Valutaväxlingregistret

En ny penningtvättslag, dvs. en lag om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (444/2017), trädde i kraft 3.7.2017. Lagen ersätter lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008). I och med den nya lagen kommer regionförvaltningsverket i Södra Finland att införa ett nytt tillsynsregister för penningtvätt från och med 1.7.2019. Det nya tillsynsregistret för penningtvätt ersätter valutaväxlingsregistret och företagstjänsteregistret enligt den gamla lagen. Bestämmelserna för registren enligt den gamla lagen gäller fram till dess att bestämmelserna för det nya tillsynsregistret för penningtvätt träder i kraft. De som noterats i valutaväxlings- och företagstjänsteregistren ska ansöka om att bli noterade i det nya tillsynsregistret för penningtvätt senast 1.1.2020. I och med den nya lagen ändras förutsättningarna för registrering så att man vid bedömningen av tillförlitligheten hos tillhandahållare av valutaväxling och företagstjänster även beaktar efterlevnaden av lagstadgade betalningsförpliktelser samt uppgifterna i utsökningsregistret. För sin bedömning av efterlevnaden av betalningsförpliktelser får regionförvaltningsverket information direkt från Skatteförvaltningens enhet för utredning av grå ekonomi. Mer detaljerade riktlinjer gällande registreringen kommer att meddelas senast i början av året 2019.

Verksamhet som kräver registrering

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV) för ett register över dem som bedriver valutaväxling utgående från lagen om penningtvätt.

Den som bedriver valutaväxling ska anmäla sig till valutaväxlingsregistret innan verksamheten inleds. Det är en straffbar handling att bedriva verksamhet utan att vara registrerad. Om det sker ändringar i uppgifterna som är införda i registret ska de utan dröjsmål anmälas till regionförvaltningsverket.

Om den som bedriver valutaväxling har koncession av Finansinspektionen behöver den inte göra anmälan till valutaväxlingsregistret. Registreringsskyldigheten gäller inte heller verksamhet som utövas sporadiskt eller i mycket begränsad omfattning.

Förutsättningar för att bli registrerad

Förutsättningar för att införas i registret är att den sökande har rätt att utöva näring i Finland och att den sökande på basis av tillgänglig utredning betraktas som tillförlitlig.

Om en fysisk person som är sökande, eller en medlem i styrelsen eller förvaltningsrådet, verkställande direktören, en ansvarig bolagsman eller någon annan i motsvarande ställning, eller en verklig förmånstagare i en sammanslutning eller stiftelse som är sökande, genom en lagakraftvunnen dom under de senaste fem åren blivit dömd till fängelsestraff eller under de senaste tre åren blivit dömd till böter för ett brott som kan anses visa att personen i fråga är uppenbart olämplig att bedriva betalningsrörelse- eller valutaväxlingsverksamhet betraktas sökanden inte som tillförlitlig.

Sökande som genom sitt tidigare agerande visat sig vara uppenbart olämplig att bedriva betalningsrörelse- eller valutaväxlingsverksamhet anses heller inte vara tillförlitlig. Exempel på en sådan omständighet kan vara en dom som inte vunnit laga kraft eller en dom som är äldre än fem år, men som kan vara av betydelse för den totala lämplighetsbedömningen. Brott som visar att sökanden är olämplig att bedriva betalningsrörelse- eller valutaväxlingsverksamhet är exempelvis brott i samband med penningtvätt eller finansiering av terrorism, brott som gäller försummelse av skyldigheter i anslutning till affärsverksamhet och brott som är jämförliga med bedrägeri och förskingring.

Regionförvaltningsverket kontrollerar personernas straff- och bötesregisteruppgifter för att utreda att personerna är tillförlitliga. Regionförvaltningsverket inhämtar å tjänstens vägnar uppgifterna för personer bosatta i Finland. Om det i sökandens förvaltning eller ägarkrets ingår person som inte bor i Finland eller person som under de senaste tio åren varit fast bosatt utomlands ska ett intyg över uppgifterna i straff- och bötesregistret i personens hemstat och en officiell översättning av intyget till finska eller svenska för sådan person bifogas ansökan.

Uppgifter som införs i registret

I valutaväxlingsregistret införs följande uppgifter:

  • en privat näringsidkares fullständiga namn och personbeteckning eller, i avsaknad av sådan, födelsetid och medborgarskap samt firma, eventuell bifirma som används i valutaväxlingsverksamheten, företags- och organisationsnummer och besöksadress till varje driftställe där verksamhet bedrivs;
  • en finsk juridisk persons firma, eventuell bifirma som används i valutaväxlingsverksamheten, företags- och organisationsnummer och besöksadress till varje driftställe där verksamhet bedrivs;
  • firma och företags- och organisationsnummer för en filial som är registrerad i Finland av en utländsk juridisk person och besöksadress till varje driftställe där verksamhet bedrivs;
  • namn och personbeteckning eller, i avsaknad av sådan, födelsetid och medborgarskap för filialens representant;
  • fullständigt namn, personbeteckning eller, i avsaknad av sådan, födelsetid och medborgarskap för de personer vars tillförlitlighet har utretts;
  • registerbeteckning och registreringsdatum;
  • orsak till och tidpunkt för avförande ur registret.

I registret införs dessutom uppgifter om dem som meddelats förbud att bedriva verksamhet utan registrering.

Om det sker ändringar i uppgifterna som är anmälda till registret ska de utan dröjsmål anmälas till regionförvaltningsverket.

Registreringsansökan

Registreringen är avgiftsbelagd (avgiftstabell).

Målet är att registeranmälningar ska behandlas inom två veckor.

KONTAKTUPPGIFTER:

E-postadress: registratur.sodra(a)rfv.fi

Verksamhetsstället i Helsingfors
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, Helsingfors
Postadress: PB 150, 13101 Tavastehus

Telefon (växel) 0295 016 000
Fax 09 6150 0529

inspektör Karoliina Könnilä, tfn 0295 016 647

inspektör Tiina Pekala, tfn 0295 016 182 (registreringsärenden)

Uppdaterad