› Tillbaka till den grafiska version

Nyheter och nyhetsbrev 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket nyheter och nyhetsbrev 2018. De nyheter och nyhetsbrev som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

FPA börjar ta emot journalhandlingar i pappersformat av privata serviceproducenter som avslutat sin verksamhet

I våras startade Social- och hälsovårdsministeriet tillsammans med FPA ett projekt vars syfte var att göra det möjligt för privata serviceproducenter och självständiga yrkesutövare inom social- och hälsovården som avslutat sin verksamhet att förvara och arkivera sina klient- och journalhandlingar vid FPA.

Syftet var att säkerställa att handlingarna behandlas, arkiveras och förstörs enligt gällande bestämmelser och anvisningar. Syftet med projektet var också att trygga klienternas och patienternas rättsskydd och rätt att få uppgifter efter att serviceproducenten har avslutat sin verksamhet. Inom ramen för projektet skapades en verksamhetsmodell för mottagande och arkivering av icke-digitala journalhandlingar vid FPA. 

Elektroniska journalhandlingar som uppkommit inom den privata hälso- och sjukvården arkiveras i Kanta-tjänsterna. FPA börjar ta emot och arkivera pappershandlingar från och med 1.1.2019.

Läs mer: https://www.kela.fi/web/sv/aktuellt-privatpersoner/-/asset_publisher/M6wYRe4QRiL1/content/fpa-borjar-ta-emot-journalhandlingar-i-pappersformat-av-privata-serviceproducenter-som-avslutat-sin-verksamhet.


Uppdaterad