› Tillbaka till den grafiska version

Myndighetsövervakning av detaljhandel

Det hör till Valviras uppgifter att styra regionförvaltningsverkens tillståndsförvaltning och tillsyn i fråga om alkoholärenden. Syftet med Valviras styrning är att säkerställa en enhetlig tillämpning av lagen i hela landet. Tillsynsverksamheten utvecklas i en alltmer systematisk riktning med hjälp av ett riksomfattande tillsynsprogram.

I samband med att en tillståndsansökan behandlas utreder regionförvaltningsverket om kriterierna för beviljande av tillstånd uppfylls. Efter att detaljhandelstillstånd beviljats övervakar myndigheterna verksamheten bland annat genom tillsynsbesök till försäljningsställena.

Regionförvaltningsverken och Valvira har rätt till tillträde för att inspektera försäljningsställets lokaler och verksamhet samt dokument som behövs för tillsynen samt rätt att få alla anmälningar, upplysningar och dokument som är nödvändiga för tillsynen. Regionförvaltningsverket och Valvira har också rätt att utan ersättning ta och få de prover som behövs för tillsynen.

Tillståndshavaren ska ordna bokföringen och kassfunktionerna på så sätt att uppgifterna vid behov är tillgängliga för myndigheterna.

På basis av överträdelser av alkoholbestämmelserna kan en innehavare av detaljhandelstillstånd åläggas att betala en påföljdsavgift (300–1000 euro) eller tilldelas en anmärkning. Detaljhandelstillståndet kan återkallas utan ersättning antingen för viss tid eller permanent på grund av allvarliga eller upprepade överträdelser eller om tillståndshavaren inte längre anses uppfylla förutsättningarna för tillståndet, och situationen inte har rättats till inom en angiven tidsfrist.

Även personalen ansvarar för alkoholförsäljningen. Böter kan dömas ut till en försäljare som har sålt alkoholdrycker till en minderårig eller till en uppenbart berusad person. I de allvarligaste fallen är även fängelsestraff möjligt.

Om personalen på ett detaljhandelsställe inte förmår upprätthålla ordningen på stället eller om det krävs för att garantera allmän ordning och säkerhet i området kan polisen förbjuda detaljhandel för högst den pågående försäljningstiden. Tillståndsmyndigheten ska underrättas om förbudet.

Uppdaterad