Säkerhet och beredskap

Regionförvaltningsverket fungerar i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna som undervisnings- och kulturministeriets regionförvaltningsmyndighet under störningssituationer och undantagsförhållanden inom undervisnings- och det övriga bildningsväsendet. Kommunerna och utbildningsanordnarna bär det praktiska ansvaret för att undervisningsväsendets tjänster fungerar. Vid störnings- och undantagssituationer strävar man efter att undervisningen och skolornas verksamhet fortsätter så normalt som möjligt.

I en störningssituation ger regionförvaltningsverket på begäran undervisnings- och kulturministeriet en aktuell lägesbild av undervisnings- och det övriga bildningsväsendet inom sitt verksamhetsområde.

Kontaktpersoner i säkerhets- och beredskapsfrågor vid Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet :

Kontaktperson i säkerhetsfrågor:  Michael Mäkelä, tfn 0295 018 616

Kontaktperson i beredskapsfrågor:  Thomas Sundell, tfn 0295 018 620

E-post: fornamn.efternamn(at)avi.fi

 

Regional information


Uppdaterad