Deponera säkerhet

Förfarandet för att ställa säkerhet består av två steg:

  • Ansökan om ställande av säkerhet skickas till regionförvaltningsverket.
  • Säkerheten ställs till regionförvaltningsverket: pengar betalas till regionförvaltningsverkets konto eller bankgaranti eller annan handling lämnas till regionförvaltningsverket.

Den som ställer säkerhet gör en skriftlig ansökan till regionförvaltningsverket om detta. Till ansökan bifogas en kopia av det beslut eller domslut, som ställandet av säkerhet grundar sig på. Om det inte finns grund för detta i något beslut, ska den som ställer säkerhet förete en utredning över vad ställandet av säkerhet grundar sig på.

Ansökan om ställande av säkerhet kan vara en fritt formulerad ansökan eller så kan man använda regionförvaltningsverket blankett.

Av ansökan ska framgå:

  • kontaktuppgifter till den som ställer säkerhet (namn, adress, telefonnummer)
  • vilken säkerhet som ställs
  • vad ställande av säkerhet grundar sig på
  • eventuella ytterligare uppgifter
  • särskild faktureringsadress om sådan finns och egen referensuppgift

Säkerheten som betalas ut i pengar ska överföras till regionförvaltningsverkets konto. Som referens ska man ange "säkerhet" och eventuella andra identifikationsuppgifter. Regionförvaltningsverkens kontonummer finns på blanketten för ställande av säkerhet.

Om säkerheten består av något annat än pengar ska regionförvaltningsverket bedöma huruvida säkerheten kan godkännas. Oftast kan man godkänna bankgaranti (proprieborgen). Borgensförbindelsen i original ska skickas till regionförvaltningsverket.

Då både ansökan om ställande av säkerhet och själva säkerheten har anlänt till regionförvaltningsverket, deponeras summan på ett för ändamålet öppnat bankkonto. Om säkerheten är en borgensförbindelse, deponerar regionförvaltningsverket borgensförbindelsen i original. Till den som ställt säkerhet skickar regionförvaltningsverket för kännedom beslutet om att säkerheten har tagits emot. I meddelandet framgår också under vilka förutsättningar säkerheten befrias.

Prestationsavgift

Om ställandet av säkerhet ingår i något annat av regionförvaltningsverkets beslut som belagts med en separat avgift, tas ingen avgift ut för deponeringen. I annat fall får den som ställer säkerhet betala en prestationsavgift.

Från och med 1.1.2018 är prestationsavgiften 180 euro. Om det sannolikt blir fler än två utbetalningar av säkerheten, adderas avgiften för prestationen med en avgift som motsvarar den arbetsinsats som beräknas för utbetalningarna. Priset per arbetstimme är 55 euro.

Uppdaterad