Bevakning av statens intressen

Regionförvaltningsverket regionförvaltningsverk kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstolar och andra myndigheter statens rätt och fördel i alla ärenden som hör till dess verksamhetsområde och i sådana ärenden för vilka ingen behörig myndighet särskilt har angetts i lag, om inte en företrädare för det ministerium eller den myndighet inom centralförvaltningen som svarar för styrningen av verksamheten gör det.

När övervakningen av statens intressen och rättigheter hör till en annan myndighet förordnar regionförvaltningsverket ett ombud på den ifrågavarande myndighetens begäran.

Uppdaterad