Detaljhandelsställe

Försäljningsställets läge ska vara sådant att försäljningen av alkoholdrycker inte förorsakar ordningsstörningar eller andra olägenheter för dem som bor i omgivningeneller för samhällets service eller andra funktioner. Försäljningen av alkoholdrycker får inte ha en dominerande ställning i affärsverksamheten, utan det bör också finnas tillräckligt med livsmedel för försäljning i affären.

Detaljhandelsstället ska vara lämpligt för försäljning av livsmedel. Bestämmelser om användning av detaljhandelsställets lokaler finns särskilt i livsmedelslagen samt i lagstiftningen om byggande och brand- och räddningsväsendet.

Försäljningslokalen ska vara ändamålsenligt utrustat med tanke på försäljning av alkoholdrycker och försäljningen ska ske inomhus. Lokalarrangemangen ska genomföras så att förbuden att förtära och sälja alkoholdrycker kan övervakas tillförlitligt.

Uppdaterad