råd i frågor som rör miljöärenden vid regionförvaltningsverken och NTM-centralerna och svarar på allmänna miljörelaterade frågor.

För samtal till kundservicecentralen debiteras lokalnätsavgiften (Ina) när du ringer från en fast telefonanslutning och mobiltelefonavgiften (mta) när du ringer från en mobiltelefon.

Läs mer Minimera

Miljötillstånd beviljas av regionalförvaltningsverket (RFV) och av den kommunala miljövårdsmyndigheten. Bestämmelser om befogenheter finns i miljöskyddsförordningen. Ifall ett tillstånd behövs både enligt vattenlagen och enligt miljöskyddslagen beviljas det av RFV.

Behöriga myndigheter

Regionförvaltningsverket

Den kommunala miljövårdsmyndigheten

De viktigaste miljötillstånden och miljötillstånd av regional betydelse (MSF 5 §)

Övriga miljötillstånd (MSF 7 §)

Utsläpp i vatten eller avlopp (MSL 29 §)

 

Verksamhet för vilken tillstånd enligt både vattenlagen och MSL krävs (MSL 31 §)

 

MSF=miljöskyddsförordningen, MSL=miljöskyddslagen

Skeden i tillståndsbehandlingen:

 • Ansökan om miljötillstånd ska göras skriftligt till regionförvaltningsverket.
 • RFV informerar om ansökan vanligen genom kungörelse. Anmärkning mot ansökan kan framställas dels av de personer vars rättighet eller intresse ärendet kan gälla (part) och dels av de myndigheter som ser till det allmänna intresset. Andra än parterna har rätt att ge sin åsikt om ansökan.
 • Man kan söka ändring i tillståndsbeslutet hos Vasa förvaltningsdomstol och vidare hos högsta domstolen. Ändring får sökas hos HFD endast om besvärstillstånd har beviljats.

För behandling av tillståndsansökan tas en avgift ut av den som ansöker.   Regionalförvaltningens avgiftstabell (pdf, 64 kb)

I portalen Miljo.fi under rubriken Skeden i tillståndsbehandlingen berättas det närmare om skedena i tillståndsbehandlingen enligt miljöskyddslagen. Där får man svar på frågor, till exempel om man behöver miljötillstånd och hur man ansöker om tillståndet. Hur sker beslutsfattandet om miljötillstånd? Hur anför man besvär över ett miljötillstånd?

Uppdaterad