Vägledning i utbildning

AKTUELLT


Karriärkompetens

Begreppet Career Management Skills (CMS) har myntats inom en europeisk referensram och implementerats i de nationella styrdokumenten för utbildning på olika sätt. På svenska rekommenderas karriärkompetens eller färdigheter i karriärplanering.

I Finland är skolan den viktigaste platsen där man lär sig karriärkompetenser enligt PISA 2012. Det har sin förklarliga grund i att handledning ingår som läroämne i läroplanerna. De nationella målen för utveckling inom livslång vägledning har integrerats i de nya styrdokumenten för den grundläggande utbildningen och andra stadiets utbildningar.

Innebörden i karriär är att människor lever sitt liv i en mängd olika kontexter och livssammanhang, t.ex. utbildning, arbete, fritid och familj. Dessa kontexter skapar en komplex helhet som kräver daglig hantering för att bli meningsfull för den enskilda individen. Det är detta som kallas karriär och i den meningen är karriär något som alla människor har.

Kompetens används för en kombination av kunskap, färdigheter och värderingar som fastställs i förhållande till en kontext. Karriärkompetensen inbegriper delområden som kreativitet, flexibilitet, problemlösningsförmåga, social förmåga, empati, ansvar, en sund självkänsla, förmåga att ta initiativ och arbeta målmedvetet, både självständigt och i grupp. De är kompetenser för livslångt lärande som konstaterats vara nödvändiga och värdefulla för den enskilda människans karriärbygge och livsbalans. (Thomsen, R. (2014). Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv – Karrierevalg og karrierelæring. NVL & ELGPN concept note, Oslo: NVL)

Elevhandledning i grundläggande utbildning

Svenska enhetens publikation Elevhandledning i grundläggande utbildning. Mot ett systematiskt kvalitetsarbete (2015) har ett tudelat syfte. För det första är den en lägesrapport över elevhandledningen i grundläggande utbildning i Svenskfinland. Den baserar sig på en enkät som Regionförvaltningsverkens svenska enhet utförde i november 2014. Den ger en lägesbild av hur elevhandledningen fungerar i de svenskspråkiga skolorna.

För det andra är den avsedd att fungera som ett stödmaterial i det lokala läroplansarbetet med speciell hänsyn till den obligatoriska handledningsplanen. Den öppnar upp relevanta styrdokument och tar ner arbetet till en konkret vardagsnivå i skolan. Den introducerar kvalitetsparametrar och ger förslag på frågor att jobba kring. Handledningsplanen ingår i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 och är ett redskap för att bygga upp ett systematiskt utvecklingsarbete inom elevhandledningen. Publikationen finns också i tryckt version och kan beställas till skolan utan kostnad. Kontakta gerd.kummel-kunnas(a)avi.fi för beställningar.

Kriterier för god handledning

I den grundläggande utbildningen (åk 1-9) synliggörs den livslånga vägledningen i läroämnet elevhandledning. I Grunderna för läroplan i den grundläggande utbildningen 2014 som trädde i kraft 2016 introduceras begreppet mångsidig kompetens med tydliga kopplingar till livslång vägledning och karriärkompetens.

Också i gymnasieutbildningen är studiehandledning en obligatorisk del av läroplanen och utökades till två obligatoriska kurser när den uppdaterade läroplanen togs i bruk läsåret 2016-17.

I yrkesutbildningens examensgrunder fastslås att nyckelkompetenser för livslångt lärande skall integreras i undervisningen. Syftet med nyckelkompetenserna är att stödja en mångsidig personlighetsutveckling och sådan kompetensutveckling som behövs för att hantera olika situationer i arbetslivet och framtidens nya utmaningar.

Utbildningsstyrelsen har utarbetat en rekommendation för att utveckla och säkra kvaliteten på handledning.  Kriterier för god handledning stöder utbildningsanordnare att kritiskt granska handledningen på lokal nivå och att vidta åtgärder för att utveckla handledningen.

Fortbildning

Svenska enheten arrangerar fortbildning inom livslång vägledning. Fortbildningar kan riktas till enskilda yrkesgrupper i utbildningssektorn eller genomföras som yrkes- och sektorövergripande tillfällen kring ett gemensamt aktuellt tema.  I vår fortbildningskalender finns närmare uppgifter om planerade fortbildningar. Vi tar också gärna emot förslag på fortbildningsteman.

 
Uppdaterad