Ansvarig föreståndare

Ett serveringsställe ska ha en ansvarig föreståndare och ett tillräckligt antal ställföreträdare för denne, vilka utses av innehavaren av serveringstillståndet. Den ansvarige föreståndaren och dennes ställföreträdare ska vara lämpliga för uppgiften och genom utbildning eller erfarenhet ha förvärvat tillräcklig yrkesskicklighet. Den ansvarige föreståndaren och dennes ställföreträdare ska vid sidan av innehavaren av serveringstillståndet se till att bestämmelserna om servering av alkoholdrycker iakttas på serveringsstället.

Olämplig för uppgiften som ansvarig föreståndare och dennes ställföreträdare är den som på grund av rusmedelsmissbruk eller tidigare förseelser eller försummelser uppenbart inte kan sköta sina uppgifter.

Genom utbildning förvärvad tillräcklig yrkesskicklighet förutsätter minst ett års heltidsstudier inom restaurangbranschen, om undervisningsprogrammet innehåller undervisning och praktik i servering av alkoholdrycker. Genom erfarenhet förvärvad tillräcklig yrkesskicklighet förutsätter minst två års heltidsarbete med servering av alkoholdrycker samt ett av en restaurangläroanstalt utfärdat intyg (serveringspass) över förtrogenhet med bestämmelserna om servering av alkoholdrycker.

I fråga om ett serveringsställe med C-tillstånd, där det serveras enbart genom jäsning tillverkade alkoholdrycker som innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol, kan tillräcklig yrkesskicklighet konstateras genom ett så kallat serveringspass.

Den ansvarige föreståndarens och dennes ställföreträdares genom utbildning eller erfarenhet förvärvade yrkesskicklighet ska på begäran av tillståndsmyndigheten kunna utredas på serveringsstället.

Anvisning om den ansvarige föreståndaren och dennes ställföreträdare

 

Uppdaterad