Den som söker detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker

Detaljhandelstillstånd ska beviljas en fysisk eller juridisk person som avses i 1 § 1 eller 2 mom. i lagen angående rättighet att idka näring (122/1919) och som har de förutsättningar enligt alkohollagen som hänför sig till sökanden eller som behövs för att bedriva verksamheten.

Förutsättningarna för att bevilja en fysisk person tillstånd är att:

1) sökanden är myndig, hans eller hennes handlingsbehörighet inte har begränsats med stöd av 18 § i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) och sökanden inte har förordnats en intressebevakare med stöd av 8 § 1 mom. i den lagen;

2) sökanden har inte försatts i konkurs och i fråga om sin förmögenhet förmår sköta verksamheten och se till att de lagstadgade skyldigheterna uppfylls;

3) sökanden är känd som tillförlitlig och till sina personliga egenskaper är lämplig för uppgiften. (Alkohollagen 13 §).

Förutsättningarna för att bevilja en juridisk person tillstånd är att:

1) sökanden inte har försatts i konkurs och i fråga om sin förmögenhet förmår sköta verksamheten och se till att de lagstadgade skyldigheterna uppfylls;

2) de som hör till förvaltningsorganen, verkställande direktören samt i ett öppet bolag bolagsmännen och i ett kommanditbolag de ansvariga bolagsmännen uppfyller de ovannämnda förutsättningarna.

Förutsättningarna för beviljande av tillstånd uppfylls inte på det sätt som avses ovan om sökandens eller personens tidigare verksamhet som helhet betraktad visar att sökanden eller personen är uppenbart olämplig att bedriva näringsverksamhet enligt alkohollagen.

Som tidigare verksamhet betraktas att:

1) sökanden eller personen i betydande grad eller upprepade gånger har försummat att betala skatter eller andra offentliga avgifter eller att personen har utövat bestämmande inflytande över en juridisk person som på motsvarande sätt har försummat att betala skatter eller andra offentliga avgifter;

2) sökanden eller personen enligt utmätning eller någon annan utredning annat än tillfälligt är oförmögen att svara för sina skulder;

3) sökanden eller personen under de fem senaste åren har fått ett tillstånd som avses i alkohollagen permanent återkallat eller personen har utövat bestämmande inflytande över en juridisk person vars i alkohollagen avsedda tillstånd permanent har återkallats under samma tid;

4) personen under de senaste fem åren har dömts till straff för ett sådant uppsåtligt brott i anslutning till utövande av näringsverksamhet som kan leda till fängelse;

5) det på grundval av brott eller förseelser som begåtts i berusat tillstånd eller gripanden enligt 2 kap 2 § i polislagen (872/2011) till följd av berusning kan anses att personen missbrukar berusningsmedel.

Förutsättningarna för beviljande av tillstånd kan bedömas i enlighet med de faktiska förhållandena, om det av ansökan eller förhållandena annars tydligt framgår att den sökandes verksamhet leds eller dess förvaltning sköts av någon annan än ovannämnda person och att arrangemangen i anslutning till förfarandet har framställts i strid med de faktiska förhållandena i syfte att kringgå bestämmelserna om förutsättningarna för beviljande av tillstånd.

Detaljhandelstillstånd kan inte beviljas ett aktiebolag, ett andelslag eller en förening som håller på att grundas eller bildas, eftersom dessa inte har rättshandlingsförmåga innan de är registrerade. Om tillstånd i sådant fall ansöks och beviljas en privatperson, ska tillståndsärendet efter registreringen sändas till tillståndsmyndigheten för behandling, om affärsverksamheten idkas för sammanslutningens räkning. Ett öppet bolag eller kommanditbolag som har grundats kan ansöka om tillstånd i eget namn efter det att en grundanmälan om bolaget har lämnats till registermyndigheten.

 

Uppdaterad