Vad är en offentlig tillställning?

Med offentliga tillställningar avses nöjestillställningar, tävlingar, föreställningar och andra därmed jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten. Som offentliga tillställningar räknas även sådana tillställningar som bygger på inbjudan eller medlemskap, om inte tillställningen på grund av antalet deltagare, tillställningens art eller andra särskilda skäl kan anses vara av privat natur.

När det gäller tolkningen av lagen om smittsamma sjukdomar ska definitionen av en offentlig tillställning ställas i relation till syftet med lagen och de begränsningar som utfärdats med stöd av den. Syftet med lagen är att begränsa och förebygga smittorisker i situationer där ett stort antal människor befinner sig relativt nära varandra och därigenom ökar risken för smitta. Här ska man också beakta det kända spridningssättet för den smittsamma sjukdomen i fråga.

Till exempel prov i anslutning till elevantagning och undervisningsverksamhet kan inte anses omfattas av begreppet offentlig tillställning.

När det gäller stora bolagsstämmor finns det skäl att utreda möjligheterna att ordna stämman så att fler än 500 personer inte deltar i stämman i samma rum.

När man bedömer om prov och stämmor ska ordnas bör man dock bedöma den rådande situationen som helhet och statsrådets rekommendationer. Även om de förbud och begränsningar som meddelats med stöd av lagen inte direkt gäller alla tillställningar, är det viktigt att arrangören utifrån sin riskbedömning avgöra om det är nödvändigt att genomföra dem.

Om det finns behov av att ordna ett evenemang bör man beakta syftet med de ovan nämnda begränsningsåtgärderna och sträva efter att skydda deltagarna till exempel genom följande åtgärder:

  • sörja för tillräcklig fysisk distans genom lokalarrangemang
  • överväga möjligheterna att delta på distans
  • hygienanvisningar och hygienåtgärder.
Uppdaterad