Valviras och regionförvaltningsverkens riktlinjer

Valvira och regionförvaltningsverken arbetar med tillstånds- och tillsynsfrågor som rör den privata social- och hälsovården. Valvira är en riksomfattande tillstånds- och tillsynsmyndighet, medan regionförvaltningsverken sköter motsvarande uppgifter i sina egna regioner. Valviras lagstadgade uppgift är att styra regionförvaltningsverken så att tillståndsförvaltningen och tillsynen är så enhetliga som möjligt i hela landet.

Lagstiftningen om den privata hälso- och sjukvården är föråldrad och beaktar inte nya servicestrukturer och förändringar i omvärlden. Dessutom är särskilt socialvårdslagstiftningen i stor utsträckning en ramlagstiftning som inte innehåller några detaljerade bestämmelser om verksamhetssätten. För att skapa en enhetlig tillståndspraxis och trygga en jämlik behandling av såväl serviceproducenter som klienter och patienter har det därför blivit nödvändigt att dra upp olika riktlinjer. Valvira och regionförvaltningsverken har tagit fram riktlinjer för olika situationer där lagstiftningen är tolkningsbar.

På denna sida finns meddelanden om Valviras och regionförvaltningsverkens gemensamma riktlinjer. Riktlinjerna styr den allmänna beslutspraxisen inom Valvira och regionförvaltningsverken. Avgöranden i enskilda fall bygger alltid på myndighetens helhetsbedömning, som förutom riktlinjerna också beaktar de olika omständigheter som är avgörande i fallet.

Uppgifter till dem som ger närmare information i din egen region hittar du under Välj region uppe till höger.

 

 

Socialvård:

 

Publicerad Riktlinjer Mer information
     
13.2.2015 1/2015: Verkställande av och tillsyn över tillståndsbeslut som saknar laga kraft xxxx
26.3.2015 2/2015: Minskning av antalet anställda vid verksamhetsenheter som ger socialvårdstjänster dygnet runt och ändring av tillstånd xxxx
26.3.2015 3/2015: Registrering av anmälningspliktig socialservice som tillhandahålls inom flera regionförvaltningsverks områden  
13.8.2015 4/2015: Bedömning av antalet och kompetensen av personal vid professionell familjevård inom privat socialservice  
13.8.2015 5/2015: Undervisning i kommunikationsmetoder som ges som anpassningsträning till personer med funktionsnedsättning  

 

Hälso- och sjukvård:

 

Publicerad Riktlinjer Mer information
     
xxxx xxxxx xxxx
xxxxx

 

 

1/2014: Valviran myöntämältä yksityisen terveydenhuollon luvalta siirtyminen aluehallintoviraston myöntämälle luvalle

2/2014: Yksityisen lasten ja nuorten ympärivuorokautisen kuntoutuslaitoksen luvan saannin edellytykset

3/2014: Itsenäisiä ammatinharjoittajia ei lueta palvelujen tuottajan omaan henkilökuntaan

4/2014: Tuntityöntekijöiden käytön rajaaminen sosiaalihuollon luvanvaraisissa palveluissa

5/2014: Esteettisten kirurgian ja kosmeettisten hoitojen luvanvaraisuus

6/2014 Toimenpiteet yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajan jättäessä toimintakertomuksen palauttamatta

1/2013: Ilmoituksen- ja luvanvaraisen päihdehuollon rajanvetoa

2/2013: Katkaisuhoidon toimitilat lyhytaikaisissa ympärivuorokautisissa palveluissa

3/2013: Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen laitoshoidon toimitilat

4/2013: Selviämisasemien toimitilat lyhytaikaisissa ympärivuorokautisissa palveluissa

5/2013: Selviämishuoneen perustaminen tukiasumisen yhteyteen ei ole suotavaa

6/2013: Perhehoitoa koskevan toimeksiantosopimuksen laadintaoikeus on vain kunnalla

7/2013: Ovien lukitseminen lastensuojelulaitoksissa

8/2013: Luvan myöntäminen optikko- ja silmälääkäripalvelujen antamiseen edellyttää tilojen tarkastamista

9/2013: Yliopistoille ei voida myöntää yksityisen terveydenhuollon lupaa

Uppdaterad