Beredskapsplanering

Syftet med beredskapsplanerna är att säkerställa att de livsviktiga funktionerna fungerar under störningssituationer och undantagsförhållanden så att människornas levnadsmöjligheter, samhällets funktionsförmåga och den nationella självständigheten alltid tryggas.

Enligt beredskapslagen har statsmyndigheterna, statliga affärsverk och kommunerna en lagstadgad skyldighet att säkerställa att deras uppgifter kan skötas utan störningar under alla förhållanden. Med beredskapsplaner förbereder man sig för störningssituationer under normala förhållanden, för stora olyckor och för undantagsförhållanden.

Regionförvaltningsverket (RFV)

Regionförvaltningsverket samordnar beredskapen inom sin region genom att ordna det samarbete som behövs, med stöd av en regional branschövergripande beredskapskommitté. Samarbetet med NTM-centralerna är särskilt intensivt.

Regionförvaltningsverkets uppgift är att sammanställa en regional lägesbild under störningssituationer och undantagsförhållanden, och för detta ändamål inrättas en lägescentral. RFV har även sektorsspecifika beredskapsuppgifter.

 Dagligvaruförsörjning

Dagligvaruservicen är en del av ett system som tryggar livsmedelsförsörjningen vid allvarliga störningssituationer under normala förhållanden samt vid undantagsförhållanden. Den strävar efter att garantera tillgången till viktiga dagligvaror och massbespisning även i svåra situationer.

Dagligvaruservicen förbereds genom planering, utbildning av den personal som reserverats för uppgiften samt gemensamma beredskapsövningar för myndigheterna och aktörer inom näringslivet med anknytning till dagligvaruservice.

Dagligvaruservicen är en uppgift som tillhör arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Olika myndigheter, Försörjningsberedskapscentralen, organisationer och aktörer inom näringslivet är samarbetspartner inom dagligvaruservice.

Social- och hälsovårdstjänster

Regionförvaltningsverket styr och övervakar tjänsterna inom social- och hälsovård i alla säkerhetssituationer i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet och underställda sakkunniginrättningar. RFV deltar i skapandet och upprätthållandet av den regionala lägesbilden och har en betydande roll i tvåvägskommunikationen mellan centralförvaltningen, kommunsektorn och den privata servicesektorn.

Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för basservice, rättsskydd och tillstånd deltar inom sitt område i verkställandet och upprätthållandet av centralförvaltningens (ministeriernas och de centrala ämbetsverkens) beredskapsanvisningar och bistår kommunerna med att hålla beredskapsplanerna uppdaterade.

Social- och hälsovårdsväsendet ska under alla omständigheter trygga den centrala servicens och den övriga verksamhetens kontinuitet. Nivån och omfattningen anpassas efter de tillgängliga resurserna.

Vid undantagsförhållanden kan ansvarsområdet förplikta social- och hälsovårdens verksamhetsenhet att utvidga eller flytta sin verksamhet, att avvika från avtalet genom att ta sig an även övriga personer som behöver vård eller att överlämna verksamhetsenheten i statens bruk.

Kommunikation

Kommunikationen stöder skötseln av regionförvaltningsverkets grundläggande uppgifter på regional nivå och ser för sin del till att medborgarnas och samfundens tillgång till information tryggas. RFV kompletterar ministeriernas kommunikation med regionala uppgifter. Kommunikationen leds av verkens överdirektörer och deltagandet i kommunikationen är varje tjänstemans tjänsteplikt.

Kommunikationspersonalen stöder tjänstemännen i skötseln av kommunikationen, samlandet av respons samt upprätthållandet av intranet- och internettjänster.

Målgrupperna för kommunikationen är områdets befolkning och den egna personalen, och redskapen är informationstillfällen, webbinformation och telefontjänst. Merparten av regionförvaltningsverkets kommunikation på eget initiativ förmedlas via massmedier, internet och intranet. Bestämmelser om kommunikationsbefogenheter vid undantagsförhållanden ingår i beredskapslagen och lagen om försvarstillstånd.

RFV samarbetar med övriga aktörer inom regional- och lokalförvaltningen och samordnar vid behov den regionala kommunikationen.

Miljöhälsa

Regionförvaltningsverkets mål är att trygga en sund och trygg livsmiljö för människor och djur genom att övervaka hur föreskrifter och bestämmelser om miljö- och hälsoskydd iakttas. Dessutom styr regionförvaltningsverket verkställandet av lagstiftningen genom att ge anvisningar, råd och utlåtanden, ordna utbildning, behandla klagomål samt genom ha beredskap för störningssituationer och för bekämpning av djursjukdomar som ättsprider sig.

Länsveterinärernas jour har ordnats så att Finland är uppdelat i två jourområden, där länsveterinärerna i tur och ordning har jour inom respektive område. Område 1 består av regionerna i Lappland, Norra Finland och Östra Finland samt verksamhetsställena i Tavastehus och Kouvola i Södra Finland. Område 2 består av verksamhetsstället i Helsingfors samt övriga Finland.

Beredskapsplanerna i anslutning till bekämpning av djursjukdomar uppdateras årligen. Om en djursjukdom som lätt sprider sig konstateras inom regionen, inrättas en regional kriscentral vid det regionförvaltningsverks verksamhetsställe på vars område det första sjukdomsfallet upptäcktes. Om en lättspridd eller farlig djursjukdom sprider sig har länsveterinärerna en lagstadgad skyldighet att leda åtgärderna för bekämpning av sjukdomen inom sin region. De assisteras av specialutbildade kommunalveterinärer, dvs. beredskapsveterinärer.

Regionförvaltningsverket kan med stöd av hälsoskyddslagen inom sitt verksamhetsområde utfärda föreskrifter som är nödvändiga för att åtgärda eller förebygga olägenheter för hälsan. Detta kan bli aktuellt exempelvis om en nedsmutsning av hushållsvattnet sprider sig inom ett stort område och kommunens hälsoskyddsmyndighet inte har vidtagit åtgärder för att åtgärda olägenheten för hälsan. Under störningssituationer och undantagsförhållanden följer RFV upp vilka åtgärder kommunens hälsoskyddsmyndigheter vidtar för att åtgärda olägenheter för hälsan och styr och koordinerar verksamheten vid behov.

Till början av sidan

Uppdaterad