Kungörelser, anmärkningar och utlåtanden i miljö- och vattenhushållningsärenden

Kungörelser om ansökningar, ansökningshandlingar, de beslut som meddelats och beslutskungörelser finns att tillgå elektroniskt på tillståndsmyndighetens webbplats Tillstånds-informationstjänst (https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/). Information om kungörelsen publiceras på kommunens webbplats. Kungörelsen skickas till innehavarna av land- och vattenområden inom projektets influensområde. Ansökningar om betydande miljö- och vattentillstånd och de beslut som meddelas på dem kungörs också i dagstidningarna.

I en kungörelse om en ansökan anges det var handlingarna finns till påseende elektroniskt och hur man ska gå till väga om man vill framställa en anmärkning mot en ansökan. En beslutskungörelse innehåller information om var beslutet finns till påseende elektroniskt, vilken besvärstiden är och anvisningar om hur man ska gå till väga om man vill överklaga beslutet.

Anmärkning mot ansökan kan framställas dels av de personer vars rättighet eller intresse ärendet kan gälla (part). Andra än parterna har rätt att ge sin åsikt om ansökan. Om det inte finns något att anmärka på i ärendet behöver man inte göra något.

Utlåtande begärs av de myndigheter som bevakar allmänt intresse och andra behövliga myndigheter.

Kungörelser för vatten- och miljötillståndsansökningar hittas nu i Tillstånds-Informationtjänsten.

Länken till  Tillstånds-Informationtjänsten ->
 

Elektronisk blankett

Utlåtanden, anmärkningar och åsikter ombeds skickas till tillståndsmyndigheten via den elektroniska blanketten . Den elektroniska blanketten innehåller utförligare instruktioner om hur en anmärkning och åsikt ska skrivas. 

Anmärkningsblanketten kräver inte identifiering, men obligatoriska uppgifter i blanketten är ärendets diarienummer samt den sökande som utlåtandet, anmärkningen och åsikten hänför sig till. Det är bra att ha uppgifterna tillgängliga, då man börjar fylla i blanketten. Det är inte möjligt att spara uppgifterna i blanketten, och man kan inte fortsätta att fylla i blanketten senare. Alla uppgifter ska fyllas i på samma gång. När blanketten är ifylld, skicka den genom att trycka på Skicka. Stäng-knappen stänger blanketten och tömmer uppgifter som skrivits i den. Efter att du tryckt på Skicka- eller Stäng-knappen går webbläsaren vidare till sidan Elektroniska tjänster. Genom att stänga Elektroniska tjänster-fönstret/fliken kommer du tillbaka till sidan för kungörelse och anmärkning.

När du har skickat blanketten får du snart ett meddelande till din e-post med blanketten som du fyllt i och skickat som bilaga. Du kan spara den som en verifikation över anmärkningen/utlåtandet/åsikten du skickat.

Uppdaterad