› Tillbaka till den grafiska version

Allmänt om alkoholförvaltningen

De svenskspråkiga sidorna uppdateras när den officiella översättningen framskrider.

Utgångspunkten för verksamheten inom regionförvaltningsverkets (RFV) alkoholförvaltning är alkohollagen samt författningar och bestämmelser som utfärdats med stöd av denna. Syftet med alkohollagen är att genom styrning av alkoholkonsumtionen förebygga de samhälleliga, sociala och medicinska skadeverkningarna av alkoholhaltiga ämnen.

I samband med tillståndsprövningen utreder RFV sökandens förutsättningar för verksamheten och hans eller hennes tillförlitlighet. För tillståndsbeslut tar RFV ut de avgifter för prestationer som föreskrivs i finansministeriets avgiftsförordning. Prestationsavgiften tas ut både vid positivt och negativt beslut. RFV tar även årligen ut en tillsynsavgift per verksamhetsställe.

RFV har rätt att inspektera tillståndshavarens lokaler och verksamhet och transport av alkohol samt granska dokument som behövs för tillsynen. Dessutom har RFV rätt att utan ersättning ta och få de prover som behövs för tillsynen samt att få de meddelanden, upplysningar och dokument som behövs.

I tillsynen ingår även administrativa sanktioner som ges med anledning av konstaterade missförhållanden och överträdelser.

Straffet kan vara en anmärkning, en varning eller att alkoholtillståndet återkallas för viss tid eller permanent.

Uppdaterad