Avgifter

Enligt lagen om grunderna för avgifter till staten tar regionförvaltningsverket (RFV) ut avgifter för offentligrättsliga prestationer. Avgifterna fastställs enligt statsrådets förordning. I avgiftsförordningen fastställs de avgifter som tas ut för RFV:s tillståndsbeslut och storleken på de årsavgifter för tillsyn som baserar sig på alkohollagen.

Tillståndsbeslut

RFV tar ut avgifterna enligt statsrådets avgiftsförordning både för positiva och negativa beslut.

 Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker 450
 Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker, oma) tillståndssökanden har något annat giltigt detaljhandelstillstånd eller serveringstillstånd för alkoholdryckerb) tillståndssökanden samtidigt ansöker om både serveringstillstånd och detaljhandelstillstånd för alkoholdryckerc) tillståndssökanden samtidigt ansöker om flera detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker. För ett (1) detaljhandelstillstånd tas det då ut en avgift enligt punkten och för övriga detaljhandelstillstånd en avgift enligt denna punkt 225
Annat tillstånd som gäller detaljhandel 225
Beslut om ändring av serverings- och detaljhandelstillstånd 160
Godkännande av plats för alkoholbolagets butik 410
Godkännande av utlämningsställe 410
Fastställande av rutt för alkoholbolagets butiksbil eller butiksbåt 410

 

 

Om en ansökan som gjorts i enlighet med alkohollagstiftningen och som lämnats till RFV återkallas innan ärendet har slutbehandlats, utgör behandlingsavgiften hälften av det belopp som annars skulle ha tagits ut hos sökanden.

Enligt lagen om grunderna för avgifter till staten betalar tillståndssökanden kostnaderna för tillståndsbehandlingen. Avgifterna är utmätningsbara utan separat beslut eller dom.

 

Avgifterna för prestationerna är fasta och bindande.
Priset som tas ut för ändringsbeslutet kan vara högst lika högt som priset för vederbörande beslut.

Tillsynsavgifter

Tillståndsmyndigheten tar ut en årlig tillsynsavgift av varje detaljaffär som säljer alkohol.

Årsavgiften för tillsyn över detaljhandeln är 200 euro för varje försäljningsställe.

Den årliga tillsynsavgift som tas ut hos alkoholbolaget är 380 euro för varje butik.

Hos nya innehavare av detaljhandelstillstånd tas det inte ut någon tillsynsavgift under det första kalenderåret. Tillsynsavgifterna för detaljhandel debiteras per kalenderår senast den 30 april, om tillståndshavaren har ett giltigt tillstånd den 1 april.

Uppdaterad