Felaktigt förfarande av en indrivningsbyrå kan anmälas till regionförvaltningsverket

Om man misstänker att en näringsidkare bedriver indrivningsverksamhet utan koncession eller i strid mot bestämmelserna eller god indrivningssed kan en anmälan om detta göras till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Anmälan kan göras skriftligt eller på elektronisk väg, antingen på en blankett eller fritt formulerat. Den eftersträvade behandlingstiden för anmälningar är 9 månader.

Anmälan leder inte nödvändigtvis till åtgärder - Regionförvaltningsverket utreder i första hand fall där det finns en allvarlig misstanke om att verksamheten stridit mot lagen eller god indrivningssed. Om regionförvaltningsverket anser att indrivningsbyrån handlat i strid mot god indrivningssed eller i övrigt i strid mot lagen kan verket ge byrån en varning eller i allvarliga fall dra in koncessionen.

Regionförvaltningsverket har inte behörighet att avgöra eventuella privaträttsliga krav och kan till exempel inte

  • ta ställning till ett avtals giltighet
  • utdöma skadestånd
  • sänka eller ändra indrivningskostnader.

Behandling av dylika yrkanden hör till allmänna domstolars behörighet. Också Konsumenttvistenämnden kan ge sin rekommendation på hur konsumenten och näringsidkaren ska lösa en tvist. Man bör dock beakta att Konsumenttvistenämnden kan lämna ärendet obehandlat om konsumenten inte först har kontaktat konsumentrådgivningen för att utreda ärendet.

Regionförvaltningsverket kan inte heller avbryta en indrivning. När en konsumentfordran drivs in har gäldenären enligt 4 c § i lagen om indrivning av fordringar (513/1999) rätt att begära att indrivningen avbryts och att ärendet överlämnas till rättslig indrivning.

Uppdaterad