Allmänna instruktioner - Ansökningsärenden enligt vatten- och miljölagar

Allmänt om att göra upp en ansökan
Utredningar som behövs och hur de görs upp
Uppgifternas offentlighet 
Utredning och anskaffning av tillstånd som behövs
Länkar till webbplatser som upprätthålls av andra instanser 

Allmänt om att göra upp en ansökan

I tillståndsärenden enligt vattenlagen och miljöskyddslagen är det den tillståndssökande som ansvarar för att göra upp ansökan och för att tillställa de utredningar och andra uppgifter som behövs för att behandla den.

Den elektroniska ansökningsblanketten och ifyllningsanvisningarna innehåller de uppgifter som vanligtvis behövs i behandlingen av tillståndet. På grund av att blanketten är en allmän blankett och att det kan finnas skillnader i de saker som behandlas kan det finnas onödiga punkter på blanketten, som antingen kan lämnas tomma eller där en mycket kortfattad beskrivning räcker. Den sökandes plan och kvaliteten och omfattningen på konsekvenserna som hänför sig till planen och lokaliseringsställets och konsekvensområdets särdrag påverkar innehållet i och omfattningen på de utredningar som behövs.

Tillståndsmyndigheten ber vid behov den sökande att komplettera en bristfällig ansökan. En noggrant ifylld ansökan med tillräckliga uppgifter gör behandlingen av ärendet snabbare. I oklara fall lönar det sig att på förhand diskutera innehållskraven med tillståndsmyndigheten.

Saker och slutsatser som är viktiga för ansökan ska alltid presenteras i ansökningsblankettens informationsfält. Dessutom kan mer detaljerade rapporter, utredningar och planer bifogas om det behövs.

Ansökningsblankettens struktur är anpassningsbar och den används i alla typer av ärenden. I blanketten ingår allmänna ifyllningsanvisningar och även kompletterande anvisningar för en del ärenden. Det finns inte egna anvisningar för alla olika ärenden.

Utredningar som behövs och hur de görs upp              

Kraven på innehållet i ansökan bestäms i vattenlagen (587/2011) och i statsrådets förordning om statsrådets förordning om vattenhushållningsärenden (1560/2011) samt miljöskyddslagen (527/2014) och statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014).

Ansökan och handlingarna som gäller planen ska utforma en entydig och förståelig helhet. Till ansökan ska bifogas aktuella utredningar om till exempel verksamheten, utsläppen, konsekvenserna och parterna som är nödvändiga för att behandla ansökan. Dessutom ska framgå på vilket material och på vilken beräknings-, forsknings- eller bedömningsmetod de givna uppgifterna baserar sig.

Tillräcklig sakkunnighet förutsätts av den som gör upp ansökan. Kravnivån beror på ärendets kvalitet, omfattning och på konsekvensens betydelse. Den sökande kan göra upp ansökan själv, om han eller hon har tillräcklig expertis i saken. Det är även möjligt att ge uppgörandet av ansökan i uppdrag till en sakkunnig person eller en konsultfirma i branschen.

Ritningarna som bifogas till planen ska vara tydliga och ska använda en ändamålsenlig skala, till exempel så här:

  • Förklarande karta/översiktskarta  1:100 000–1:200 000
  • Fastighetsregisterkartor  1:5 000–1:10 000
  • Planritning  1:500–1:2 000
  • Längdprofil, lodrät/vågrät skala 1:100–1:200 / 1:1 000–1:2 000
  • Genomskärningar  1:100–1:200
  • Detaljer   1:10–1:100
  • Processbeskrivningar    enligt ämnet
  • Temakartor   enligt ämnet

Ritningarna ska göras upp i en storlek enligt ISO-A-serien  (A4, A3, ...).

Den sökande ska ha rätt att använda det material som används för att göra upp ritningarna. På ritningarna ska antecknas ritningens identifikationsuppgifter (typ och nummer), skala, reduktionsmått, datum och vem som gjort upp den.

I utredningarna som gäller området ska man se till att man har rätt att röra sig i området och undersöka det. För vistelse som baserar sig på någon annan rättighet än rätten för allmänt bruk ska man ha samtycke av områdets ägare/besittare eller ett undersökningstillstånd enligt vattenlagen. I Finlands territorialvatten får man inte utan tillstånd från försvarsmakten utföra geologiska eller geofysiska undersökningar utföras på havsbotten eller för att utreda dess form, struktur eller sammansättning eller systematiskt mäta och spara havsbottens topografiska former.

Uppgifternas offentlighet    

Den information som presenteras i ansökan och de handlingar som bifogas blir ofta offentliga efter att ansökan har anhängiggjorts hos myndigheten. Den sökande kan begära att specificerade uppgifter eller handlingar hemlighålls om det i ansökan finns uppgifter som enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är sekretessbelagda. Det rekommenderas att presentera informationen i en sådan form att de är tillräckliga för att behandla ansökan men inte förutsätter sekretess.

Icke-officiell information som gäller ansökan ska presenteras på separata bilagor. Den sökande ska presentera momentet enligt lag 621/1999 och utifrån det motivera varför uppgifterna i fråga inte är offentliga. Tillståndsmyndigheten fattar beslut om uppgifternas sekretess. Verksamhetsrelaterade utsläpps- och kontrolluppgifter samt miljökvalitetsuppgifter är dock inte sekretessbelagda.

Utredning och anskaffning av tillstånd som behövs      

I diskussioner som gäller behovet av tillstånd, precis som i andra diskussioner som gäller tolkningarna i tillståndet, är den ansvarsbärande förhandlingsparten NTM-centralen.

Att genomföra projektet eller inleda verksamheten kan förutsätta också andra tillstånd eller anmälningar (åtgärdstillstånd, byggnadstillstånd, bulleranmälningar osv.). Ansvaret för att utreda och skaffa dessa tillstånd ligger hos den projektansvarige/verksamhetsutövaren.

Länkar till webbplatser som upprätthålls av andra instanser              

Uppdaterad