Detaljhandelsställets personal

En ansvarig föreståndare eller annan person som tillståndshavaren har utsett för denna uppgift och som fyllt 18 år ska vara närvarande på detaljhandelsstället för att säkerställa lagligheten av detaljhandeln med alkoholdrycker. Tillståndshavaren ska ordna övervakningen av försäljningen på ett sådant sätt att en person som fyllt 18 år som och ansvarar för försäljningen av alkoholdrycker effektivt kan övervaka försäljningen och vid behov ingripa i den.

En minderårig person som har fyllt 16 år får sälja alkoholdrycker endast under direkt övervakning av den ansvariga föreståndaren eller någon annan myndig person som utsetts för uppgiften.

Detaljhandelsstället ska ha en så stor personal som med beaktande av verksamhetens omfattning och art behövs för att övervakningen ska vara effektiv och ordningen upprätthållas effektivt. Tillståndshavaren ansvarar för dimensioneringen av ett tillräckligt antal anställda som en del av den plan för egenkontroll som uppgörs av tillståndshavaren.

Den som deltar i övervakningen av detaljhandeln med alkoholdrycker får i sitt uppdrag inte vara påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel.

Uppdaterad