Styrning och tillsyn av hälso- och sjukvården för fångar och inom Försvarsmakten

Samhällets uppgift är att säkerställa en tillräcklig och så jämlik hälso- och sjukvård som möjligt för samtliga medborgare. Den landsomfattande lagstiftningen om tillsyn av hälso- och sjukvården för fångar och inom Försvarsmakten är förnyad sedan början av 2016. Regionförvaltningsverket styr och övervakar tillsammans med Valvira att hälso- och sjukvården förverkligas enligt lagen. Alla regionförvaltningsverk har behörighet för tillsyn av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Regionförvaltningsverket i Norra Finland har landsomfattande behörighet vid organisationstillsynen av hälso- och sjukvården för fångar och inom Försvarsmakten. Uppgiften sköts proaktivt genom till exempel styrnings- och utvärderingsbesök och kontroller samt i efterhand i form av klagomål.

Patientens rättigheter omfattar bl.a.:

  • rätt till god hälso- och sjukvård och gott bemötande i samband med den
  • tillgång till vård
  • patientombudssystemet
  • möjlighet att vid behov göra anmärkning eller klagomål

Rätt till god hälso- och sjukvård och gott bemötande i samband med den

Varje person som är permanent bosatt i Finland har utan diskriminering rätt till den hälso- och sjukvård personens hälsotillstånd kräver inom ramen för de resurser som vid respektive tidpunkt står till hälso- och sjukvårdens förfogande. Den så kallade normalitetsprincipen bör beaktas i individens rätt till god hälso- och sjukvård och gott bemötandet i samband med den. Med normalitetsprincipen avses till exempel inom hälso- och sjukvården för fångar att den enda begränsningen av fängelsestraff borde vara frihetsberövande.

Tillgång till vård

Regionförvaltningsverket övervakar tillgången till vård enligt vårdgarantilagen och kommunikationen angående den till hälso- och sjukvårdens klienter. Vårdgarantitiderna gäller tillgång till primärvård och specialiserad sjukvård. Tillgången till vård bestäms i vårdgarantin (http://stm.fi/sv/vardgaranti)

Patientombudsman (Läs mera om patientombudsmannens uppgifter från länken)

Patientens ställning och rättigheter

Möjlighet att vid behov göra anmärkning eller klagomål

Om en patient eller anhörig har skäl att vara missnöjd med vården eller bemötandet inom hälso- och sjukvården är det bäst att genast ta upp frågan med vårdpersonalen. Om problemet inte kan utredas eller avgöras på ett acceptabelt sätt har patienten eller den anhöriga rätten att göra en skriftlig anmärkning till den ansvariga föreståndaren för vårdenheten eller klaga om ärendet till regionförvaltningsverket. En anmärkning ska besvaras inom skälig tid (ca 1 mån).

Av klagomålet ska framgå den anstalt eller yrkesutbildade person vars agerande klaganden är missnöjd med och anledningarna till att vården eller förfarandet upplevdes som osakliga. Också klagandens namn, adress och andra eventuella kontaktuppgifter bör tydligt anges. Utredningen av ett klagomål är gratis och ärendet behandlas opartiskt. Regionförvaltningsverket ger ett skriftligt beslut över klagomålet. Om misstanken om fel i vården gäller vården av en patient som avlidit eller blivit svårt invalidiserad ska klagomålet göras till Valvira.

Hälso- och sjukvården för fångar och inom Försvarsmakten - styrning och tillsyn av organisationer i hela landet

  • överinspektör för hälsovården Vainiokangas Matti p. 0295 017 563

 

Uppdaterad