Detaljhandelstillstånd

Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker kan endast beviljas för en inomhuslokal.

Detaljhandelstillstånd för en livsmedelsaffär för försäljning av högst 5,5-procentiga alkoholdrycker inomhus i byggnaden kan beviljas en sökande som annat än tillfälligt saluhåller livsmedel. Tillstånd kan inte beviljas för tillfällig försäljning, utomhuslokaler eller för butiker som enbart säljer alkoholdrycker om de inte är belägna i anslutning till tillverkningsstället.

Detaljhandelsstället ska saluhålla ett mångsidigt utbud av livsmedel för det dagliga behovet. Försäljningen av alkoholdrycker får inte stå för en klart större andel av näringsverksamheten än försäljningen av andra livsmedel. Avsikten med bestämmelsen är att försäljningen av alkoholdrycker ska vara en del men inte den huvudsakliga delen av dagligvaruhandelns kundservice. Försäljningsandelarna för de olika produkterna kan inte exakt uppskattas när tillstånd söks, men tyngdpunkten i näringsidkarens affärsverksamhet kan märkas redan i det skedet. Om kunderna erbjuds att köpa främst bara alkoholdrycker är det ofrånkomligt att försäljningen av dem kommer att stå för en klart större andel än försäljningen av andra livsmedel.

Detaljhandelstillstånd för försäljning av högst 5,5-procentiga alkoholdrycker kan också beviljas en sökande som saluhåller livsmedel i en butiksbil eller butiksbåt som på en reguljär rutt betjänar fast bosatta eller säsongboende. Detaljhandelstillstånd får inte beviljas till exempel för en butiksbil som kör omkring på eller besöker offentliga tillställningar eller som transporterar alkoholdrycker längs sådana rutter eller till sådana ställen som bestäms utifrån kundernas beställningar.

Ett detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker kan beviljas i samband med serveringstillstånd för detaljhandel med högst 5,5-procentiga alkoholdrycker (se detaljhandel med alkoholdrycker på serveringsställe).

Ett detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker kan också beviljas i anslutning till ett ställe där alkoholdrycker tillverkas. Tillståndshavaren får då utan krav på livsmedelsutbud i anslutning till tillverkningsstället sälja alkoholdrycker som innehåller högst 5,5 volymprocent alkohol och som tillståndshavaren själv tillverkat eller som tillverkats av någon annan.

Alko har ensamrätt att bedriva detaljhandel med alkoholdrycker som innehåller mer än 5,5 volymprocent alkohol. Gårdsvin och hantverksöl får utöver Alko säljas av dem som beviljats tillstånd att tillverka sådana produkter och att sälja dem i anslutning till tillverkningsstället.

Detaljhandelstillstånd för gårdsvin och hantverksöl gäller detaljhandel inomhus på ett enda detaljhandelsställe, och det beviljas tillverkaren av alkoholdryckerna i fråga och gäller i anslutning till eller i den omedelbara närheten av det tillverkningsställe där alkoholdryckens jäsning skett och som finns i en byggnad som avses i markanvändnings- och bygglagen. Detaljhandelstillståndet för gårdsvin och hantverksöl gäller även andra, högst 5,5-procentiga alkoholdrycker, och tillståndet förutsätter inte ett utbud av livsmedel.

Med gårdsvin avses en alkoholdryck som innehåller högst 13 volymprocent etylalkohol och har framställts enbart genom jäsning av bär, frukter eller andra växtdelar, med undantag för druvor och spannmålsprodukter, och som har tillverkats på ett sådant tillverkningsställe som i rättsligt och ekonomiskt hänseende är oberoende av andra tillverkare av alkoholdrycker, som utövar sin verksamhet i samband med jordbruk och fysiskt åtskilt från andra tillverkningsställen för alkoholdrycker, som inte tillverkar på licens och som per kalenderår producerar högst 100 000 liter alkoholdrycker.

Med hantverksöl avses en alkoholdryck som innehåller högst 12 volymprocent etylalkohol och har framställts enbart genom jäsning av mältade eller omältade spannmålsprodukter, och där det vid tillverkningen inte har använts andra tillverkningsämnen än korn av andra växter, socker, humle och andra i jäsningen inbegripna växtdelar och kryddor, och som har tillverkats i ett sådant bryggeri som i rättsligt och ekonomiskt hänseende är oberoende av andra tillverkare av alkoholdrycker, som utövar sin verksamhet fysiskt åtskilt från andra tillverkare av alkoholdrycker, som inte tillverkar på licens och som per kalenderår producerar högst 500 000 liter alkoholdrycker; hantverksöl kan också vara sahti.

Uppdaterad