Skyddsrum

Regionförvaltningsverket (RFV) kan i enskilda fall efter hörande av vederbörande räddningsverk och kommunens byggnadstillsynsmyndighet bevilja befrielse helt eller för bestämd tid från den lagstadgade skyldigheten att inrätta skyddsrum. Befrielse kan beviljas om det förorsakas betydligt högre kostnader än normalt i förhållande till kostnaderna för inrättandet av byggnaden i fråga eller om inrättande av skyddsrum inte är möjligt på grund av stora, tekniska svårigheter.

Befrielseansökningarna skickas till Regionförvaltningsverket i Södra Finland som behandlar ansökningar från hela landet. Det tar i allmänhet ungefär tre månader att behandla en ansökan. För handläggningen av ärendet uppbärs en prestationsavgift vars storlek bestäms enligt förordningen om avgifter i punkten Lagar och förordningar.

Skyddsrum är avsedda för att skydda människor i olika situationer där undantagsförhållanden råder. När de är i användbart skicka ger de skydd mot bland annat strålning, giftiga ämnen, ras och verkningar av vapen.

Enligt räddningslagen skall ägaren till ett nybygge i byggnaden eller dess närhet inrätta ett skyddsrum som kan bedömas vara tillräckligt stort för dem som bor, stadigvarande arbetar eller annars uppehåller sig i byggnaden. Skyldigheten att inrätta skyddsrum gäller dock inte en tillfällig byggnad som är i användning högst fem år.

Skyddsrum skall inrättas för en byggnad eller arbetsplatsbyggnad om våningsytan är minst 1 200 kvadratmeter och som människor bor eller arbetar i permanent. För en industri-, produktions- eller samlingsbyggnad eller lagerlokal skall inrättas skyddsrum om byggnadens eller byggnadsgruppens våningsyta är minst 1 500 kvadratmeter. Skyddsrum behöver dock inte inrättas om det på tomten eller byggnadsplatsen eller i ett gemensamt skyddsrum från tidigare finns lagstadgat antal skyddsplatser och de uppfyller kraven. Läs de exakta bestämmelserna gällande skyddsrum i räddningslagen.

Anvisningar för ansökan om befrielse från skyldigheten att inrätta skyddsrum:

1. Ansökan formuleras fritt.

2. Följande saker skall framkomma ur ansökningen och handlingar som är bilagor till den:

a. Namn och kontaktuppgifter till ägaren till byggnaden som är byggd eller skall byggas, med andra ord namnet på och kontaktuppgifterna till ägaren/den person som ansöker om byggnadslov

b. Kontaktpersonens kontaktuppgifter

c. Klientuppgifter alltså uppgifterna till den som beslutet och faktureringsuppgifterna skickas till, såvida de inte är samma som klientuppgifterna

d. Ifall skyldigheten att inrätta skyddsrum avgörs för en byggnadsgrupp som byggs under fem år och finns på samma tomt eller byggplats, behandlas ärendet som en helhet och skyldigheten att uppföra skyddsrum är gemensam för alla byggnaders ägare, hela fastigheten.

e. Uppgifter om föremålet för ansökan (våningsyta, användningsändamål)

f. Byggnadslovshandlingarna samt ritningar (planritning, fasadritningar) för byggnaden eller byggnadsgruppen som skall byggas

g. Motsvarande byggnadslovshandlingar för eventuellt tidigare på byggplatsen byggda byggnader såvida det inte har förlöpt över fem år sedan de färdigställdes då ansökan görs för byggnaden som är objektet för er ansökan.

h. Utlåtande från byggnadslovsmyndigheten

i. Utlåtande från räddningsverket

j. När grunden till ansökan är att det förorsakas betydligt högre byggnadskostnader än normalt i förhållande till helhetskostnaderna för byggnaden/byggnadsgruppen i fråga, skall den som ansöker utreda följande saker:

  • En tillförlitlig utredning gjord av utomstående person skall framläggas gällande kostnaderna för byggnaden (entreprenadanbud eller kostnadsberäkning utförd med programmet TakuTM-prisuppskattning för byggnadsdelar.
  • Ifall byggnaden redan är färdigbyggd, skall byggnadskostnaderna utredas för i bokföringsutdrag
  • Detaljerad utredning över byggnadskostnaderna för byggnaden/byggnadsgruppen
    som nämns i punkt 2d. Bokföringsutdraget skall bifogas som bevis.
  • Vid uppskattning av byggnadskonstnader och helhetskostnader av byggnader sinsemellan beaktas regionförvaltningsverkets uppskattning, som varierar från ort till ort, om byggnadskostnader för skyddsrum i förhållande till byggnadens helhetskostnader (inklusive kostnaderna för skyddsrum).

k. När grunden för ansökan är det att inrättande av skyddsrum inte är möjligt på grund av stora, tekniska svårigheter, kan möjligtvis så kallade "flytande byggnader" eller motsvarande nybyggen i vilka byggande av skyddsrum är omöjligt komma i fråga. Saken skall diskuteras med regionförvaltningsverket, byggnadslovsmyndigheten och räddningsmyndigheten innan man gör ansökan.

Uppdaterad

På andra webbplatser

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR