› Tillbaka till den grafiska version

Tillsyn och anmälningar

Regionförvaltningsverket övervakar förmedlingsrörelsernas verksamhet. Förmedlingsrörelserna ska följa föreskrifterna om marknadsföring och god förmedlingssed i sin egen marknadsföring.

Regionförvaltningsverket övervakar lagenligheten i förmedlingsrörelsens verksamhet bland annat genom att behandla anmälningar om rörelsernas verksamhet, göra inspektionsbesök i rörelserna och övervaka rörelsernas marknadsföringsannonsering. Regionförvaltningsverket kan till följd av försummelse förelägga förmedlingsrörelsen en administrativ påföljd (varning eller verksamhetsförbud för viss tid).

Regionförvaltningsverket övervakar inte riktigheten hos värderingsinstrument som förmedlingsrörelserna upprättat. Det hör inte till regionförvaltningsverkets jurisdiktion att avgöra eventuella krav som är privaträttsliga, så som skadeersättningsärenden. Handläggningen av sådana krav hör under allmänna domstolars jurisdiktion. Också Konsumenttvistenämnden kan ge sin rekommendation på hur konsumenten och näringsidkaren ska lösa en tvist. Man bör dock beakta att Konsumenttvistenämnden kan lämna ärendet obehandlat om konsumenten inte först har kontaktat konsumentrådgivningen för att utreda ärendet.

Uppdaterad