Regionalförvaltningsverket (RFV) avgör tillståndsärenden enligt miljöskyddslagen och vattenlagen. Författningarna innehåller bestämmelser om vilka verksamheter som behöver tillstånd och i vilka fall ärendet sköts av RFV och i vilka fall av kommunens miljövårdsmyndighet.


AKTUELLT

Tillståndstjänsten för miljöärenden

Torsdagen den 18 maj 2017 offentliggörs en tillståndstjänst för miljöärenden där man elektroniskt kan ansöka om vattenhushållnings- och miljötillstånd hos regionförvaltningsverken, som är statliga tillståndsmyndigheter.

Pilotområden för tillståndstjänsten för miljöärenden är torvutvinning, djurstallar och vattenhushållningsprojekt som utförs under vattendrag. För dessa verksamhetsområden finns det skräddarsydda ansökningar och sektorspecifika anvisningar. I fråga om andra verksamhetsområden än de som nämns ovan kan man tills vidare använda allmänna ansökningar om miljötillstånd och tillstånd för vattenhushållningsärenden.

Tillståndstjänsten för miljöärendenVerksamheter som hotar att förstöra miljön kräver tillstånd enligt miljöskyddslagen. Tillståndsärenden inom vattenhushållningsprojekt regleras av vattenlagen.

Åtgärder som kräver vattentillstånd är bland annat vattentäkt för vattenverk, muddring och utfyllnad av vattenområden, brobygge över en allmän farled och byggande av vattenledningar, avlopp och kablar under en allmän farled.

Bland andra behöver flera industrianläggningar och avfallsfunktioner, torvtäkt, gruvverksamhet, djurstall och fiskodlingar miljötillstånd.

Tillståndsärenden enligt miljöskyddslagen och vattenlagen behandlas vid regionförvaltningsverken i Södra Finland, Östra Finland, Västra och Inre Finland samt Norra Finland.

RFV i Södra Finland sköter också miljöärenden och ärenden som gäller vattenhushållningen i Sydvästra Finland och RFV i Norra Finland tillståndärenden i Lappland.
 

ELY-centralernas kundservicecentralen för miljöfrågor

Man kan kontakta kundservicecentralen per telefon eller e-post:

  • 0295 020901 kundservice (mån.–fre. kl. 9–16)
  • e-post: kundservice.miljo@ely-centralen.fi

Kundservicecentralen för miljöfrågor inledde sin verksamhet i mars 2013. Inledningsvis ger centralen råd om de av ELY-centralernas uppgifter som rör övervakningen av vattenlagen och vattenvården samt svarar på allmänna frågor som rör miljön.

Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.

Samtalspriserna från en fast telefonanslutning är samma som lokalnätsavgiften (lna) och från en mobiltelefon samma som mobiltelefonavgiften (mta).

Uppdaterad