Tillsyn över registrering av paketreserörelser

Regionförvaltningsverket övervakar att de som idkar paketreserörelser på marknaden är registrerade i registret över paketreserörelser som upprätthålls av Konkurrens- och konsumentverket. Regionförvaltningsverket utreder självständigt eller på begäran av Konkurrens- och konsumentverket kvaliteten på affärsverksamheten hos verksamhetsutövare som erbjuder resor.

Paketreseföretag som är registrerade och som vid behov har ställt en säkerhet till Konkurrens- och konsumentverket är ekonomiskt trygga för konsumenten att anlita.

I registret över paketreserörelser kan vem som helst kontrollera om en verksamhetsutövare som marknadsför paketresor är registrerad.

Om en oregistrerad verksamhetsutövare misstänks erbjuda paketresor, kan ärendet anmälas till det regionförvaltningsverk på vars område verksamhetsutövaren har sin hemort.

Konsumentskyddet vid resande och säkerhetssystem för arrangörer av paketresor har ändrats 1.7.2018. Lag om kombinerade resetjänster (901/2017) ersatte lag om paketresor (1079/1994). Samtidigt lag om leverantörer av kombinerade resetjänster (921/2017) ersatte lag om paketreserörelser (939/2008). Det är viktigt att ta hänsyn till att den gamla lagstiftningen gäller resor som är reserverade innan 1.7.2018, fast resan skulle börja efter det ovanbemälda datumet. Konkurrens- och konsumentverket samt regionförvaltningsverken utövar tillsyn över att de här lagarna följs.

Uppdaterad