Regionalförvaltningsverket (RFV) avgör tillståndsärenden enligt miljöskyddslagen och vattenlagen. Författningarna innehåller bestämmelser om vilka verksamheter som behöver tillstånd och i vilka fall ärendet sköts av RFV och i vilka fall av kommunens miljövårdsmyndighet.

Verksamheter som hotar att förstöra miljön kräver tillstånd enligt miljöskyddslagen. Tillståndsärenden inom vattenhushållningsprojekt regleras av vattenlagen.

Åtgärder som kräver vattentillstånd är bland annat vattentäkt för vattenverk, muddring och utfyllnad av vattenområden, brobygge över en allmän farled och byggande av vattenledningar, avlopp och kablar under en allmän farled.

Bland andra behöver flera industrianläggningar och avfallsfunktioner, torvtäkt, gruvverksamhet, djurstall och fiskodlingar miljötillstånd.

Tillståndsärenden enligt miljöskyddslagen och vattenlagen behandlas vid regionförvaltningsverken i Södra Finland, Östra Finland, Västra och Inre Finland samt Norra Finland.

RFV i Södra Finland sköter också miljöärenden och ärenden som gäller vattenhushållningen i Sydvästra Finland och RFV i Norra Finland tillståndärenden i Lappland.
 

ELY-centralernas kundservicecentralen för miljöfrågor

Man kan kontakta kundservicecentralen per telefon eller e-post:

  • 0295 020901 kundservice (mån.–fre. kl. 9–16)
  • e-post: kundservice.miljo@ely-centralen.fi

Kundservicecentralen för miljöfrågor inledde sin verksamhet i mars 2013. Inledningsvis ger centralen råd om de av ELY-centralernas uppgifter som rör övervakningen av vattenlagen och vattenvården samt svarar på allmänna frågor som rör miljön.

Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.

Samtalspriserna från en fast telefonanslutning är samma som lokalnätsavgiften (lna) och från en mobiltelefon samma som mobiltelefonavgiften (mta).

 

Regional information

Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue käsittelee Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueiden ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia lupahakemusasioita. (Maakuntien kunnat ja kaupungit)

Yhteystiedot - Itä-Suomi

Vireillä olevia lupia koskevat tiedustelut:
Vireillä olevia lupia koskevat tiedustelut kuulutuksessa mainitulta esittelijältä tai yksikön päälliköltä.
ympäristöneuvos Ahti Itkonen,  029 501 7022

Kirjaamo ympäristö- ja vesitalousluvat: 029 501 6866

Vaihde  029 501 6800
Fax       017 580 8690

Ympäristölupavastuualueen henkilöstö:

Sähköpostisosoite: etunimi.sukunimi(AT)avi.fi
                                                                                    
Yhteystiedot erityisosaaminen                                                             

Nimi

 

Puh.

V  =  vesitalousasiat
Y  =  ympäristölupa-asiat

Toimi-paikka

Toivola Vesa

Johtaja 

 

aloittaa 1.9.2016, sijainen ympäristöneuvos Ahti Itkonen

Mikkeli 

Häikiö Martti

Ympäristö-neuvos

029 501 7040

Y Teollisuus, energiantuontanto, turvetuotanto, jätevedenpuhdistamot
V Pohjaveden otto, vesivoimalaitokset, padot


Mikkeli

Korhonen Hennamaarit
 


Ympäristöyli-tarkastaja 029 501 6501

Y Teollisuus, turvetuotanto, jätehuolto, kalankasvatus
V Pienet vesitalousasiat

Mikkeli


Liimatainen Ari 
sähköpostiosoite:
ari.r.liimatainen

Ympäristö-ylitarkastaja 

029 501 7025

Y Jätevedenpuhdistamot, teollisuus, energiantuotanto, moottoriradat, jätehuolto, ampumaradat 

Mikkeli 

Lindberg Keijo 

Ympäristö-ylitarkastaja 

029 501 7026

Y Jätehuolto, teollisuus, energiantuotanto, moottoriradat, eläinsuojat

Mikkeli 

 

Pärjälä Raili
 

Ympäristö-ylitarkastaja 029 501 6116

Y Eläinsuojat, jätehuolto, kalankasvatus, turvetuotanto

Mikkeli
Puhakka Tarja Osastosihteeri 029 501 6866 Kirjaamo

MikkeliRiittinen Sirpa Osastosihteeri 029 501 7033 Toimistotehtävät Mikkeli
Uski Veli-Matti

Ympäristö-
lakimies

029 501 6502 Y Vesi- ja ympäristönsuojelulainsäädäntö Mikkeli

Ristola Tiina 

Ympäristö-ylitarkastaja 

029 501 7034

Y Teollisuus, energiantuotanto, jätevedet, jätehuolto, eläinsuojat, kalankasvatus, vesiensuojelu

Joensuu 

Varonen Kari 

Ympäristö-neuvos

029 501 7036

Y Teollisuus, energiantuotanto, kaivokset, jätehuolto, pilaantuneet maat, eläinsuojat, luonnonsuojelu, ampumaradat

Joensuu 

Itkonen Ahti 

Ympäristö-neuvos 

029 501 7022

Teollisuus, satamat, kaivostoiminta, energiantuotanto, turvetuotanto,  jätehuolto, ampumaradat 

Kuopio 

Juvonen Markku
 

Ympäristö-ylitarkastaja

029  501 7023

V laituri, ruoppaus, kaapeli, pengenrrys

Kuopio

Mielonen Aune 

Ympäristö-lakimies

029 501 7029

V Vesilakiasiat, säännöstely, pohjaveden otto, uitto, laiturin rakentaminen, ruoppaukset 

Kuopio 

Määttä Päivi

Ympäristö-
ylitarkastaja

029 501 6929

Teollisuus, turvetuotanto, jätevedet, jätehuolto, eläinsuojat, kalankasvatus
 

Kuopio 

Ruotsalainen Liisa

Osastosihteeri 029 501 7031 Toimistotehtävät Kuopio

Turunen Matti 

Ympäristö-lakimies

029 501  7035
tiistai-torstai

V Vesilakiasiat, säännöstely, pohjaveden otto, uitto, laiturin rakentaminen, ruoppaukset  
Y Turvetuotanto

Kuopio 

Vaskinen Esko 
 

Ympäristö-neuvos 

029 501 7037

Y Teollisuus, energiatuotanto, turvetuotanto, kaivostoiminta, kalankasvatus, jätevedenpuhdistamot
V Pohjaveden otto, vesivoimalaitokset, padot

Kuopio 

Ylitalo Antti

Ympäristö-neuvos

029 501 7038

Y Turvetuotanto ja kalankasvatus
V Vesistökunnostukset ja kalatalousvelvoitteet

Kuopio

 


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela