Vanliga frågor
 

Alkohol |Arbetarskydd | Bostadsaktiebolag | Coronaviruset COVID-19Depositioner | Indrivning | Hälsoinspektörerna i kommun | Livräddningsmedalj | Livsmedelstillsynens Oiva-system | Kreditgivare | Mäklarfirmor | Skyddsrum | Statsunderstöd | Tillsyn över äldreomsorgen | Tobak | Utbildning | Vatten |

Coronaviruset COVID-19

De senaste frågorna

Publicerade 6.4.2020

Alla frågor enligt tema

A. Småbarnspedagogik
B. Utbildning och läroanstalter 
C. Offentliga tillställningar 
D. Hälso- och sjukvård
E. Socialservice
F. Bibliotek
G. Alkohol och restauranger
H. Ungdom och ungdomsarbete
X. Övrigt


A. Småbarnspedagogik

 1. Vad innebär regeringens riktlinjer för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen?
 2. Gäller RFV:s beslut att offentliga sammankomster begränsas till tio personer även den småbarnspedagogiska verksamheten?
 3. Uppbärs det klientavgifter för småbarnspedagogiken trots att barnet sköts hemma?
 4. Ifall ett barn inom småbarnspedagogiken sätts i karantän, påverkar det avgifterna för småbarnspedagogiken?
 5. Begränsas den subjektiva rätten till 20 timmar småbarnspedagogik av regeringens beslut om undantagstillstånd?
 6. Ska privata anordnare av småbarnspedagogik fortsättningsvis ordna småbarnspedagogisk verksamhet?
 7. Kan småbarnspedagogiken centraliseras genom att en del enheter stängs och barn flyttas till andra daghem?

B. Utbildning och läroanstalter

 1. Vad innebär regeringens riktlinje 16.3. och 20.3.2020 i fråga om skolor och läroanstalter?
 2. Hur definieras en läroanstalt? Omfattar detta allt från grundskolan till högskolorna?
 3. Ska också läroanstalter som erbjuder grundläggande konstundervisning stängas?
 4. Kan lokaler vid yrkesläroanstalter på andra stadiet hållas delvis öppna?
 5. Ska också de lokaler som används för högskolornas forsknings - och utvecklingsverksamhet stängas?
 6. Omfattas arbetarinstitut, folkhögskolor och motsvarande läroinrättningar inom det fria bildningsarbetet av begränsningarna? Och hur är det med läroinrättningar som ger grundläggande konstundervisning?
 7. Varifrån får skolan/kommunen närmare anvisningar om hur undervisningen ska ordnas?
 8. Gäller den begränsade rätten till närundervisning också studerande på andra stadiet som har beslut om särskilt stöd?
 9. Hur ska man tolka punkten "fått ett beslut om särskilt stöd" i statsrådets förordning som är utfärdad med stöd av beredskapslagen?
 10. Hur ordnas måltiderna för eleverna?
 11. Är eleverna skyldiga att delta i undervisningen, om skolan erbjuder den som distansundervisning?
 12. Vad händer om vårdnadshavarna inte kan stödja sitt barn i distansstudier?
 13. Kan vårdnadshavarna meddela att barnet inte deltar i distansundervisning, eftersom det inte finns tillräcklig digital utrustning eller digital kompetens hemma?
 14. Om skolorna är stängda i flera veckor, kommer skolåret att förlängas in i juni?Ska också läroanstalter som erbjuder grundläggande konstundervisning stängas?
 15. Kan grundskolor och gymnasier användas för distansarbete (alltså lärarna vara i skolan)?
 16. Får man göra städnings-, underhålls- och reparationsarbeten i läroanstalternas byggnader?

C. Offentliga tillställningar

 1. Vilka offentliga tillställningar och sammankomster gäller regionförvaltningsverkens beslut som meddelades 17.3.2020? 
 2. Gäller förbudet att tillställningar med över 10 personer inte får ordnas även företag?
 3. Gäller förbudet mot tillställningar med över 10 personer också bolagsstämmor? 
 4. Gäller förbudet mot sammankomster med fler än 10 personer också nöjesparker, tivolin och cirkusar?  
 5. Gäller regionförvaltningsverkens beslut också biografer, teatrar, konserter och utställningar?  
 6. Varför gäller förbudet mot allmänna sammankomster inte butiker, köpcentra, restauranger, skidcenter och andra motsvarande aktörers normala verksamhet?  
 7. Gäller förbudet att tillställningar med över 10 personer inte får ordnas även kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden?
 8. Vem övervakar att det inte ordnas förbjudna tillställningar?
 9. Gäller begränsningarna också offentliga tillställningar som ordnas på kryssningar?  
 10. Gäller regionförvaltningsverkens förbud mot sammankomster med över 10 personer också föreningar, så som AA-rörelsens tillställningar och möten?
 11. Vem betalar företagets kostnader som orsakas av att evenemang eller verksamheten ställs in?
 12. När stängs gymmen?
 13. Måste cateringföretaget sköta serveringen under kundens privata tillställning så som bröllop/begravningar eller motsvarande, om deltagarantalet i tillställningen överstiger 10 personer?    
 14. Gäller begränsningen om 10 personer också begravningar, bröllop och dop?  
 15. Gymmens öppethållning under undantagstillståndet - varför kan vi inte dra nytta av avbrottsförsäkringen?
 16. Kan Megazone, stora tenniscenter och andra motsvarande fritidscenter hålla öppet som vanligt nu när offentliga tillställningar med över 10 personer är förbjudna?  
 17. Kan en förening eller ett företag skjuta på uppgörandet av bokslutet eller registreringen av bokslutet på grund av coronavirusläget?
 18. Måste allmänna badstränder och vinterbadplatser och kommunernas uppvärmningsutrymmen, omklädningsutrymmen, strandbastur och motsvarande utrymmen i anslutning till dessa stängas med anledning av regionförvaltningsverkets beslut eller statsrådets riktlinje? Hur är det med sådana som drivs av privata aktörer?

D. Hälso- och sjukvård

 1. Kan Finlands Röda Kors blodtjänst ordna blodgivningstillfällen i sådana lokaler som nu har stängts? 
 2. Vem kan tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster på distans och vad bör beaktas vid mottagningsverksamhet på distans?
 3. Gäller vårdgarantin under undantagsförhållanden?  
 4. Kan privata hälso- och sjukvårdsföretag, såsom massörer och fysioterapeuter, fortsätta sin verksamhet som normalt trots coronasituationen?
 5. Vem är det under coronaepidemin som samordnar ibruktagandet av sådana lokaler till vårdanstalter som vanligen används för annat?

Privat hälso- och sjukvård

 1. Hur går man till väga om det nu under undantagsförhållandena uppstår behov av att förflytta självständiga yrkesutövare och vårdpersonal som jobbar via eget bolag till en annan verksamhetsenhet, där de inte har tillstånd att verka/inte är registrerade som självständiga yrkesutövare?
 2. Är det möjligt att ta i bruk sådana lokaler som inte har inspekterats och som inte finns i tillståndet när avsikten är att personer som eventuellt smittas av coronaviruset ska isoleras från andra patienter och att vårda sådana som hör till en riskgrupp i skilda lokaler?
 3. Tjänsteproducenten har inte tidigare tillhandahållit distanstjänster, krävs det nu att tillståndet ändras? Hur ska man identifiera en patient när distanstjänster tillhandahålls? Vad ska man beakta vid distanstjänster?
 4. Vilka krav ställer tillståndsförvaltningen för inledande av testningsverksamhet?

E. Socialservice

 1. Hur ska kommunernas socialvård göra i coronaläget?
 2. Barnskyddet: Kan placerade barns s.k. hemlov ställas in?
 3. Innebär regeringens riktlinjer att man inte får besöka serviceboenden med heldygnsomsorg, såsom äldreboenden?
 4. Kan en kommun, serviceproducent eller serviceenhet förbjuda en personlig assistent från att besöka serviceboenden med helomsorg?
 5. Kan serviceboenden med helomsorg för äldre alltjämt ta äldre för kortvariga perioder exempelvis då närståendevården är ledig?
 6. Hur säkerställer man att äldreboenden och andra boendeenheter har beredskap att förhindra att coronaviruset sprids bland de boende?
 7. Samlar regionförvaltningsverket in statistik över antalet smittade eller dödsfall på grund av coronaviruset på äldreboenden eller i andra boendeenheter?
 8. Kan man lätta på begränsningsåtgärder enligt specialomsorgslagen av orsaker som beror på coronaviruset?

F. Bibliotek

 1. Biblioteken är stängda. Varifrån får jag något att läsa?
 2. Står bokbussarna till tjänst? Hur är det med meröppna bibliotek?
 3. Hur kan jag använda bibliotekens e-böcker?
 4. Hur förnyar man lånen? Hur går det med förseningsavgifterna? Hur går det med reservationerna?
 5. Var hittar jag material för barn?
 6. Jag skulle vilja låna filmer från biblioteket. Hur lyckas det nu?
 7. Varför stänger man biblioteken?
 8. Fär man dela ut avskrivna böcker eller bokkassar?
 9. Återlämning av material
 10. Håller högskolornas bibliotek öppet även om de allmänna biblioteken har stängt?

G. Alkohol och restauranger

 1. Kan man ordna bingo, karaoke, frågesporter eller dylik verksamhet i restaurangen?
 2. Kan produktionskök och restauranger fortsätta sin verksamhet i campusområdet fast de är i lokaler som hyrs av universitetet? 
 3. Om det misstänks att kocken har smittats av coronavirus kan restaurangen hållas öppen?
 4. Måste man anmäla om avbrottet i serveringstillståndet till regionförvaltningsverket?
 5. Möjliggör lagförslaget om att stänga restaurangerna det att restaurangerna kan sälja alkoholdrycker som avhämtas till kunderna?
 6. Kan alkoholdrycker levereras med hemtransport?
 7. Hur ansöker man om tillstånd att få sälja alkohol som utlämnas från restaurangen? 
 8. Finns det några begränsningar på försäljningen av alkohol som utlämnas, t.ex. vad gäller klockslag eller veckodagar?
 9. Hur länge tar det att få ett alkoholutlämningstillstånd?
 10. Vad händer med serveringstillstånd för viss tid som redan har beviljats för ett evenemang och kan man få tillbaka avgiften?
 11. Kan man ta tillbaka en ansökan om serveringstillstånd på viss tid som är anhängig?
 12. Kan man ändra tidpunkten som är angiven i tillståndsansökan och hur gör man det?
 13. Får restauranginnehavaren gottgörelse för tillsynsavgiften för servering för den tid som restaurangen har förordnats hålla stängt?
 14. Vilken är regionförvaltningsverkens roll i en situation där regeringen bestämmer att restaurangerna ska stängas?
 15. Påverkar stängningen av restaurangerna nuvarande detaljhandelstillstånd?
 16. Vad avses med en personalrestaurang?
 17. Kan regionförvaltningsverket vägleda personalrestaurangerna?
 18. Varifrån får man mer anvisningar om personalrestauranger?
 19. Vem övervakar personalrestaurangerna?

H. Ungdom och ungdomsarbete

 1. Kan man i kommunen permittera ungdomsarbetare under undantagsförhållanden som beror på coronaviruset? 
 2. Vi ordnar fritidsaktiviteter för barn och unga som en distansklubb. Kan vi göra så? Är kostnaderna som uppstår av sådan klubbverksamhet godtagbara?
 3. Hur inverkar begränsningarna på grund av coronaviruset det uppsökande ungdomsarbetet?
 4. Är det möjligt för unga att fortsätta sitt avtalsmässiga deltagande i ungdomsverkstaden, om man kan erbjuda dem målinriktad distanshandledning eller virtuell handledning?

X. Övrigt

 1. Hur inverkar de rådande undantagsförhållandena på de statsunderstöd som beviljas av regionförvaltningsverket? 
 2. Upphävdes besluten som regionförvaltningsverken meddelade 13.3.2020 i och med de nya besluten 17.3.2020?
 3. Vilken roll har regionförvaltningsverken i hanteringen av coronavirusläget?
 4. Hur är ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter när det gäller att hantera koronavirussituationen?
 5. Hur inverkar undantagsförhållandena till följd av coronaviruset de anställdas rättigheter och skyldigheter?


A. Småbarnspedagogik

1. Vad innebär regeringens riktlinjer för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen?

(Uppdaterad 7.4.2020)

Småbarnspedagogikens enheter hålls öppna för att man ska kunna trygga möjligheterna för personer som arbetar inom kritiska branscher, men också andra, att vid behov kunna fortsätta arbeta. Statsrådets rekommendation är att föräldrarna i den mån det är möjligt tar hand om barnen hemma. Kommunerna är inte skyldiga att ordna småbarnspedagogisk verksamhet på distans.

Förskoleundervisningen fortsätter som närundervisning. Kommunerna är inte skyldiga att ordna förskoleundervisning på distans, men kan ändå välja att göra det.

2. Gäller RFV:s beslut att offentliga sammankomster begränsas till tio personer även den småbarnspedagogiska verksamheten?

Nej, begränsingarna av offentliga sammankomster gäller inte den småbarnspedagogiska verksamheten Det kan ändå vara skäl att arbeta i mindre grupper med tanke på smittorisken. Handhygienen och städningen är viktig.

Mer information om städning finns på Arbetshälsoinstitutets webbplats: Städanvisningar för att förebygga smitta av COVID-19

Tillbaka till början

3. Uppbärs det klientavgifter för småbarnspedagogiken trots att barnet sköts hemma?

Läs undervisnings- och kulturministeriets riktlinjer 

Tillbaka till början

4. Ifall ett barn inom småbarnspedagogiken sätts i karantän, påverkar det avgifterna för småbarnspedagogiken?

Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken känner inte till begreppet karantän. Kommunerna kan fatta egna beslut i huruvida de tar ut avgift eller besluta att sänka avgiften. Regeringen rekommendera att man beaktar barnets frånvaro i klientavgifterna.

Tillbaka till början

5. Begränsas den subjektiva rätten till 20 timmar småbarnspedagogik av regeringens beslut om undantagstillstånd?

Ja, den subjektiva rätten till 20 timmar småbarnspedagogik gäller fortsättningsvis eftersom regeringen inte har beslutat att begränsa kommunernas skyldighet att ordna småbarnspedagogik. Regeringen rekommenderar trots detta att de föräldrar och vårdnadshavare som har möjlighet ordnar så att barnet sköts hemma.  Ifall regeringen går in för att begränsa den subjektiva rätten till småbarnspedagogik förutsätter det ett nytt ett beslut.

Tillbaka till början

6. Ska privata anordnare av småbarnspedagogik fortsättningsvis ordna småbarnspedagogisk verksamhet?

Läs undervisnings- och kulturministeriets riktlinjer 

Tillbaka till början

7. Kan småbarnspedagogiken centraliseras genom att en del enheter stängs och barn flyttas till andra daghem?

I princip rekommenderas det inte att barn flyttas mellan enheterna, utan småbarnspedagogiken borde ordnas i en för barnen och familjerna bekant miljö. På så sätt förebygger man också spridningen av viruset.


B. Utbildning och läroansalter

1. Vad innebär riktlinjerna från den 16 mars 2020 som regeringen uppdaterade den 20 mars 2020 för skolor och läroinrättningar?

Det är alltjämt regeringens starka rekommendation att också elever i årskurserna 1–3 i grundskolan fortsättningsvis stannar hemma i distansundervisning om det bara är möjligt. Begränsningens främsta mål är att förebygga att coronaviruset sprids. Riktlinjerna har inte ändrats i det hänseendet.

Rätten till närundervisning begränsades i början av undantagsförhållandena på grund av coronepidemin till sådana elever vars vårdnadshavare arbetar i sektorer som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Det var emellertid inte möjligt att utgående från förteckningen över kritiska sektorer avgränsa rätten till närundervisning eftersom den juridiskt inte var tillräckligt noggrant avgränsande för att motivera olika behandling av barnen. Detta beaktade också kulturutskottet i sitt utlåtande.

Målet är att följderna av ändringen ska bli så små som möjligt i skolorna. Ändringen påverkar inte eleverna i årskurserna 4 - 10. För dem ordnas ingen närundervisning, med undantag av de elever som omfattas av förlängd läroplikt eller som har beslut om särskilt stöd.

Tillbaka till början

2. Hur definieras en läroanstalt? Omfattar detta allt från grundskolan till högskolorna?

Till läroanstalterna hör läroanstalter som ger grundläggande utbildning, läroanstalter på andra stadiet (gymnasier och yrkesläroanstalter), universitet och yrkeshögskolor samt läroanstalter för fritt bildningsarbete. Enligt Statistikcentralens definition är en läroanstalt en sådan administrativ enhet

* som har en rektor eller någon annan föreståndare
* som har lärare och annan personal i sin tjänst
* som är skyldig att upprätta bokföring eller andra handlingar
* där de studerande registreras som studerande
* vars verksamhet regleras av lag eller förordning
* som följer den riksomfattande läroplanen
* som finansieras eller övervakas av en offentlig myndighet.

Tillbaka till början

3. Ska också läroanstalter som erbjuder grundläggande konstundervisning stängas?

Ja, läroanstalter som erbjuder grundläggande konstundervisning omfattas också av regionförvaltningsverkens beslut 17.3.2020 och deras lokaler ska alltså också stängas. Mer information finns också på undervisnings- och kulturministeriets webbsida: Grundläggande konstundervisning

Tillbaka till början

4. Kan lokaler vid yrkesläroanstalter på andra stadiet hållas delvis öppna?

Lokalerna vid yrkesläroanstalter på andra stadiet kan hållas delvis öppna. Till exempel kan examensprov för studerande ordnas i skolans lokaler med iakttagande av lämpliga försiktighetsåtgärder.  Mer information: Coronaviruset och beredskapen inom undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde (https://minedu.fi/sv/beredskap-for-coronaviruset)

Tillbaka till början

5. Ska också de lokaler som används för högskolornas forsknings- och utvecklingsverksamhet stängas?

(Uppdaterad 6.4.2020)

Stängningen av lokaler gäller i regel inte lokaler som används för universitetens och yrkeshögskolornas forsknings-, utvecklings- eller innovationsverksamhet, i synnerhet inom kritiska forskningsområden. Dessutom kan antagningen av studerande ske i högskolornas lokaler med iakttagande av lämpliga försiktighetsåtgärder. Underhållsåtgärder (och dessutom andra åtgärder än närundervisning) kan vidtas i läroinrättningarna trots beslutet.

För att trygga distansstudier och forskningsarbete tillåts begränsad utlåning av tryckt material från högskolornas bibliotek medan de är stängda. Man bör dock försäkra sig om biblioteksanvändarnas och personalens säkerhet.

Högskolornas lokaler kan delvis hållas öppna så att högskolorna kan ordna sådan undervisning som är nödvändig för att studerandenas studier ska framskrida och som inte kan ordnas på något annat sätt än som närundervisning. I undervisningen bör man sörja för elevernas och studerandenas samt undervisningspersonalens säkerhet genom lokalarrangemang och hygienrutiner.

På undervisnings- och kulturministeriets webbsidor finns mycket anvisningar om användningen av högskolornas lokaler och bl.a. antagning av studerande.

Tillbaka till början

6. Omfattas arbetarinstitut, folkhögskolor och motsvarande läroinrättningar inom det fria bildningsarbetet av begränsningarna? Och hur är det med läroinrättningar som ger grundläggande konstundervisning?

Läroanstalterna för fritt bildningsarbete omfattas av de begränsningar som regeringen har fastställt. Till dem hör exempelvis arbetarinstitut och sommaruniversitet. Motsvarande begränsningar gäller dessutom läroinrättningar som ger grundläggande konstundervisning (t.ex. musikinstitut).

Tillbaka till början

7. Varifrån får skolan/kommunen närmare anvisningar och råd om hur undervisningen ska ordnas?

undervisnings- och kulturministeriets webbplats  finns mycket information och riktlinjer som rör undervisning, skolor och småbarnspedagogik.

Utbildningsstyrelsen har publicerat ett omfattande infopaket med stöd och anvisningar för skolorna och läroinrättningarna gällande undantagsarrangemangen i undervisningen. Anvisningarna gäller alla skolstadier. Utbildningsstyrelsens webbsidor 

Utbildningsstyrelsen svarar dessutom på frågor gällande coronaepidemin på adressen info@oph.fi under tjänstetid klockan 8.00-16.00. Rådgivningen är avsedd för utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik, skolor, läroinrättningar och aktörer inom småbarnspedagogik samt organisationer och personer som är med i internationella projekt.

Tillbaka till början

8. Gäller de begränsade rätten till närundervisning också studerande på andra stadiet som har beslut om särskilt stöd?

Yrkesstuderande med behov av särskilt stöd har rätt till närundervisning. 

Tillbaka till början

 

9. Hur ska man tolka punkten "fått ett beslut om särskilt stöd" i statsrådets förordning som är utfärdad med stöd av beredskapslagen?

Elever som har ett fått ett beslut om särskilt stöd har rätt till närundervisning. Vårdnadshavarna och skolan kan tillsammans komma överens om de praktiska arrangemangen.

Tillbaka till början

 

10. Hur ordnas måltiderna för eleverna?

Utbildningsstyrelsen anvisar på webbsidorna hur måltiderna ska ordnas under undantagsförhållandena.

Tillbaka till början

11. Är eleverna skyldiga att delta i undervisningen, om skolan erbjuder den som distansundervisning?

Utgångspunkten är att eleverna också är skyldiga att delta i distansundervisning. Skolan ger eleverna, och vid behov även vårdnadshavarna, anvisningar om uppgifter och innehåll som eleverna ska studera. Skolan kan ge eleverna och föräldrarna anvisningar också via elektroniska kommunikationssystem under den tid som närundervisning inte kan ges.

Tillbaka till början

12. Vad händer om vårdnadshavarna inte kan stödja sitt barn i distansstudier?

Vårdnadshavarna är skyldiga att hjälpa barnet i studierna enligt sin förmåga. Om vårdnadshavarna inte kan stödja barnet i studierna, kan de begära anvisningar av barnets lärare.

Tillbaka till början

13. Kan vårdnadshavarna meddela att barnet inte deltar i distansundervisning, eftersom det inte finns tillräcklig digital utrustning eller digital kompetens hemma?

Vårdnadshavarna är skyldiga att se till att barnet fullgör sin läroplikt. I den distansundervisning som skolan ordnar ska man delta så långt man förmår och har möjlighet. Om vårdnadshavarna inte kan stödja barnet i studierna kan de begära anvisningar av barnets lärare.

Tillbaka till början

14. Om skolorna är stängda i flera veckor, kommer skolåret att förlängas in i juni?

Läs undervisnings- och kulturministeriets riktlinjer 

Tillbaka till början

15. Kan grundskolor och gymnasier användas för distansarbete (alltså lärarna vara i skolan)?

Det kan finnas skillnader i hur distansundervisningen ordnas beroende på utbildningsanordnare och vilken utrustning som finns tillgänglig. Statsrådets linje är att anställda inom den offentliga sektorn ska arbeta på distans om det är möjligt för arbetsuppgifterna. Arbetsgivaren har dock direktionsrätt också under distansarbete och distansundervisning. Direktionsrätt betyder att arbetsgivaren vid behov kan ålägga läraren att ge närundervisning i skolan eller att styra distansundervisningen från skolan eller från hemmet. Säkerhetsaspekterna ska naturligtvis ägnas särskild uppmärksamhet om det är så att lärarna ger distansundervisning på arbetsplatsen. Dessutom är det skäl att beakta arbetshälsoinstitutets anvisning gällande hur man bekämpar virus på arbetsplatsen.

Tillbaka till början

16. Får man göra städnings-, underhålls- och reparationsarbeten i läroanstalternas byggnader?

Det får man. Det är inte förbjudet att städa, underhålla och göra reparationer i byggnaderna.

Tillbaka till början


C. Offentliga tillställningar

1. Vilka offentliga tillställningar och sammankomster gäller regionförvaltningsverkens beslut som meddelades 17.3.2020?

Regionförvaltningsverkens beslut som meddelades den 17 mars 2020 gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Enligt beslutet är det förbjudet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för över 10 personer.

Det är förbjudet att sammankalla allmänna tillställningar med över 10 personer. Förbudet gäller sammankomster som är öppna för allmänheten oberoende av om de hålls inomhus eller utomhus.

En allmän sammankomst är en tillställning i vilken också andra än de uttryckligen inbjudna kan delta eller följa.

En offentlig tillställning är i regel en tillställning med över 10 personer i vilken deltagaren deltar på eget initiativ. Sådana tillställningar är exempelvis nöjesevenemang, föreställningar, tävlingar och andra därmed jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten, såsom teater-, opera- och bioföreställningar samt konserter och utställningar, liksom också mässor, tävlingar och idrottsevenemang.

Besluten som regionförvaltningsverken meddelade den 17 mars 2020 gäller inte affärer eller köpcentra, restauranger, nattklubbar eller caféer. Dessa får emellertid inte ordna offentliga tillställningar med över 10 personer. Regeringen har dessutom rekommenderat att man undviker onödig vistelse på allmänna platser.

Svaret uppdaterades den 19 mars: i motsats till den tidigare riktlinjen omfattas även biograferna av beslutet som regionförvaltningsverken meddelade den 17 mars 2020. Biograferna kan fortsätta med verksamheten om högst 10 personer tillåts se filmföreställningen på en gång. Det rekommenderas dock att biograferna håller stängt.

Läs mer om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på justitieministeriets webbsidor

Läs om offentliga tillställningar på regionförvaltningsverkets webbsidor

Tillbaka till början

2. Gäller förbudet att tillställningar med över 10 personer inte får ordnas även företag?

Regionförvaltningsverkens beslut gäller inte arbetsplatsernas normala verksamhet. Dock får arbetsplatserna inte ordna offentliga tillställningar med över 10 personer. Det rekommenderas att distansarbete utnyttjas på arbetsplatserna i den mån det är möjligt. Mer information om Arbetshälsoinstitutets anvisningar för arbetsplatserna (på finska): hyvatyo.ttl.fi

Tillbaka till början

3. Gäller förbudet mot tillställningar med över 10 personer också bolagsstämmor?

Också föreningsmöten och bolagsstämmor betraktas som offentliga tillställningar. Personantalet i förbudet är begränsat till 10 personer, vilket innebär att små bolag och sammanslutningar kan hålla möten och bolagsstämmor.

Det är bra att skjuta upp större bolagsstämmor och möten om den tillämpliga lagstiftningen och bolagsordningen tillåter det. Om tiden inom vilken bolagsstämman ska hållas är på väg att löpa ut måste sammanslutningens ledning bedöma om det är bättre att skjuta upp mötet eller att försöka ordna det genom undantagsarrangemang såsom fullmakter eller distansförbindelser. I så fall gäller det emellertid att säkerställa att alla intresserade kan delta i stämman på lika villkor. 

Det är alltid bolaget som ansvarar för att stämmor och möten ordnas på ett sätt som är tryggt för aktieägare och delägare.

Tillbaka till början

4. Gäller förbudet mot sammankomster med fler än 10 personer också nöjesparker, tivolin och cirkusar?

Förbudet gäller tivolin, cirkusar och nöjesparker samt andra lokaler och evenemang. Enligt regeringens riktlinje 16.3.2020 ska statliga och kommunala kulturinrättningar och många andra offentliga samlingslokaler stängas. Stängningen gäller dessa:

 • muséer
 • teatrar
 • Nationaloperan
 • kulturhus
 • bibliotek
 • bokbussar
 • Riksarkivets kund- och forskarsalar
 • hobbylokaler och hobbyplatser
 • simhallar och andra idrottslokaler
 • ungdomsgårdar, klubblokaler och organisationers samlingslokaler
 • dagverksamhet för äldre
 • arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetscentraler

Tillbaka till början

5. Gäller regionförvaltningsverkens beslut också biografer, teatrar, konserter och utställningar?

Enligt justitieministeriets linjedragning den 18 mars 2020 omfattar regionförvaltningsverkens förbud mot offentliga tillställningar också biograferna. Biograferna får hålla öppet, men rekommendationen är att de stängs enligt regeringens riktlinjer. De kan också visa filmer, men de får inte släppa in fler än 10 personer på en gång i biosalongen.

Det är också förbjudet att ordna drive-in-bioföreställningar för bilar och exempelvis bioföreställningar som utnyttjar flygplan om antalet deltagare överstiger 10 personer. Regionförvaltningsverkets beslut förbjuder alla sådana offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus eller utomhus där antalet deltagare överstiger 10 personer.

Teatrar, konserter, utställningar och motsvarande omfattas också av förbudet.

Mer information på justitieministeriets webbplats

6. Varför gäller förbudet mot allmänna sammankomster inte butiker, köpcentra, restauranger, skidcenter och andra motsvarande aktörers normala verksamhet?

Lagens definition av offentlig tillställning uppfylls inte för exempelvis restaurangverksamhet eller då man erbjuder individuella tjänster (t.ex. frissa och frisör, övriga individuella terapeutiska tjänster, fysioterapi, massage). Visserligen är det också här motiverat att serviceproducenten beaktar undantagsförhållandena och regeringens rekommendationer och exempelvis försöker öka det fysiska avståndet mellan kunderna.

Det är emellertid förbjudet att i restauranger, nattklubbar, caféer och andra motsvarande lokaler ordna offentliga tillställningar, exempelvis tävlingar, för över 10 personer.

Lagen förpliktar inte att stänga köpcentra, stationsbyggnader och motsvarande lokaler i allmänhetens bruk. Också skidcentren är sådana platser. Men också gällande dem är det verkligen att rekommendera att kunderna själva beaktar undantagsförhållandena och regeringens rekommendationer. Det är fråga om att begränsa sammankomster, inte förbud mot att röra sig.

Regeringens riktlinjer är inte avsedda att begränsa företagsverksamhet eller förhindra kundbetjäning. Vid behov är det motiverat att serviceproducenten ändrar sin praxis och försöker betjäna personerna mer individuellt eller i mindre grupper.

7. Gäller förbudet att tillställningar med över 10 personer inte får ordnas även kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden?

När det gäller kommunalt beslutsfattande gäller vårt beslut inte nämndernas och styrelsernas sammanträden eftersom de inte är öppna för allmänheten. Fullmäktigesammanträde kan ordnas, om allmänheten inte ges tillträde för att följa sammanträdets förlopp. Mötets offentlighet kan genomföras t.ex. i form av en webbsändning. I den mån det är möjligt bör kommunerna gynna webbmöten i sin egen verksamhet

Tillbaka till början

8. Vem övervakar att det inte ordnas förbjudna tillställningar?

Statsrådet poängterar att alla ansvarar för att självmant följa anvisningarna.

Förbudet mot tillställningar med över 10 personer stöder sig på lagen om smittsamma sjukdomar där det inte finns någon straffbestämmelse som gäller denna bestämmelse (58 §). Den inverkar också på tillämpningen av lagen om sammankomster, som polisen övervakar. Verksamhet som strider mot lagen om sammankomster kan vara straffbar som sammankomstförseelse. Maximistraffet är böter.

Tillbaka till början

9. Gäller begränsningarna också offentliga tillställningar som ordnas på kryssningar?  

Med offentliga tillställningar avses i regel tillställningar med över 10 personer som deltagaren kan delta i på eget initiativ. Hit räknas nöjestillställningar, tävlingar, föreställningar och andra därmed jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten.  

Ett fartyg som omfattas av finska statens befogenheter ska iaktta landets lag. Regionförvaltningsverken har med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar förbjudit sammankomster med över 10 personer i offentliga rum på fastlandet. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar och regionförvaltningsverkets beslut bör offentliga tillställningar med över 10 personer inte ordnas på kryssningsfartyg. När det gäller fartygstrafiken är det omöjligt att ge ett allmängiltigt svar för alla olika situationer som kan förekomma. Man bör dock komma ihåg att regeringen rekommenderar att man ska undvika att resa.

Tillbaka till början

10. Gäller regionförvaltningsverkens förbud mot sammankomster med över 10 personer också föreningar, så som AA-rörelsens tillställningar och möten?

Offentliga tillställningar för mer än 10 personer förbjudna. Också föreningsmöten betraktas som offentliga tillställningar. Det finns emellertid undantag till detta. Möten får inte ordnas om deltagandet i dem förutsätter en inbjudan eller medlemskap i en viss sammanslutning, utom om tillställningen på basis av antalet deltagare, tillställningens natur eller andra särskilda skäl kan anses vara enskild. Regionförvaltningsverket tar inte ställning till vilken natur sammankomster inom AA-gruppen är.  

Syftet med lagen om smittsamma sjukdomar är att begränsa och förebygga smittorisk i sådana situationer där mänskor vistas i nära kontakt med varandra vilket ökar risken för smitta. Då man funderar på att ordna en tillställning är det skäl att beakta det rådande läget. Det är viktigt att arrangören överväger om tillställningen i förhållande till smittorisken är nödvändig, även om förbuden och begränsningarna som är meddelade med stöd av lagen inte direkt skulle gälla den aktuella tillställningen. 

Tillbaka till början

11. Vem betalar företagets kostnader som orsakas av att evenemang eller verksamheten ställs in?

Arbets- och näringsministeriet: Frågor och svar om corona och finansiering för företag

Tillbaka till början

12. När stängs gymmen?

Utgångspunkten är att gym inte är offentliga tillställningar och därför omfattas de inte av förbudet mot tillställningar med över 10 personer. Rekommendationen att stänga kultur- och idrottsanläggningar gäller alla privat ordnade gruppaktiviteter och privata gymtjänster. Rekommendationen är därför att de ska stängas. Offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster som ordnas i gymmet i vilka mer än 10 personer deltar är förbjudna enligt regionförvaltningsverkets beslut länk.

Definition av offentlig tillställning

För att dämpa spridningen av coronaviruset är det viktigt att se till att avståndet mellan gymutrymmena är tillräckligt, att besökarna håller distans mellan varandra, att utrustningen hålls ren osv. Statliga och kommunala simhallar och andra idrottslokaler stängs i enlighet med regeringens riktlinjer. Aktörer inom den privata och tredje sektorn uppmanas göra lika.

Tillbaka till början

13. Måste cateringföretaget sköta serveringen under kundens privata tillställning så som bröllop/begravningar eller motsvarande, om deltagarantalet i tillställningen överstiger 10 personer?    

Regionförvaltningsverket är inte behörig att bedöma innehållet, skyldigheten eller förverkligandet i ett avtal mellan en serviceproducent och en kund. Ett bröllop eller en begravning är inte en förbjuden offentlig tillställning eller allmän sammankomst utan en privat tillställning. Då man ordnar en sådan ska man försöka beakta de allmänna rekommendationerna och anvisningarna som ges i samband med coronavirusepidemin.    

Tillbaka till början

14. Gäller begränsningen om 10 personer också begravningar, bröllop och dop?  

Lagen om sammankomster gäller inte religiösa samfund, men församlingarna har på eget initiativ begränsat verksamheten. Begravningar är en privat tillställning och därför omfattas de i princip inte av regionförvaltningsverkets förbud. Var och en ansvarar emellertid för att man följer Institutet för hälsa och välfärd THL:s rekommendationer för att förhindra att viruset sprids. 

Mer information: https://evl.fi/documents/1327140/69305488/biskoparnas-anvisningar-om-jordfastning.pdf

Tillbaka till början

15. Gymmens öppethållning under undantagstillståndet - varför kan vi inte dra nytta av avbrottsförsäkringen?

Regeringen har tillsvidare inte gett riktlinjer som stänger privata företag inom idrottssektorn utan det bara rekommenderas att de stänger. Regionförvaltningsverket fattar sina beslut enligt regeringens riktlinjer i sådana ärenden som ingår i dess behörighet. Regionförvaltningsverket kan inte ta ställning till innehåll och villkor i försäkringar som säljs av försäkringsbolag. I frågor som gäller dem ska man kontakta försäkringsbolaget.

Tillbaka till början

16. Kan Megazone, stora tenniscenter och andra motsvarande fritidscenter hålla öppet som vanligt nu när offentliga tillställningar med över 10 personer är förbjudna?  

Rekommendationen att stänga kultur- och idrottsanläggningar gäller alla privat ordnade gruppaktiviteter och privata gymtjänster. Regeringen rekommenderar att de stängs.

Huvudregeln är att var och en själv ansvarar för att följa sammankomstbegränsningarna och anvisningarna om socialt avstånd. Vuxna bär ansvaret för att också barnen följer dem. För att kunna dämpa spridningen av coronaviruset ska man undvika socialt umgänge så mycket som möjligt. På det sättet skyddar vi dem som hör till riskgrupperna och undviker att hälso- och sjukvårdssystemet överbelastas.

17. Kan en förening eller ett företag skjuta på uppgörandet av bokslutet eller registreringen av bokslutet på grund av coronavirusläget?

Regionförvaltningsverket har inte behörighet att förlänga de utsatta tiderna för att göra upp bokslutet eller registreringen. Bokföringsnämnden har den 25 mars 2020 för enskilda bokföringsskyldiga gett undantagstillstånd att förlänga tiden för uppgörande av bokslut (på finska). Närmare uppgifter om bokföringsnämndens beslut och tillämpningen kan begäras av bokföringsnämnden. Patent- och registerstyrelsen är behörig vad gäller registreringen av bokslut. Patent- och registerstyrelsen har på sina webbsidor gett följande anvisning i ärendet.

Tillbaka till början

18. Måste allmänna badstränder och vinterbadplatser och kommunernas uppvärmningsutrymmen, omklädningsutrymmen, strandbastur och motsvarande utrymmen i anslutning till dessa stängas med anledning av regionförvaltningsverkets beslut eller statsrådets riktlinje? Hur är det med sådana som drivs av privata aktörer?

Ovan nämnda platser omfattas inte av de beslut som regionförvaltningsverken har meddelat med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Regionförvaltningsverket kan inte heller ge några officiella tolkningar gällande dem.

Enligt statsrådets rekommendation 16.3.2020 ska kommunernas hobbylokaler och hobbyplatser samt simhallar och andra idrottslokaler stängas. Regionförvaltningsverket är av den uppfattningen att allmänna badstränder och vinterbadplatser kan jämföras med motionsspår, som alltså inte omfattas av statsrådets rekommendation. På sådana här ställen är det viktigt att hålla ett tillräckligt avstånd.  Regionförvaltningsverket rekommenderar dock starkt att uppvärmningsutrymmen, byggnader med omklädningsutrymmen, strandbastur och motsvarande utrymmen som kommunen har i anslutning till vinterbadplatser och allmänna badstränder stängs i enlighet med statsrådets riktlinje. Regionförvaltningsverket rekommenderar i likhet med statsrådet att även privata aktörer gör på samma sätt.

Regionförvaltningsverket poängterar att var och en har ett eget ansvar att följa de anvisningar och rekommendationer som getts och agera på det sätt som den rådande situationen kräver.

Tillbaka till början


D. Hälso- och sjukvård

1. Kan Finlands Röda Kors blodtjänst ordna blodgivningstillfällen i sådana lokaler som nu har stängts? 

Ja, Finlands Röda Kors blodtjänst kan ordna blodgivningstillfällen i sådana lokaler som nu har stängts i och med regionförvaltningsverkets beslut. Blodgivningstillfällen räknas inte till förbjudna allmänna tillställningar. Det är nödvändigt att trygga en fungerande blodförsörjning i alla situationer. För detta krävs en ambulerande blodtjänst och organisering av blodgivningstillfällen. Det är ytterst viktigt att blodgivningstillfällen ordnas och att FRK:s blodtjänst får använda lämpliga lokaler för detta ändamål. Man bör dock utreda möjligheterna att ordna blodgivningstillfällena på så sätt att fler än 10 personer inte samtidigt deltar i dem i samma rum. 

Tillbaka till början

2. Vem kan tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster på distans och vad bör beaktas vid mottagningsverksamhet på distans?  

En producent av hälso- och sjukvårdstjänster eller en självständig yrkesutövare (firma) kan tillhandahålla tjänster på distans, om han eller hon har gjort en anmälan om sin verksamhet till regionförvaltningsverket.  Distansservice ska tillhandahållas i enlighet med Valviras anvisningar. 

Med distansservice avses inom hälso- och sjukvården att undersökning av patienten, diagnostik, observation, vård och behandling samt vårdbeslut eller vårdrekommendationer baserar sig på uppgifter och dokument som förmedlas via video på webben eller med smarttelefon. Exempelvis talterapeuter, psykoterapeuter, psykologer, läkare och sjukskötare kan erbjuda distansservice.  

Den som tillhandahåller distansservice ska ha lämpliga lokaler, utrustning (inklusive nätförbindelser) och personal med lämplig utbildning. Distansverksamheten ska i medicinskt avseende bedrivas på behörigt sätt och med hänsyn till patientsäkerheten.  

De informationssystem som används vid distansservice för förmedling och lagring av patientuppgifter ska uppfylla kraven på sekretess, dataskydd och informationssäkerhet. Den som tillhandahåller servicen ansvarar för dataskyddet och informationssäkerheten, den nätförbindelse som används vid distansservicen och behandlingen av de personuppgifter som uppstår.  

Ovannämnda kriterier gäller såväl den offentliga som den privata hälso- och sjukvården.

Mer information: Tjänster inom hälso- och sjukvården som ges på distans (https://www.valvira.fi/web/sv/halso-och-sjukvard/privata_halso-_och_sjukvardtjanster/tjanster-inom-halso-och-sjukvarden-som-ges-pa-distans)

Tillbaka till början

3. Gäller vårdgarantin under undantagsförhållanden?  

Under de rådande undantagsförhållandena på grund av coronaviruset kan social- och hälsovården avvika från de lagstadgade tidsfristerna och skyldigheterna. Vårdgarantin gäller därmed inte under de rådande omständigheterna.

Tillbaka till början

4. Kan privata hälso- och sjukvårdsföretag, såsom massörer och fysioterapeuter, fortsätta sin verksamhet som normalt trots coronasituationen?

Det rekommenderas att fysiska besök begränsas tillfälligt, om det bara är möjligt. Om en persons hälsotillstånd kräver ett fysiskt besök är det viktigt att se till att man vidtar lämpliga skyddsåtgärder. Man bör iaktta särskild försiktighet vid kundmöten med personer som hör till riskgrupperna.  Man bör även vara medveten om att man kan ha en coronainfektion utan att veta om det.

Tillbaka till början

5. Vem är det under coronaepidemin som samordnar ibruktagandet av sådana lokaler till vårdanstalter som vanligen används för annat?

I flera kommuner kartlägger man för tillfället vilka lokaler (t.ex. skolor) som kan användas som tillfälliga vårdinrättningar. Det kan dessutom på många orter finnas tidigare vårdinrättningar, åldringshem eller andra för inkvarteringsverksamhet godkända lokaler som står tomma. 
 
Samordningen av lokalerna sköts genom Landskapens lokalcentral. Ärendet förbereds av social- och hälsovårdsministeriet. De som erbjuder lokaler kan kontakta lokalcentralen. Mer information  https://www.maakuntientilakeskus.fi/sv/

Tillbaka till början

Privat hälso- och sjukvård

1. Hur går man till väga om det nu under undantagsförhållandena uppstår behov av att förflytta självständiga yrkesutövare och vårdpersonal som jobbar via eget bolag till en annan verksamhetsenhet, där de inte har tillstånd att verka/inte är registrerade som självständiga yrkesutövare?

Beredskapslagen ger inte i sig möjlighet att avvika från bestämmelserna i lagen om privat hälso- och sjukvård. På grund av den exceptionella situationen har tillstånds- och tillsynsmyndigheterna ändå ansett att för att säkerställa patientsäkerheten, tillgången till tjänster samt ett ändamålsenligt utnyttjande av personalen är det skäl att göra avkall på vissa krav som lagen föreskriver. Den rättsliga grunden för avgörandet är 17 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2006), enligt vilken verksamhetsenheterna ska svara för bland annat ändamålsenlig placering av de anställda.

Självständiga yrkesutövare som redan finns i registret samt personer med tillstånd som jobbar via eget bolag kan medan beredskapslagen gäller förflyttas till att arbeta också på sådana verksamhetsställen där de inte har gällande tillstånd/registrering. Detta undantag gäller dock endast de situationer där en självständig yrkesutövare eller ett bolag med tillstånd verkar i en annan tjänsteproducents lokaler/för en annan tjänsteproducents räkning, och förflyttas till ett annat verksamhetsställe som denna tjänsteproducent har och som har en faktisk koppling till det verksamhetsställe för vilken det ursprungliga tillståndet/registreringen har beviljats (t.ex. gemensamt patientregister, gemensamma system osv.).

Den självständiga yrkesutövaren och bolaget med tillstånd använder då den tidigare beviljade OID-koden (det är alltså inte nödvändigt att ansöka om ny OID-kod i denna situation).

Tjänsteproducenterna ska fatta alla beslut på ett sådant sätt att klient- och patientsäkerheten säkerställs. Verksamheten, besluten och grunderna för beslut som beror på undantagsförhållandena ska dokumenteras. Tjänsteproducenterna ska alltså dokumentera alla ändringar och beslut som beror på undantagsförhållandena samt föra bok över vilka som arbetar på verksamhetsställena. Dokumentationen ska lämnas till tillstånds- och tillsynsmyndigheterna på begäran.

Om avsikten är att fortsätta tjänsteproduktionen på det nya verksamhetsstället också efter undantagsförhållandena, ska man ansöka om tillstånd eller registrering. Medan beredskapslagen gäller kan dock tjänsteproduktionen i så fall börja redan innan tillstånd eller registrering beviljas, om den självständiga yrkesutövaren redan har gällande registrering för något verksamhetsställe eller om bolaget har ett gällande tillstånd för privat hälso- och sjukvård för ett annat verksamhetsställe.

Om en självständig yrkesutövare eller någon som jobbar via eget bolag vill inleda samarbete med en annan tjänsteproducent, måste man dock ansöka om tillstånd eller göra anmälan som självständig yrkesutövare. Tillståndsmyndigheterna strävar efter att behandla sådana ansökningar som hänför sig till undantagsförhållandena i brådskande ordning.

Tillbaka till början

2. Är det möjligt att ta i bruk sådana lokaler som inte har inspekterats och som inte finns i tillståndet när avsikten är att personer som eventuellt smittas av coronaviruset ska isoleras från andra patienter och att vårda sådana som hör till en riskgrupp i skilda lokaler?

Huvudregeln enligt den gällande lagstiftningen är att nya lokaler ska inspekteras, och ibruktagande av dem förutsätter eventuellt att det gällande tillståndet ändras. I 17 § i lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivs det dock om bekämpning av infektioner i verksamhetsenheter inom social- och hälsovården. Enligt den ska verksamhetsenheten bland annat svara för ändamålsenligt skydd för och placering av patienterna, klienterna och de anställda.

I denna exceptionella situation kan säkerställande av tjänsteproducentens egenkontroll och patientsäkerheten till och med förutsätta att man försöker hitta olika lösningar för att bryta eventuella smittkedjor och för att skydda riskgrupper, andra patienter och även de anställda. I en situation där avsikten är att förebygga spridning av coronasmitta och samtidigt skydda andra patienter är det möjligt att ta tillfälliga lokaler i bruk utan att ansöka om ändring av tillståndet eller inspektion av lokalerna. Detta gäller också olika mobila verksamhetsenheter.

Ibruktagandet av nya lokaler och lösningar ska grunda sig uttryckligen på en smittsam sjukdom och undantagsförhållanden. I lokalarrangemangen ska man allmänt beakta statsmaktens och THL:s rekommendationer och anvisningar också i fråga om sådana personer som eventuellt använder lokalen även om de inte anlitar tjänsterna. Alla lösningar ska ta hänsyn till klient- och patientsäkerheten samt övriga säkerhetsaspekter. Verksamheten, besluten och grunderna för beslut som beror på undantagsförhållandena ska dokumenteras.

Tillbaka till början

3. Tjänsteproducenten har inte tidigare tillhandahållit distanstjänster, krävs det nu att tillståndet ändras? Hur ska man identifiera en patient när distanstjänster tillhandahålls? Vad ska man beakta vid distanstjänster?

Om en tjänsteproducent har ett gällande tillstånd eller en gällande registrering att producera tjänster som normal mottagningsverksamhet, så täcker detta tillstånd/denna registrering även produktion av tjänsterna på distans. Sålunda behöver man inte ansöka om ändring av tillståndet. Om tjänsteproducenten eller den självständiga yrkesutövaren inte har gällande tillstånd eller registrering, ska man ansöka om tillstånd/registrering för produktion av distanstjänster.

Identifieringen av patienten ska grunda sig på en tillförlitlig metod, och som en sådan betraktas åtminstone stark autentisering, som det föreskrivs om i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009). Den metod som använts för identifiering ska kunna verifieras i efterhand. Med andra ord, vid distanstjänster rekommenderas stark elektronisk autentisering av kunden. Detta är ändå inte ett absolut villkor för produktion av distanstjänster och i synnerhet i denna exceptionella situation kan också annan identifiering anses vara tillräcklig. Förutsättningen är ändå att tjänsteproducenten faktiskt kan identifiera patienten/klienten. Dokumenteringen är synnerligen viktig och man ska också dokumentera hur identifieringen har gått till.

Den som tillhandahåller distanstjänster ska ha ändamålsenliga lokaler, anordningar (inkl. förbindelser) och personal med lämplig utbildning som verksamheten förutsätter. Distanstjänsterna ska vara medicinskt adekvata och patientsäkerheten måste beaktas. De datasystem som används för att förmedla och lagra patientuppgifter i samband med distanstjänster ska uppfylla kraven i bestämmelserna om sekretess, dataskydd och informationssäkerhet. Den som tillhandahåller tjänsterna ansvarar för dataskyddet och informationssäkerheten i fråga om såväl de förbindelser som används för distanstjänsterna som behandlingen av de personuppgifter som uppkommer där.

Över distanstjänster ska det på samma sätt som i fråga om andra hälso- och sjukvårdstjänster göras behöriga anteckningar i journalhandlingar, och patientregistret ska föras i enlighet med bestämmelser och föreskrifter.

Tillbaka till början

4. Vilka krav ställer tillståndsförvaltningen för inledande av testningsverksamhet?

(Uppdaterat 2.4.2020)

Coronavirustestning är mikrobiologisk undersökning. Detta betyder att en privat tjänsteproducent som utför testning måste ha tillstånd enligt lagen om privat hälso- och sjukvård att utföra undersökningar inom klinisk mikrobiologi. Mikrobiologiska undersökningar förutsätter dessutom tillstånd för laboratorium för mikrobiologi enligt 18 § i lagen om smittsamma sjukdomar eller ett tillsynsavtal med det övervakande laboratoriet om patientnära testning inom mikrobiologi.

Coronavirusundersökningar förutsätter att tjänsteproducenten har antingen omfattande eller begränsat tillstånd för laboratorium för mikrobiologi. Detta betyder att en privat tjänsteproducent måste ansöka om både tillstånd enligt lagen om privat hälso- och sjukvård och tillstånd för laboratorium för mikrobiologi för sin verksamhet. Coronavirusdiganostik får inledas först när tillstånd har beviljats för verksamheten.

Om tillstånd för begränsad verksamhet söks för tjänsteproducentens verksamhet och den mikrobiologiska sakkunskapen har förvärvats genom specialarrangemang (tillsynsavtal med ett laboratorium för klinisk mikrobiologi som har omfattande verksamhet) ska det inlämnas ett skriftligt tillsynsavtal om detta specialarrangemang samt en (egen)kontrollplan som de två aktörerna utarbetat tillsammans.   

Om tjänsteproducenten redan har beviljats gällande tillstånd för verksamhet inom mikrobiologi (tillstånd för omfattande verksamhet inom mikrobiologi och tillstånd för privat hälso- och sjukvård), och coronavirusdiagnostiken har upprättats i samarbete med THL senast den 27 mars 2020, kan verksamheten fortsätta normalt. Om coronavirustestning inte ingår i tjänsteproducentens undersökningsurval, ska man för att inleda coronatestning göra anmälan till det regionförvaltningsverk som beviljat tillståndet inom mikrobiologi (utvidgning av undersökningsmenyn). Anmälan formuleras fritt men den ska innehålla uppgifter om undersökningsnummer och undersökningens namn, en uppskattning av det maximala antalet undersökningar per vecka (antal undersökningar/ vecka) och uppgift om huruvida laboratoriet deltar i extern kvalitetsgranskning. I fråga om alla undersökningar som görs av underleverantörer ska samma uppgifter lämnas, dessutom krävs uppgift om underleverantörslaboratorie(t)rna samt om hur prov- och svarstrafiken har arrangerats. Anmälan kan göras elektroniskt/ per e-post.

I denna exceptionella situation kommer tillstånds- och tillsynsmyndigheterna att behandla tillståndsansökningar i anslutning till coronavirustestning i brådskande ordning.

Mer information om ansökan om tillstånd inom mikrobiologi och COVID-19-laboratorieundersökningar i Institutet för hälsa och välfärds webbtjänst.

Tillbaka till början


E. Socialservice

1. Hur ska kommunernas socialvård göra i coronaläget?

Det är synnerligen viktigt att man inom socialvården i kommunerna följer med social- och hälsovårdsministeriets uppdaterade anvisningar och dessutom kommunicerar dem vidare till producenterna av privat socialservice i sitt område.

Ministeriets aktuella anvisningar för socialvården: https://stm.fi/sv/shm-anvisningar-coronaviruslaget

Viktiga anvisningar finns dessutom i meddelandet som social- och hälsovårdsministeriet publicerade den 20 mars 2020 

Tillbaka till början

2. Barnskyddet: Kan placerade barns s.k. hemlov ställas in?

Gällande barnens hemlov följer man barnskyddslagen också under undantagstillståndet. Det är emellertid möjligt att lagen om smittsamma sjukdomar kommer att tillämpas. I så fall tillämpas båda lagarna.

De socialarbetare som svarar för barnets ärenden avgör i samarbete med barnet, vårdnadshavarna och enheten hur man gör med hemlovet och vid en eventuell misstanke om smittsam sjukdom tillsammans med hälso- och sjukvårdsmyndigheterna individuellt för varje barn. Avgörandena angående barnet görs alltså på individuella grunder enligt gällande lagstiftning.

Vid eventuella frågor om smitta och karantän ska situationen utredas tillsammans med den lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheten. Om barnet är på hemlov ska frågan utredas under ledning av den socialarbetare som svarar för barnets ärenden tillsammans med den lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheten.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) vägleder i frågor som gäller beredskapslagen och tillämpningsförordningen medan regionförvaltningsverken ger råd och handledning vid enskilda ärenden. I dagens läge är det viktigt att följa social- och hälsovårdsministeriets och THL:s anvisningar och dessutom att beakta den gemensamma skyldigheten att dämpa spridningen av coronaepidemin. 

https://stm.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/stm-kuntien-turvattava-perustason-sosiaali-ja-terveyspalvelut-ja-tuettava-heikoim-massa-asemassa-olevia-poikkeusoloissa

Tillbaka till början

3. Innebär regeringens riktlinjer att man inte får besöka serviceboenden med heldygnsomsorg, såsom äldreboenden?

Enligt regeringens riktlinje 16.3.2020 förbjuds besök i boendeserviceenheter för äldre eller andra riskgrupper under de rådande undantagsförhållandena som beror på coronaviruset. Prövning från fall till fall kan göras i fråga om dem som får vård i livets slutskede. Kontakta den enhet som du vill besöka för mer information.

Tillbaka till början

4. Kan en kommun, serviceproducent eller serviceenhet förbjuda en personlig assistent från att besöka serviceboenden med helomsorg?  

Det är skäl att bedöma frågan om personlig assistans främst med hänsyn till klientens behov och hur man ordnar servicen. Verksamhetsenheter ska följa bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar och agera enligt dem. Användningen av en service som kunden har beviljats bör emellertid inte kategoriskt förbjudas.

Bedömningen gällande användningen av en enskild klients personliga assistens bör göras utgående från en helhetsbedömning av situationen i enheten. Personliga assistenter enligt handikappservicelagen kan inte jämställas med sådana personer som besöker enheten, vilkas besök man genom besöksförbudet vill förbjuda (t.ex. anhöriga och vänner.) En personlig assistent kan jämställas med dem som arbetar i enheten eller rehabiliterande arbetare som besöker en enskild klient, exempelvis en fysioterapeut.

För att minimera smittorisken ska också den personliga assistentens arbetsgivare och assistenten själv naturligtvis under dessa förhållanden vidta tillbörliga säkerhetsåtgärder och skydda sig på behövligt sätt. Social- och hälsovårdsministeriet håller på att utarbeta en anvisning för service som ges i hemmet. Där har man också beaktat användningen av personlig assistent och faktorer som både den som använder servicen och assistenten ska följa. Den kan tillämpas också på de aktuella situationerna. 

Tillbaka till början

5. Kan serviceboenden med helomsorg för äldre alltjämt ta äldre för kortvariga perioder exempelvis då närståendevården är ledig?

Besöksförbudet i enheter för äldre gäller med vissa undantag. Vid korttidsperioder är det fråga om service som en äldre person har beviljats och som personen har rätt till. Besöksförbudet gäller inte dylika situationer. Det kan ändå vara ändamålsenligt att först ta reda på om personen som kommer på en korttidsperiod och dennes närståendevårdare är symtomfria. Det är emellertid inte möjligt att kategoriskt förvägra servicen. Det är viktigt att se till att närståendevårdaren orkar i hemmet med den som vårdas.

Tillbaka till början

6. Hur säkerställer man att äldreboenden och andra boendeenheter har beredskap att förhindra att coronaviruset sprids bland de boende?

Regionförvaltningsverken vägleder kommunerna i hur de ska förebygga smittsamma sjukdomar och förmedlar för sin egen del anvisningar och föreskrifter från hälsovårdsmyndigheterna och ministerierna till kommunerna.

Kommunerna får också direkt av sjukvårdsdistriktet anvisningar om hur spridningen av smittsamma sjukdomar ska förebyggas och hur man ska gå till väga om det finns anledning till misstanke om smitta. Kommunen har till uppgift att säkerställa att de privata och offentliga boendeenheter som är verksamma inom kommunens område har tillräcklig utrustning och tillräckliga anvisningar för att förhindra spridning av smitta.

Dessutom har producenterna av boendeservice ansvar för att se till att boendeenheterna följer lagstiftningen och myndigheternas anvisningar. Tjänsteproducenterna får vid behov anvisningar om enskilda situationer av kommunens läkare i smittsamma sjukdomar.

Tillbaka till början

7. Samlar regionförvaltningsverket in statistik över antalet smittade eller dödsfall på grund av coronaviruset på äldreboenden eller i andra boendeenheter?

Regionförvaltningsverken samlar inte in uppgifter om antalet smittade eller dödsfall på grund av coronaviruset på olika typer av boendeenheter. De läkare som har konstaterat coronasmittan meddelar den till Institutet för hälsa och välfärds register över smittsamma sjukdomar och till den infektionsläkare inom sjukvårdsdistriktet som ansvarar för smittsamma sjukdomar.

Tillbaka till början

8. Kan man lätta på begränsningsåtgärder enligt specialomsorgslagen av orsaker som beror på coronaviruset?

De avvikelser i lagstiftningen som föranleds av coronaviruset gäller inte begränsningsåtgärder som vidtas med stöd av specialomsorgslagen (519/1977), såsom kortvarig avskildhet, rörelsefrihet under övervakning eller kvarhållande. Verksamhetsenheterna ska också ha tillgång till ett sakkunnigteam på det sätt som specialomsorgslagen förutsätter. Begränsningsåtgärder som vidtas med stöd av specialomsorgslagen kan inte motiveras med behovet att förhindra att en smittsam sjukdom sprids, utan specialomsorgslagen måste följas. Orsaken till detta är att undantagsförhållanden inte har beaktats i specialomsorgslagen.

Paragraferna 60, 63 och 67 i smittskyddslagen innehåller bestämmelser om isolering eller karantän av en person. Isolering och karantän kan också tillämpas på personer med funktionsnedsättning som bor vid en verksamhetsenhet inom socialvården.

Tillbaka till början


F. Bibliotek

1. Biblioteken är stängda. Varifrån får jag något att läsa?

Se information om biblioteken i din kommun här: https://registret.biblioteken.fi/ 
Där finns information om exempelvis webbiblioteken och e-material.

Tillbaka till början

2. Står bokbussarna till tjänst? Hur är det med meröppna bibliotek?

Bokbussarna trafikerar inte och meröppna bibliotek är stängda 18.3-13.4.2020.

Tillbaka till början

3. Hur kan jag använda bibliotekens e-böcker?

För att kunna låna e-böcker behövs ett bibliotekskort för det egna lokala biblioteket, nätförbindelse och en enhet som man kan läsa från. Det riksomfattande eBibliotekets anvisningar: http://ekirjasto.kirjastot.fi/sv/ohjeet

Tillbaka till början

4. Hur förnyar man lånen? Hur går det med förseningsavgifterna? Hur går det med reservationerna? 

Kontrollera läget på ditt biblioteks eller din kommuns webbsidor eller kontakta ditt bibliotek på något annat sätt.

Tillbaka till början

5. Var hittar jag material för barn?

Lukulumo – en bildbokstjänst på flera språk för småbarnspedagogik, se https://www.iltoppiminen.fi/palvelumme/polyglutt-smabarnspedagogik/

Tillbaka till början

6. Jag skulle vilja låna filmer från biblioteket. Hur lyckas det nu?

Med bibliotekskortet och pin-koden kan du logga in i ditt eget biblioteks tjänster, t.ex. https://www.kirjastokino.fi/sv/

Viddla-filmtjänsten finns tillgänglig i Heili- och Helle-biblioteken, biblioteken i Kajanaland och Norra Österbotten, Kuopio, Lumme-biblioteken, Rautalampi och Rutakko-biblioteken. Du kan logga in i tjänsten på Viddla-tjänstens presentationssida

Långfilmer som ägs av Nationella audiovisuella institutet (KAVI) har öppnats så att de fritt kan ses på nätet. Skattkammaren med hundratals filmer hittas i KAVIs ELONET-databas. ELONETs samling omfattar mer än 200 långfilmer där man inte har sparat på bildkvaliteten. Största delen av filmerna finns i upp till 4K Ultra HD-format. Detta är exceptionellt både nationellt och internationellt. Titta på utbudet i Elonet-tjänsten. Utöver filmerna kan man se ett par tusen reklam-, dokumentär- och kortfilmer samt andra filmsnuttar från över hundra år tillbaka. 

Bibliotekskanalen är en webbtjänst som är öppen för alla. Den öppnar synvinklar på biblioteken, bibliotekssektorn, litteraturen men också mera omfattande på kultur i form av videor och radioprogram.Teckenspråkiga biblioteket.

Teckenspråkiga biblioteket är ett bibliotek som är öppet för alla på nätet. Materialet består av teckenspråkiga videor. De nyaste videorna är dessutom också med finsk text eller finskt tal. Fungerar på datorer, tabletter och smarttelefoner. 

Länkbiblioteket
Länkbiblioteket är ett informationssökningspaket med utvalda informationskällor som är sammanställt av de allmänna biblioteken i Finland. Länkarna består av en begränsad mängd högklassiga webbsidor för alla som söker tillförlitlig information. En stor del av materialet är inhemskt, vid bedömningen av material på andra språk får användaren hjälp av beskrivningar på svenska. Tack vare det begränsade materialet, utgallringen, välgjorda beskrivningar och sökmöjligheterna är Länkbiblioteket enkelt att använda. Det passar också för barn, seniorer och invandrare som är nya på nätet.

Tillbaka till början

7. Varför stänger man biblioteken?

Målsättningen med stängningen av biblioteken är att förhindra spridningen av coronasmitta. Enligt THL smittar coronaviruset främst som dropp- eller kontaktsmitta när en person hostar eller nyser. En viktig åtgärd för att förhindra smittspridningen är att undvika sociala kontakter.

På biblioteken ska man i sina olika serviceformer framför allt iaktta både personalens och biblioteksbesökarnas personsäkerhet. Regionförvaltningsverket rekommenderar inte i denna situation att biblioteken tar i bruk sådana tjänster som bidrar till att smittan sprider sig.

Biblioteken betjänar fortfarande sina användare med e-material.

Tillbaka till början

8. Får man dela ut avskrivna böcker eller bokkassar?

(uppdaterad 3.4.2020)

Nej. Målsättningen med stängningen av biblioteken är att förhindra spridningen av coronasmitta. Enligt THL smittar coronavirus främst genom dropp- och kontaktsmitta när en person hostar eller nyser. En väsentlig åtgärd för att förhindra smitta är att undvika sociala kontakter.

Därtill är det möjligt att det uppstår trängsel då låntagarna hämtar sina böcker.

Mer information om biblioteken och corona (avi.fi)

Tillbaka till början

9. Återlämning av material

Utlånade böcker bör inte återlämnas medan epidemin pågår. Lånetiden förlängs automatiskt och det tas inte ut några förseningsavgifter medan biblioteken är stängda.

Mer information om biblioteken och corona (avi.fi)

Tillbaka till början

10. Håller högskolornas bibliotek öppet även om de allmänna biblioteken har stängt?

För att trygga distansstudier och forskningsarbete vid högskolorna kan högskolornas bibliotek i begränsad utsträckning låna ut tryckt material, såsom kursböcker. Man bör dock säkerställa biblioteksanvändarnas och personalens säkerhet.

Läs också vårt svar på vanliga frågor "Ska också de lokaler som används för högskolornas forsknings- och utvecklingsverksamhet stängas?"

Tillbaka till början


G. Alkohol och restauranger

1. Kan man ordna bingo, karaoke, frågesporter eller dylik verksamhet i restaurangen?

Det finns inget allmängiltigt svar för varje enskild situation. I regel är restaurangens normala verksamhet tillåten. Man har inte särskilt förbjudit frågesporter, bingo eller karaoke som offentliga tillställningar i regionförvaltningsverkens beslut om de är restaurangens normala verksamhet. I regionförvaltningsverkets beslut har man inte uttryckligen förbjudit frågesporter, bingo eller karaoke, men sådana ska ändå inte ordnas som offentliga tillställningar.

Gällande tolkningen av lagen om smittsamma sjukdomar ska man pejla verksamheten mot lagen och syftet med begränsningarna med stöd av den. Lagens syfte är att begränsa och förebygga smittorisken i situationer där mänskorna vistas i relativt nära kontakt med varandra.

Alla parter ska därför under alla omständigheter ta statsrådets rekommendationer att undvika närkontakter i beaktande vid planeringen av tillställningar med program. Syftet med statsrådets rekommendationer och regionförvaltningsverkets förbud är att fördröja spridningen av epidemin, undvika att hälso- och sjukvården överbelastas och att skydda riskgrupper.

Även om förbuden och begränsningarna som är utfärdade med stöd av lagen inte direkt skulle gälla alla tillställningar så är det viktigt att arrangören gör en bedömning av hur nödvändig tillställningen är i relation till risken för att sjukdomen smittar och infektionerna sprids.

Tillbaka till början

2. Kan produktionskök och restauranger fortsätta sin verksamhet i campusområdet fast de är i lokaler som hyrs av universitetet? 

Ja, universitetets restauranger kan fortsätta sin verksamhet under undantagsförhållanden och även sälja take-away. Det är viktigt att hålla säkerhetsavstånd. FPA har med sitt eget beslut godkänt att studentförmånen kan användas även för take-away under dessa undantagsförhållanden.

Tillbaka till början

3. Om det misstänks att kocken har smittats av coronavirus kan man hålla restaurangen öppen?

I en dylik situation ska man begära anvisningar av kommunens smittskyddsläkare. En kock som har en smittsam sjukdom ska dessutom berätta sitt yrke för vårdpersonalen och begära närmare anvisningar. 

Tillbaka till början

4. Måste man anmäla om avbrottet i serveringstillståndet till regionförvaltningsverket?

Tillståndshavarna behöver inte separat anmäla om serveringstillståndsavbrottet eller den tillfälliga stängningen av restaurangverksamheten till regionförvaltningsverket. Alkohollagen känner inte till avbrott i tillståndet och därför påverkar stängningen av serveringsstället inte serveringstillståndets giltighet, utan ur alkohollagens synvinkel är tillståndet fortsättningsvis i kraft. Om tillståndshavaren emellertid på grund av undantagstillståndet beslutar att avsluta serveringstillståndet ska i sinom tid ett nytt tillstånd ansökas av regionförvaltningsverket för att inleda verksamheten på nytt.

Tillbaka till början

5. Möjliggör lagförslaget om att stänga restaurangerna det att restaurangerna kan sälja alkoholdrycker som avhämtas till kunderna?

I lagförslaget stiftas inga ändringar i alkohollagen. Enligt förslaget får restaurangerna inte servera mat och dryck till kunderna i restaurangens inom- eller utomhuslokaler. Det innebär att inte heller alkoholdrycker som dricks i restaurangen får säljas till kunder. I Finland finns några hundratal restauranger som har ansökt om detaljhandelstillstånd för alkoholhaltiga drycker i samband med serveringstillståndet. Dessa restauranger får också i fortsättningen sälja alkoholdrycker som innehåller högst 5,5 volymprocent etylalkohol till kunder som de avhämtar enligt bestämmelserna i alkohollagen. Restaurangernas detaljhandel jämställs med alkoholförsäljningen i matbutiker.

Tillbaka till början

6. Kan alkoholdrycker levereras med hemtransport?

Det är inte möjligt att hemtransportera alkoholdrycker. Tillståndshavaren kan inte leverera alkoholdrycker hem till kunden och inte heller låta dem transporteras av ett bud, exempelvis en taxi. Alkoholdryckerna ska utlämnas till kunden i försäljningsstället.

Tillbaka till början

7. Hur ansöker man om tillstånd att få sälja alkohol som utlämnas från restaurangen? 

Man ansöker om tillståndet från regionförvaltningsverket i den egna regionen. Blanketten finns på webbplatsen rfv.fi. Du hittar ansökningsblanketten, bilageblanketterna och anvisningarna på vår webbplats: Blanketter > Näringar > Alkohol – Detaljhandel. Ansökan kan inte lämnas in elektroniskt. 

Detaljhandelstillstånd kan beviljas för drycker med en alkoholhalt på högst 5,5 %. Detaljhandelstillståndet kan bara beviljas om det nuvarande serveringstillståndet är i kraft. Förutsättningarna för beviljande kommer från alkohollagen. Detaljhandeln ska beaktas i serveringsställets plan för egenkontroll. Hjälp med ansökan kan fås av chattboten Aldo på vår webbplats.

Lämna in ansökan på blanketten Ansökan om att få utöva detaljhandel med alkoholdrycker

Skicka ansökan till registratorskontoret vid regionförvaltningsverket i din region.

Tillbaka till början

8. Finns det några begränsningar på försäljningen av alkohol som utlämnas, t.ex. vad gäller klockslag eller veckodagar?

Serveringsställenas försäljning för utlämning omfattas av samma begränsningar enligt alkohollagen som den övriga detaljhandeln. Detaljhandelstiden är 9–21 och detaljhandel får bedrivas bara under den tiden.

Tillbaka till början

9. Hur länge tar det att få ett alkoholutlämningstillstånd?

I vanliga omständigheter är målsättningen att behandlingen tar en månad men för ansökningar som är utarbetade enligt anvisningarna är tiden ofta kortare. Regionförvaltningsverken strävar naturligtvis efter att behandla ansökningarna så fort som möjligt.

Tillbaka till början

10. Vad händer med serveringstillstånd för viss tid som redan har beviljats för ett evenemang och kan man få tillbaka avgiften?

Annulleringen av ett redan fattat tillståndsbeslut avlägsnar inte betalningsskyldigheten. Det är möjligt att begära omprövning av tillståndsavgiften. Tillståndsavgiften ska betalas trots att man gör en begäran om omprövning och om omprövningsbegäran godkänns så betalas avgiften tillbaka.

Tillbaka till början

11. Kan man ta tillbaka en ansökan om serveringstillstånd på viss tid som är anhängig?

Ansökan om serveringstillstånd kan tas tillbaka och då upphör behandlingen av ärendet i regionförvaltningsverken. Om ansökan tas tillbaka innan tillståndsbeslutet är fattat debiteras halva tillståndsavgiften.

Tillbaka till början

12. Kan man ändra tidpunkten som är angiven i tillståndsansökan och hur gör man det?

Ansökan om serveringstillstånd kan ändras så länge som den är anhängig genom att anmäla det till regionförvaltningsverket. Det tas inte ut en särskild avgift för ändringen av ansökan.

Tillbaka till början

13. Får restauranginnehavaren gottgörelse för tillsynsavgiften för servering för den tid som restaurangen har förordnats hålla stängt?

Tillsynsavgifterna är avgifter av skattenatur och det är bestämt i lagen att myndigheten inte har möjlighet att avvika från dem.

Tillsynsavgiften tas ut om man inte senast den 31 mars har anmält att serveringstillståndet avslutas. Om tillståndet avslutas ska man på nytt ansöka om tillstånd innan man inleder serveringsverksamheten. I så fall tas en handläggningsavgift ut för tillståndsansökan.

Man behöver inte anmäla till myndigheten ifall man avbryter verksamheten så att tillståndet förblir i kraft och man kan inte undvika tillsynsavgiften genom att avbryta verksamheten. Man bör dock beakta att tillsynsavgiften för servering bestäms enligt hur mycket alkohol som man har serverat och därför kan det hända att en tillfällig minskning av serveringen medan restaurangen håller stängt kan minska tillsynsavgiftens storlek.

Man kan ansöka om omprövning av tillsynsavgiften hos regionförvaltningsverket enligt anvisningen om hur man begär omprövning som skickas i samband med fakturan.

Skulle det på grund av undantagstillståndet göras undantag i hur tillsynsavgifterna tas ut så fattas de besluten av statsrådet eller Statskontoret. För tillfället känner vi inte till sådana undantag.

Tillbaka till början

14. Vilken är regionförvaltningsverkens roll i en situation där regeringen bestämmer att restaurangerna ska stängas?

Den behöriga myndigheten vad gäller stängningen av restaurangerna är arbets- och näringsministeriet. Polisen övervakar att begränsningarna följs. I frågor gällande alkohollagen kan man kontakta regionförvaltningsverket i den egna regionen.

Mer information: https://tem.fi/sv/coronavirus

Tillbaka till början

15. Påverkar stängningen av restaurangerna nuvarande detaljhandelstillstånd?

Nej, stängningen av restauranger påverkar inte nuvarande detaljhandelstillstånd.

Tillbaka till början

16. Vad avses med en personalrestaurang?

Restaurangernas öppettider begränsas temporärt från och med den 4 april 2020. Begränsningen gäller inte personalrestauranger. Definitionen av personalrestaurang har väckt mycket frågor.

Enligt lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet avses med personalrestaurangverksamhet servering av mat eller dryck endast till personalen vid en sammanslutning, stiftelse eller inrättning eller till någon annan begränsad personkrets.

Tillbaka till början

17. Kan regionförvaltningsverket vägleda restaurangerna?

Regionförvaltningsverket kan inte närmare än i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet precisera vad som föreskrivs om eller avses med personalrestauranger. Regionförvaltningsverket kan alltså inte i sina anvisningar i detalj tolka eller bedöma en enskild aktörs faktiska verksamhet och huruvida den eventuellt omfattas av definitionen av en personalrestaurang.

Arbets- och näringsministeriet har motiverat begränsningarna i sin promemoria 31.3.2020 till statsrådets förordning med bestämmelser om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förebygga spridning av en smittsam sjukdom. Enligt promemorian tryggas den nödvändiga mathållningen för personalen vid läroanstalter, sjukhus och motsvarande inrättningar samt företag genom att personalrestaurangerna inte omfattas av begränsningarna. Personalrestaurangerna har inte heller rätt att erbjuda allmänheten restaurangtjänster.

Tillbaka till början

18. Varifrån får man mer anvisningar om personalrestauranger?

För närmare anvisningar om personalrestauranger bör man vända sig till arbets- och näringsministeriet: info@tem.fi, www.tem.fi.

Tillbaka till början

19. Vem övervakar personalrestaurangerna?

Enligt lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet är det polisen som ansvarar för övervakningen. Det har inte föreskrivits några befogenheter för regionförvaltningsverket i den aktuella lagen.

Tillbaka till början


H. Ungdom och ungdomsarbete

1. Kan man i kommunen permittera ungdomsarbetare under undantagsförhållanden som beror på coronaviruset? 

Regeringen har 17.3.2020 fastställt vilken personal i olika förvaltningsområden som är kritisk för att samhället ska fungera. Ungdomsarbetare är en yrkesgrupp som hör till dessa. 

Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde hör följande anställda till dem som är kritiska för samhällets funktion: 
• Personal inom småbarnspedagogiken
• Allmänt taget undervisningspersonal på alla utbildningsstadier
• Viss personal vid minnesorganisationer
• Vissa anställda inom kyrkan och församlingarna med tanke på den mentala kriståligheten
• Ungdomsarbetare 
Regionförvaltningsverken rekommenderar att ungdomsarbetarna fortsätter sitt viktiga arbete med de unga. Unga har just nu många frågor och behov av personlig handledning, vilket kräver personal och nya verktyg. Det är viktigt att skapa en känsla av trygghet och svara på de frågor som ungdomar ställs inför på grund av denna exceptionella situation.  Till ungdomsarbetets uppgifter hör att ge korrekt information och vid behov personlig handledning och rådgivning. 

I stället för arbete ansikte mot ansikte uppmuntras ungdomsarbetarna att övergå till webbaserade plattformar och utnyttja sociala medier i arbetet med de unga.  Också olika gruppfunktioner kan ordnas på webben. Goda tips om digitalt arbete med unga finns på kompetenscentret VERKE:s webbplats (på finska). 

Tillbaka till början

2. Vi ordnar fritidsaktiviteter för barn och unga som en distansklubb. Kan vi göra så? Är kostnaderna som uppstår av sådan klubbverksamhet godtagbara?

Regionförvaltningsverket förhåller sig positivt till utveckling av nya modeller och att fritidsaktiviteter för barn och unga ordnas som distansklubbar. Gruppsammankomster är förbjudna och därför är nya modeller välkomna. Berätta om era erfarenheter av distansklubbarna i slutrapporten. Handledarkostnaderna som distansklubbarna orsakar är godtagbara kostnader.

Tillbaka till början

3. Hur inverkar begränsningarna på grund av coronaviruset det uppsökande ungdomsarbetet? 

Regionförvaltningsverken rekommenderar att man fortsätter med det uppsökande ungdomsarbetet med beaktande av statsrådets föreskrifter och anvisningar. Den uppsökande ungdomsarbetaren kan fortfarande träffa unga, men man bör använda elektroniska kommunikationskanaler. Fysiska möten är fortfarande möjliga om man beaktar THL:s anvisningar.  Statsunderstöd befrämjar det uppsökande ungdomsarbete enligt ungdomslagen (1285/2016) och är avsett för lönekostnaderna för uppsökande ungdomsarbete. Om det uppsökande ungdomsarbetet avbryts eller ändras väsentligt, ska regionförvaltningsverket i det egna området underrättas om detta i enlighet med beslutet om statsunderstöd. Ändringarna kan leda till att understöd måste betalas tillbaka. 

Tillbaka till början

4. Är det möjligt för unga att fortsätta sitt avtalsmässiga deltagande i ungdomsverkstaden, om man kan erbjuda dem målinriktad distanshandledning eller virtuell handledning?

Avtalet om verkstadsverksamhet för unga har ingåtts av verkstaden och den aktör som hänvisat den unga till verkstaden. Regionförvaltningsverket kan alltså inte ta ställning till själva avtalet. Verkstäderna bör granska avtalen för unga i handledning och kontakta de instanser som hänvisat de unga till verkstaden samt avtala om möjligheten att fortsätta handledningen på nya sätt. Dessutom uppmanar vi verkstäderna att kontrollera FPA:s, arbets- och näringsförvaltningens och andra berörda myndigheters riktlinjer. Arbets- och näringsministeriet bereder anvisningar om lönesubvention och arbetsprövning.  

Vi rekommenderar att verkstäderna i denna exceptionella situation utvecklar nya webbaserade metoder och tar i bruk webbplattformar som möjliggör individuell handledning och fortsatt arbete.

Tillbaka till början


X. Övrigt

1. Hur inverkar de rådande undantagsförhållandena på de statsunderstöd som beviljas av regionförvaltningsverket? 

Regeringen fattade 16.3.2020 beslut som har betydande följder för undervisnings- och kulturverksamhet som har fått statsunderstöd. I och med besluten har man stängt bl.a. skolor, bibliotek, bokbussar, hobbylokaler och hobbyplatser, simhallar och andra idrottslokaler, ungdomslokaler, klubblokaler och organisationers samlingslokaler och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Dessutom har offentliga sammankomster begränsats till tio personer och det rekommenderas att man undviker onödig vistelse på allmänna platser. I det första skedet sträcker sig regeringens beslut till och med 13.4.2020.  
Regionförvaltningsverken som beviljar statsunderstöd förhåller sig förstående till denna exceptionella situation. Vi ber dem som har fått statsunderstöd att bedöma huruvida de ska genomföra den statsunderstödda verksamheten fram till 13.4.2020 och eventuellt även efter detta.

 • Om den statsunderstödda verksamheten inte har gett upphov till så mycket godtagbara kostnader som fastställts i beslutet har mottagaren av statsunderstöd möjlighet att ansöka om förlängning av användningstiden för statsunderstödet. Detta ska göras minst en månad innan användningstiden går ut eller så fort som möjligt efter att följderna av coronaviruset har klarnat.  
 • Om statsunderstödstagaren inte ansöker om förlängd användningstid och det inte har uppstått så mycket godtagbara kostnader som fastställts i beslutet bör understödstagaren förbereda sig på att betala tillbaka statsunderstöd.   
 • Om projektet eller verksamheten redan har gett upphov till så mycket godtagbara kostnader som fastställdes i beslutet och också i övrigt till största delen har genomförts enligt plan kan understödstagaren lämna in slutredovisningen som normalt när användningen av statsunderstöd har upphört.   

Instruktionsvideor (på finska) 

Förfrågningar: simo.luukkainen@rfv.fi 

Tillbaka till början

2. Upphävdes besluten som regionförvaltningsverken meddelade 13.3.2020 i och med de nya besluten 17.3.2020?

Med anledning av riktlinjerna som regeringen meddelade den 16 mars 2020 har regionförvaltningsverken den 17 mars 2020 meddelat nya beslut gällande coronaepidemin. De nya besluten upphäver besluten från 13.3.2020. I enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar är besluten i kraft till och med 13.4.2020 klockan 24.

Tillbaka till början

3. Vilken roll har regionförvaltningsverken i hanteringen av coronavirusläget?

I lagen om smittsamma sjukdomar anges att regionförvaltningsverket styr och samordnar beredskapen och bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sitt område.

Regionförvaltningsverken övervakar att kommunerna, samkommunerna och sjukvårdsdistrikten har regional beredskap för störningar inom hälso- och sjukvården och att socialservicen och klientsäkerheten kan tryggas på ett ändamålsenligt sätt även vid störningar i vardagen.

Regionförvaltningsverket samlar in information om beredskapen, ger handledning och vidtar vid behov de tillsynsåtgärder som situationen kräver. Regionförvaltningsverken har en gemensam representation i social- och hälsovårdsministeriets samordningsgrupp för beredskapen inom social- och hälsovården och i den operativa grupp som lyder under gruppen. Regionförvaltningsverken sammanställer på uppdrag av ministerierna också en enhetlig lägesbild av sina områden.

Det är i första hand det kommunala organet som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar som ansvarar för att lokaler stängs och att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar förbjuds. Regionförvaltningsverken kan fatta motsvarande beslut inom sina regioner när besluten behövs inom flera kommuners områden. Detta gjordes 13.3.2020 när regionförvaltningsverken på rekommendation av landets regering fattade beslut om att förbjuda offentliga tillställningar med över 500 personer.

Om du har lindriga symtom på luftvägsinfektion, så som snuva, hosta, ont i halsen, muskelvärk eller feber, då ska du vila och lugnt stanna hemma tills du blir frisk. Stanna hemma tills symtomen har gått över. Kontakta hälso- och sjukvården bara om du får allvarliga symtom som andnöd eller om ditt allmäntillstånd försämras. Ta kontakt per telefon så att sjukdomen inte smittar andra. Ytterligare information om coronaviruset fås via det riksomfattande rådgivningsnumret, tfn. 0295 535 535 Läs mer om regionförvaltningsverkets uppgifter vid smittsamma sjukdomar

Tillbaka till början

4. Hur är ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter när det gäller att hantera koronavirussituationen?

Bekämpningen av smittsamma sjukdomar är en del av social- och hälsovården. Myndigheternas ansvar och inbördes samarbete fastställs i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). Lagen kompletteras av statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar.

 • Kommunerna ansvarar för ordnandet av hälso- och sjukvården och bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sitt område. Rådgivning och anvisningar om smittsamma sjukdomar fås från hälsovårdscentralerna. Vid frågor som rör coronasmitta ska man alltså i första hand kontakta den egna hälsocentralen. Också den riksomfattande jourhjälpen ger råd på tfn 116 117.
   
 • Sjukvårdsdistrikten är experter på bekämpning av smittsamma sjukdomar inom sina egna områden.
   
 • Regionförvaltningsverken samordnar och övervakar bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sina respektive regioner. Regionförvaltningsverket övervakar också att samkommunerna för sjukvårdsdistrikten har regional beredskap för störningar inom hälso- och sjukvården.
   
 • Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den allmänna planeringen, styrningen och övervakningen av bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Delegationen för smittsamma sjukdomar, som tillsatts av statsrådet, leds av ministeriet. Den följer den allmänna utvecklingen av läget i fråga om smittsamma sjukdomar och stöder ministeriets arbete för att bekämpa smittsamma sjukdomar. Social- och hälsovårdsministeriet leder, övervakar och samordnar beredskapen för störningar och undantagsförhållanden inom social- och hälsovården i samarbete med andra aktörer. Vid ministeriet ansvarar beredskapsenheten för beredskapsärenden.
   
 • Institutet för hälsa och välfärd är ett riksomfattande sakkunniginstitut som bl.a. styr och stöder kommunernas, sjukvårdsdistriktens och regionförvaltningsverkens arbete för att bekämpa smittsamma sjukdomar. Den undersöker smittsamma sjukdomar och deras sjukdomsalstrare samt följer upp och utvärderar hoten för smittsamma sjukdomar i Finland och i resten av världen. Dessutom utvecklar institutet diagnostiseringen, uppföljningen och bekämpningen av smittsamma sjukdomar samt informerar befolkningen om dem för att förhindra smitta och smittspridning. Institutet för hälsa och välfärd är ett självständigt forskningsinstitut som lyder under social- och hälsovårdsministeriet. Arbetshälsoinstitutet är en sakkunniginrättning vid riskbedömningen av arbetsrelaterade infektioner samt vid planeringen och genomförandet av bekämpningsåtgärder, särskilt när det gäller företagshälsovården.

Tillbaka till början

5. Hur inverkar undantagsförhållandena till följd av coronaviruset de anställdas rättigheter och skyldigheter?

På ansvarsområdets för arbetarskyddet webbadress työsuojelu.fi finns vanliga frågor om hur coronaepidemin påverkar arbetsförhållandet och arbetssäkerheten. Arbetarskyddsmyndigheten har dessutom en riksomfattande telefonrådgivning.

Bekanta dig även med arbets- och näringsministeriet vanliga frågor.

Tillbaka till början


Tillsyn över äldreomsorgen

1. Vem övervakar äldreomsorgen i Finland?
2. Vilka lagar reglerar tillsynen av äldreomsorgen?
3. Vilket ansvar har kommunen för övervakningen av äldreomsorgen?
4. Vilket ansvar har Valvira för övervakningen av äldreomsorgen?
5. Vilket ansvar har regionförvaltningsverken för övervakningen av äldreomsorgen?
6. Hur övervakar regionförvaltningsverken äldreomsorgen?
7. Övervakar regionförvaltningsverket privata och kommunala vårdinrättningar på samma sätt?
8. Vad handlar klagomålen på äldreomsorgen oftast om?
9. Hur många klagomål på äldreomsorgen fick regionförvaltningsverken under 2018?
10. Hur många klagomål på äldreomsorgen inkom under de första sex veckorna av 2019?
11. Vad gör regionförvaltningsverken om de exempelvis via klagomål från anhöriga eller anställda får kännedom om brister i ett vårdhems verksamhet?
12. Vad gör regionförvaltningsverken om de i sin tillsyn upptäcker brister vid ett vårdhem?
13. I vilka situationer kan ett äldreboende stängas och vilken myndighet fattar beslut om detta?
14. Var hittar jag beslut som fattats om äldreomsorgen?
15. Varför får man inte svar direkt på frågor och begäran om uppgifter?
16. Vem deltar i inspektionerna av äldreomsorgen? 
17. Vilket av regionförvaltningsverkens ansvarsområden har hand om klagomål och tillsyn som rör äldreomsorgen?
18. Varför har flera äldreboenden stängts under början av året, har det inte funnits övervakning tidigare?

 

1. Vem övervakar äldreomsorgen i Finland?

Serviceproducenten ansvarar för att servicen uppfyller de krav som ställs på den. Serviceproducenterna för vårdhemmen förväntas ha en fungerande egenkontroll, vilket är den primära formen av tillsyn. Serviceproducenten ska hålla planen för egenkontroll offentligt framlagd och följa upp hur den förverkligas. Äldreomsorgen övervakas också av kommunerna, regionförvaltningsverken och Valvira.

Kommunen ansvarar för att tillhandahålla servicen och är skyldig att övervaka både sin egen verksamhet och de tjänster som den köper.

Regionförvaltningsverken övervakar hur kommunerna i respektive region tillhandahåller servicen. Verken övervakar också andra offentliga och privata serviceproducenters verksamhet.

Valvira övervakar betydande, principiellt viktiga eller vittomfattande ärenden. Vid behov kan regionförvaltningsverket överföra ett ärende till Valvira enligt överenskommen arbetsfördelning.

De högsta laglighetsövervakarna är riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern. När alla finländska rättsmedel har använts kan myndighetsbeslut överklagas till EU:s människorättsdomstol.

Tillbaka till början

2. Vilka lagar reglerar tillsynen av äldreomsorgen?

Socialvårdslagen 1301/2014 (den gamla lagen 710/1982 innehåller bestämmelser om tillsyn och tillsynssätten)

Socialvårdsförordningen 607/1983

Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000)

Lag om privat socialservice (922/2011)

Förordning om privat socialservice (1053/2011)

Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre 980/2012 (äldreomsorgslagen)

Tillbaka till början

3. Vilket ansvar har kommunen för övervakningen av äldreomsorgen?

Kommunerna ansvarar för att tillhandahålla äldreomsorgstjänster. De ska också övervaka de tjänster de själva producerar och tjänster som de genom avtal köper av andra producenter.

Kommunen ska alltid underrätta regionförvaltningsverket i sin region om uppdagade brister och missförhållanden. Kommunen är också skyldig att styra och vägleda serviceproducenterna och på så sätt få eventuella brister korrigerade. Vissa tillsynsåtgärder enligt lagen, såsom att avbryta verksamheten, kan endast regionförvaltningsverken eller Valvira vidta. Bestämmelser om dessa åtgärder finns i lagen om privat socialservice.

När kommunen köper tjänster av en privat aktör måste kommunen eller samkommunen försäkra sig om att tjänsterna håller samma nivå som den som krävs av en motsvarande kommunal aktör.

Kommunens tillsynsansvar gäller också privata vårdenheter som finns i kommunen oberoende av om kommunen själv köper tjänster av enheten eller inte. Enligt lagen om privat socialservice ska det kommunala organet (exempelvis omsorgsnämnden) styra och övervaka privat socialservice som produceras inom kommunen. Kommunen är därmed tillsynsmyndighet och kan kontrollera serviceproducentens verksamhetsenhet om det finns en grundad anledning, exempelvis om kommunen skriftligen eller muntligen fått en anmälan om missförhållanden. Kommunen kan också göra oanmälda inspektioner.

Tillbaka till början

4. Vilket ansvar har Valvira för övervakningen av äldreomsorgen?

Regionförvaltningsverken övervakar socialvården i sina regioner. Valvira styr regionförvaltningsverken i de uppgifter som hör till dem. Syftet med styrningen är att samordna regionförvaltningsverkens verksamhetsprinciper, praxis och beslutsprocesser.

Valvira är behörig tillsynsmyndighet i enskilda tillsynsärenden om de är principiellt viktiga eller vittomfattande eller om de berör flera regionförvaltningsverks verksamhetsområden eller hela landet.

När det gäller tillsynen över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården har Valvira hand om de fall där man är tvungen att ingripa i en persons rätt att utöva sitt yrke. Valvira undersöker också fall där man misstänker att vården eller försummelse av vården har lett till dödsfall eller allvarliga skador. I vissa fall kan ett ärende överföras till Valvira också på grund av att regionförvaltningsverket är jävigt att utreda ett tillsynsärende som skett i dess region.

Bestämmelser om arbetsfördelningen mellan Valvira och regionförvaltningsverken finns bland annat i 3 § i socialvårdslagen (1301/2014).

Tillbaka till början

5. Vilket ansvar har regionförvaltningsverken för övervakningen av    äldreomsorgen?

Regionförvaltningsverket övervakar de aktörer som tillhandahåller äldreomsorg inom respektive region. Om regionförvaltningsverket anser att det är nödvändigt eller om det är ett fall som gäller hela landet kan det överföras till Valvira.

Kommunen ansvarar för att tillhandahålla äldreomsorgstjänster. Den kan producera tjänsterna själv eller genom avtal låta ett privat företag eller en aktör inom tredje sektorn producera tjänsterna. I båda fallen övervakar regionförvaltningsverket kommunens verksamhet.

Tillbaka till början

6. Hur övervakar regionförvaltningsverken äldreomsorgen?

Regionförvaltningsverkens tillsyn är planmässig och baserar sig på regionförvaltningsverkens och Valviras gemensamt utformade tillsynsprogram för social- och hälsovården och på regionala åtgärdsplaner som ingår i programmet.

Tillsynen baserar sig på information som samlats in från kommuner och socialvårdsenheter. Också utredningar som exempelvis Valvira och Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjort tillsammans kan utnyttjas. Planerna beaktar också regionala särdrag, såsom enskilda vårdinrättningar.

Regionförvaltningsverken vägleder kommunerna i deras tillsynsansvar genom bland annat styrningsbrev, diskussioner, styrnings- och utvärderingsbesök och överenskomna inspektioner i vårdhemmen. Regionförvaltningsverken gör också oanmälda inspektioner. Bland annat anmälningar om missförhållanden leder till inspektioner.

Tillbaka till början

7. Övervakar regionförvaltningsverket privata och kommunala vårdinrättningar på samma sätt?

Ja. Tillståndspraxis skiljer sig dock åt mellan privata och kommunala vårdinrättningar. Regionförvaltningsverket är tillståndsmyndighet för privat serviceverksamhet. Kommunala enheter behöver inte tillstånd för att inleda verksamhet.

Tillbaka till början

8. Vad handlar klagomålen på äldreomsorgen oftast om?

Vanliga orsaker till klagomål på äldreomsorgen som regionförvaltningsverken fick under 2018 var följande:

 • otillräcklig personaldimensionering
 • bristande yrkeskompetens hos personalen
 • konstant stor omsättning på personal och de kvalitets- och säkerhetsproblem detta orsakar, såsom brister i den grundläggande vården, dålig kvalitet på maten, medicineringsfel och andra brister i läkemedelsförsörjningen
 • alltför lite stimulerande verksamhet och utomhusvistelse
 • vård- och serviceplaner som är bristfälliga och/eller inte uppdateras
 • brister i egenkontrollen.

Tillbaka till början

9. Hur många klagomål på äldreomsorgen fick regionförvaltningsverken under 2018?

Under 2018 fick vi 138 klagomål som gällde äldreomsorgen. Påföljden i sex klagomålsbeslut var ett uppmärksamgörande och i tre beslut uttryckte regionförvaltningsverket sin uppfattning.

Under 2018 inleddes också 152 tillsynsärenden som rörde äldreomsorgen. I 20 fall bad regionförvaltningsverket aktören fästa uppmärksamhet vid saken, i åtta fall meddelade vi vår uppfattning om saken, i fem fall fick aktören en anmärkning och i 12 fall en uppmaning. I nio fall beslutade vi att tillsynen skulle fortsätta.

Under 2018 anhängiggjordes vid regionförvaltningsverken sammanlagt 2846 klagomål på social- och hälsovården. Av dessa gällde 1031 klagomål socialvården och 1815 klagomål hälso- och sjukvården. Klagomål på socialvården kan förutom äldreomsorgen gälla också bl.a. stöd för närståendevård, boendeservice, rehabilitering, barn- och familjetjänster och handikappservice.

Tillbaka till början

10. Hur många klagomål på äldreomsorgen inkom under de första sex veckorna av 2019?

Under de sex första veckorna år 2019 tog regionförvaltningsverken emot 110 anmälningar om missförhållanden och 75 klagomål som rörde äldreomsorgen.

Tillbaka till början

11. Vad gör regionförvaltningsverken om de exempelvis via klagomål från anhöriga eller anställda får kännedom om brister i ett vårdhems verksamhet?

Klagomålsärenden

Alla klagomålsärenden är olika till innehåll och situation. Regionförvaltningsverken bedömer alltid från fall till fall vilka åtgärder som krävs. Regionförvaltningsverket kan också besluta att inte pröva ett klagomål eller att klagomålet inte föranleder åtgärder.

Om regionförvaltningsverket upptäcker lagstridigheter eller något att anmärka på i ett klagomålsärende kan vi ge aktören administrativ styrning och rådgivning. Den administrativa styrningen kan vara att göra aktören uppmärksam på något, att uppmana aktören att rätta till en brist eller att ge aktören en anmärkning. Regionförvaltningsverket följer upp att serviceproducenten vidtar åtgärderna.

Regionförvaltningsverken kan inte med anledning av ett klagomål

 • upphäva eller ändra beslut som en myndighet fattat
 • ålägga någon att betala ersättning
 • ålägga den som klagomålet gäller att bevilja en viss förmån
 • påföra en tjänsteinnehavare ett straff
 • meddela förelägganden om tjänste- eller arbetsförhållanden

Tillsynsärenden

Ett klagomål kan också leda till att en separat tillsynsprocess inleds. Efter att situationen först granskats utifrån handlingarna fattar regionförvaltningsverket beslut om fortsatta åtgärder, såsom inspektioner.

I tillsynsärenden ger vi den som tillhandahåller omsorgstjänsterna i första hand information och vägledning. Om ärendet ger anledning till det kan regionförvaltningsverket vidta följande åtgärder (från lindrigast till strängast):

 • meddela ett föreläggande
 • utsätta vite
 • avbryta verksamheten
 • meddela användningsförbud
 • återkalla tillståndet
 • göra en polisanmälan. 

Tillbaka till början

12. Vad gör regionförvaltningsverken om de i sin tillsyn upptäcker brister vid ett vårdhem?

Om vi upptäcker brister agerar vi på det sätt som lagen föreskriver.

Regionförvaltningsverken har många verktyg till förfogande, exempelvis inspektion på basis av handlingar, anmärkning, att göra aktören uppmärksam på en upptäckt brist, avbryta verksamheten, användningsförbud eller att återkalla ett tillstånd.

Regionförvaltningsverken kan också göra en polisanmälan och då avbryts vanligtvis de andra tillsynsåtgärderna som rör föremålet för tillsynen. Brottmål behandlas av polisen.

Regionförvaltningsverket underrättar Valvira om upptäckta brister och överför vid behov ärendena till Valvira enligt arbetsfördelningen.

Tillbaka till början

13. I vilka situationer kan ett äldreboende stängas och vilken myndighet fattar beslut om detta?

Om klientsäkerheten har äventyrats kan beslutet fattas av antingen regionförvaltningsverket eller Valvira.

Tillbaka till början

14. Var hittar jag beslut som fattats om äldreomsorgen?

Tillsynsbesluten om social- och hälsovården är i regel offentliga, men kan innehålla känsliga personuppgifter eller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighetslagen.

Regionförvaltningsverken kan söka fram olika statistikuppgifter om tillsynsbesluten i sina datasystem. Vi lämnar ut statistikuppgifter utifrån en begäran om uppgifter. Begäran skickas till regionförvaltningsverkets registratorskontor i den egna regionen. Information om Begäran om uppgifter på regionförvaltningsverkets webbplats.

Vi tar ut en avgift för att täcka över sekretessbelagda uppgifter i dokumenten och på basis av 34 § 2 mom. i offentlighetslagen om vi är tvungna att söka fram handlingar ur arkiven eller använda oskäligt mycket tid till att utreda saken. Vi ger en uppskattning av kostnaden innan vi inleder arbetet.

Från och med juli 2017 finns regionförvaltningsverkens tillsynsbeslut i ett elektroniskt arkiv.

Beslut på klagomål över hälso- och sjukvården och själva klagomålen är sekretessbelagda.

Tillbaka till början

15. Varför får man inte svar direkt på frågor och begäran om uppgifter?

Regionförvaltningsverkens informationstjänst kan tidvis vara överbelastad på grund av många begäran om uppgifter, på grund av omfattningen på dem eller av någon motsvarande anledning. Vi försöker tillhandahålla handlingar eller uppgifter så fort som möjligt, i fråga om offentliga uppgifter senast inom två veckor från det att begäran gjordes. Om behandlingen av ärendet kräver specialåtgärder eller en större arbetsmängd än vanligt på grund av att de begärda handlingarna är många, handlingarna innehåller sekretessbelagda uppgifter som måste täckas över eller av någon annan jämförbar anledning lämnas uppgifter ur en offentlig handling ut senast inom en månad efter att vi mottagit begäran.

Regionförvaltningsverket har i vissa separat föreskrivna fall rätt att ta ut en avgift för den arbetstid som går åt till att söka fram uppgifterna och täcka över sekretessbelagda uppgifter innan handlingarna överlåts. Om en avgift kan tas ut ger vi kunden en kostnadsuppskattning i förväg.

Frågor från media besvaras i första hand av de tjänstemän som känner till ämnet bäst. Fall som orsakat uppståndelse i media belastar ofta de ansvariga tjänstemännen. De är då tvungna att prioritera sina tillsynsuppgifter framom sin informationsskyldighet.

Tillbaka till början

16. Vem deltar i inspektionerna av äldreomsorgen?

I inspektionerna deltar förutom den statliga tillsynsmyndigheten i allmänhet också kommunens personal som övervakar socialvården.

Tillbaka till början

17. Vilket av regionförvaltningsverkens ansvarsområden har hand om klagomål och tillsyn som rör äldreomsorgen?

Regionförvaltningsverkens ansvarsområde för basservice, rättsskydd och tillstånd övervakar att den offentliga och privata social- och hälsovården är lagenlig. Ansvarsområdet beviljar också tillstånd för privata social- och hälsovårdsproducenter, inbegripet producenter av äldreomsorgstjänster. Ansvarsområdets tjänstemän behandlar alla de klagomål och besvär som hör till ansvarsområdet.

Ansvarsområdet styrs av fem ministerier och har i samarbete med Valvira hand om uppgifter som rör social- och hälsovård, miljö- och hälsoskydd, alkoholförvaltning, konsument- och konkurrensärenden och utvärdering av basservicen.

Socialservice är: socialarbete, socialjour, hemservice, stöd för närståendevård, boendeservice, institutionsvård, familjevård, rehabilitering, service för barn och familjer, service till äldre, handikappservice, rusmedelsarbete och missbrukarvård.

Tillbaka till början

18. Varför har flera äldreboenden stängts under början av året, har det inte funnits övervakning tidigare?

Under senare år har den privata serviceproduktionen inom äldreomsorgen ökat kraftigt. Från och med hösten 2018 har det också skett en markant ökning av anmälningar om missförhållanden och klagomål till regionförvaltningsverket. Detta har lett till fler inspektioner, vilket gör att fler missförhållanden än tidigare uppdagas. 

Regionförvaltningsverket styr och övervakar den kommunala och privata socialvården. Tillsynen är kontinuerlig och inspektioner görs både planmässigt och oanmält. Under 2018 gjorde regionförvaltningsverken sammanlagt 17 styrnings- och utvärderingsbesök som baserade sig på tillsynsprogrammet för social- och hälsovården samt 40 oanmälda inspektioner av socialvården.

Tillsynen utgår från serviceproducentens egenkontroll. Kommunen är den primära tillsynsmyndigheten. Regionförvaltningsverken gör oanmälda inspektioner endast om det finns en grundad anledning. Detta regleras i lagstiftningen. En grundad anledning kan vara att klientsäkerheten är äventyrad eller misstanke om att enheten försöker dölja missförhållanden om man kommer överens om inspektionen i förväg. Oanmälda inspektioner görs antingen utifrån en anmälan om missförhållanden eller utifrån myndigheternas egna observationer.

Tillbaka till början


Alkohol

 

Var hittar jag blanketterna för alkoholärenden?

Blanketter: E-tjänst > Sidan Blanketter > Näringar > Alkoholförvaltningen: Servering och Detaljhandel

Chattboten Aldo:  Hjälper vid ansökan om alkoholtillstånd och ger kundservice dygnet runt.

Video 1 och 2 / Servering på ett i förväg godkänt serveringsområde:

Video 1: Godkännande av ett serveringsområde. Hur gör jag och vad måste jag känna till?
Video 2: Anmälan om servering på ett i förväg godkänt serveringsområde

Videor 1−5 / Egenkontroll av alkoholservering:

Video 1: Varför och för vem utarbetar man en plan för egenkontroll?
Video 2: Vad skriver man om verksamhetsstället i planen för egenkontroll?
Video 3: Verksamhetens verkningar, risker och hur man förbereder sig för dem
Video 4: Personalen som en del av planen för egenkontroll
Video 5: Ansvarsfull servering

Vilka krav gällande personalen innehåller alkohollagen?

Serveringsstället måste ha en så stor personal som det med beaktande av verksamhetens omfattning och art behövs för övervakningen och för att upprätthålla ordningen. Personalen ska övervaka att förbuden och skyldigheterna enligt alkohollagen iakttas och svara för att ordningen upprätthålls på serveringsstället.

Den som säljer alkoholdrycker och deltar i övervakningen av detaljhandel eller servering får i sitt uppdrag inte vara påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel.

På ett serveringsställe som är öppet för kunder ska det finnas en ansvarig föreståndare som tillståndshavaren har utsett eller en annan person som tillståndshavaren har utsett för denna uppgift. En person under 18 får inte vara ansvarig föreståndare eller utses för detta uppdrag och får inte heller sälja eller servera alkoholdrycker. En person som har fyllt 16 år får servera alkoholdrycker endast under direkt övervakning av den ansvariga föreståndaren eller någon annan som har utsetts för uppgiften.

Egenkontrollplanen för serveringsstället ska beskriva vad som ingår i den ansvariga föreståndarens eller den för detta uppdrag utsedda personens uppgifter. Planen för egenkontroll måste även innehålla en plan för antalet anställda och deras uppgifter och hur övervakningen på serveringsområdet ordnas under serveringstiden.

Tillståndsmyndigheten får meddela villkor och begränsningar gällande antal anställda om villkoren och begränsningarna är nödvändiga för att trygga övervakningen på serveringsstället och i dess omgivning, förebygga ordningsstörningar och bullerolägenheter i boendemiljön eller för att garantera den allmänna ordningen och säkerheten.

Den ansvariga föreståndaren eller den person som har utsetts för uppgiften måste ha ett intyg över kunskaper om alkohollagen (serveringspass). Intyget ska vara upprättat enligt den modell som godkänts av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Intyget beviljas av läroinrättningar som ger utbildning i restaurangservice. Det beviljas personer som med godkänt resultat har avlagt ett prov som bedömer deras kunskaper om alkohollagen och kännedom om övervakningsrutinerna eller som har genomgått utbildning eller avlagt examen som omfattar motsvarande kunskaper. I social- och hälsovårdsministeriets förordning finns närmare bestämmelser om provets innehåll och bedömningen och om motsvarande utbildningar och examina.

Om en person är behörig för uppgiften som ansvarig föreståndare för serveringsstället enligt den gamla alkohollagen (1143/1994) anses personen även uppfylla behörighetskraven enligt den nya lagen. Även ett serveringspass som beviljats under den gamla alkohollagens giltighetstid är ett tillräckligt intyg över kunskaper om alkohollagen.

Mer information hittar man på sidan Alkoholförvaltningen > Serveringstillstånd > Serveringsställets personal.

Vilka avgifter uppbärs för serveringstillstånd och hur höga är årsavgifterna för tillsynen?

På sidan Tjänter > Avgifter informeras om avgifter som regionförvaltningsverket tar ut för offentligrättsliga prestationer.

Vilka krav ställs på serveringsområdet?

Alkoholdrycker får endast serveras på ett serveringsområde som tillståndsmyndigheten har godkänt. Serveringsområdet ska avgränsas och märkas ut på ett tydligt sätt om områdets gränser inte annars kan uppfattas på ett entydigt sätt.

Två eller flera sökande kan beviljas serveringstillstånd på ett serveringsområde samtidigt om den ena av sökandena ansvarar för övervakningen av serveringsområdet. På ett gemensamt serveringsområde kan man dock inte förlänga serveringen till efter klockan 1:30.

På serveringsområdet får endast de alkoholdrycker drickas som tillståndshavaren har sålt i serveringssyfte. Alkoholdrycker som tillståndshavaren har sålt inom sin detaljhandel med alkoholdrycker får inte drickas på serveringsstället. Serverade alkoholdrycker får inte föras ut eller drickas utanför serveringsområdet. Då tillståndsmyndigheten godkänner serveringsområdet kan den ge tillåtelse till att kunderna tar med sig alkoholdrycker från ett serveringsområde till ett annat på ett och samma serveringsställe. Det är också möjligt att till ett redan befintligt serveringstillstånd ansöka om tillstånd av tillståndsmyndigheten till att kunderna får ta med sig alkoholdrycker från ett serveringsområde till ett annat.

Alkoholdrycker som är avsedda att serveras får inte säljas så att kunden tar med sig alkoholdrycken från serveringsstället. Om innehavaren av serveringstillståndet eller någon som arbetar på serveringsstället säljer alkoholdrycker som kunden tar med sig hem och detaljhandelstillstånd saknas kan tillståndshavaren eller arbetstagaren dömas för alkoholbrott.

Serveringsställets egenkontrollplan måste innehålla en beskrivning av de rutiner serveringsstället har för att säkerställa att de ovan nämnda förbuden och skyldigheterna iakttas.

Tillståndsmyndigheten får meddela villkor och begränsningar för serveringsområdet och antalet kundplatser om villkoren och begränsningarna är nödvändiga för att trygga övervakningen på serveringsstället och i dess omgivning, förebygga ordningsstörningar och bullerolägenheter i boendemiljön eller för att garantera den allmänna ordningen och säkerheten.

Hur lång är den genomsnittliga handläggningstiden för ansökan?

Ansökan ska lämnas in i god tid eftersom handläggningen och de olika utlåtanden som ska inhämtas av olika instanser kräver tid. 

I och med reformen av alkohollagen har utlåtandepraxis förändrats och hörandet av näromgivningen ökat, vilket gör det svårt att uppskatta handläggningstidens längd.

I genomsnitt är handläggningstiden för tillståndsärenden ungefär en månad.

Tillbaka till början

 

 


Utbildning

Var hittar jag program och anmälan till utbildningstillfällen för bibliotekssektorn som RFV ordnar?

Regionförvaltningsverket informerar biblioteken om utbildningar per e-post och i evenemangskalendern på regionförvaltningsverkens och Kirjastot.fi-webbsidor. Yrkeskalender på webbsidan www.kirjastot.fi  (på finska)

Var hittar jag information om RFVs finansiering av bibliotekens utvecklingsprojekt?

Information om utvecklingsbidrag hittas på RFVs webbsidor: Bildning och kultur > Biblioetks > Understöd för att utväckla biblioteksverksamheten
I augusti skickas ett brev gällande ansökan till biblioteken. Ansökningarna sparas i ett elektroniskt projektregister https://hankkeet.kirjastot.fi

Tillbaka till början


Statsunderstöd

Var hittar jag ansökningsanvisningar, ansökningsblanketter, utbetalningsblanketter och rapporteringsblanketter för statsunderstöd till ungdomsväsendet?

Gå till www.rfv.fi sidan E-tjänst > Blanketter > Ungdom. Den vägen hittar du allt material om hur man ansöker och använder understöd och redovisningen av användningen.

Var hittar jag inbjudan, program och utbildningsmaterial för utbildningstillfällen ordnade av RFV?

Gå till www.rfv.fi sidan Aktuellt > Evenemang och utbildning. Kom ihåg att välja region uppe på högra sidan så att du får fram utbildningsutbudet i din egen region. Efter utbildningen läggs utbildningsmaterialet till informationen för respektive utbildningstillfälle.

Tillbaka till början


Livräddningsmedalj

Kan man föreslå en livräddningsmedalj fast det gått över fem år sedan den räddande gärningen?

Vanligen inte. Av särskilda skäl kan också ett senare inlämnat förslag om förlänande av livräddningsmedalj tas under behandling. Ett särskilt skäl kan vara till exempel att den räddade, om personen är den som föreslår medaljen, på grund av sjukdom varit oförmögen att lämna in förslaget inom de fem åren som gått.

Kan en polis eller brandman få en livräddningsmedalj?

Det kan de inte, eftersom man anser att poliser och brandmän i och med sitt yrke innehar särskild kompetens som de kan utnyttja i räddningsuppdrag.

Tillbaka till början


Skyddsrum

På vilka grunder kan man bli befriad från skyldigheten att bygga skyddsrum?

Man kan bli befriad bara på grund av att de kostnader för skyddsrummet som regionförvaltningsverket uppskattat är väsentligt högre (över 4 %) än vanligt i relation till bevisade totalkostnader för byggnaden (kostnadsberäkning enligt byggnadsdelar eller gällande offert) inklusive kostnaderna för skyddsrummet. Den sökandes ekonomiska situation beaktas inte

Kan en skola eller ett daghem bli helt befriat från skyldigheten att bygga skyddsrum?

Regionförvaltningsverket ger enligt den aktuella linjedragningen inte befrielse även om kostnaderna skulle överstiga 4 % av totalkostnaderna.

Kan man bli befriad även om tidsfristen för skyldigheten att bygga skyddsrum redan har löpt ut?

Regionförvaltningsverket tar inte upp ärendet till behandling. Den lokala bygglovsmyndigheten ska tillsammans med räddningsmyndigheten besluta om eventuella fortsatta åtgärder.

Tillbaka till början


Livsmedelstillsynens Oiva-system

Vad är livsmedelstillsynens Oiva-system och var hittar jag en restaurangs eller affärs Oiva-rapporter?

Oiva är ett system för offentliggörande av tillsynsuppgifterna för livsmedelstillsynen och koordineras av Livsmedelsverket. Inspektionsresultaten för företag inom livsmedelssektorn publiceras, allteftersom livsmedelstillsynsmyndigheterna gör inspektionerna, med smileys på webbsidorna nedan. Du kan söka Oiva-inspektionsrapporter exempelvis med företagets namn, adress eller kommun på webbsidan: https://www.oivahymy.fi/sv/sok-foretag/

Tillbaka till början


Hälsoinspektörerna i kommun

Var hittar jag kontaktuppgifterna till hälsoinspektörerna i min egen kommun?

Kommunernas hälsoinspektörer hittar du via Livsmedelsverket söktjänst i länken nedan. Välj din egen kommun eller samkommun från listan. Du får adress och e-postadress till miljö- och hälsoskyddets webbsidor. Kommunerna underhåller själv de här adresserna via det elektroniska myndighetsregistret (VTO).  Livsmedelsverket.fi
 

Tillbaka till början


Tobak

Hur och varifrån ansöker man om detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter?

Försäljningstillstånd för tobaksprodukter ansöks hos den kommun där försäljningsstället ligger eller när det gäller försäljning i trafikmedel från den sökandes hemkommun. Gällande behandlingen av försäljningstillstånd bör man därför kontakta den kommun som beviljar tillståndet. Ansökan om försäljningstillstånd kan göras antingen med en elektronisk eller skriftlig ansökan. Ansökan och ifyllnadsanvisningar hittar du på Valviras webbsidan: Tobak > Försäljning 

Tillbaka till början


Vatten

Vad betyder tillandning?

Tillandning är tidigare vattenområde som varaktigt blivit mark genom att vattenytan sjunkit, området har slammats till, vuxit igen eller att markytan stigit. Därmed bildas ett tillandningsområde framför fastigheten som vanligen inte hör till fastigheten utan den som äger vattenområdet invid. Vattenområdet tillhör oftast delägarlaget för byns samfällda vattenområden. Om tillandningen stör ändamålsenlig användning av strandområdet eller tillandningen är ringa kan den som äger den avgränsande fastigheten oftast lösa in den till sig själv genom att ansöka om fastighetsförrättning hos Lantmäteriverket – inlösning av tillandning. I förrättningen bestäms förutsättningarna för inlösen, området som ska lösas in och de ersättningar som innehavaren av tillandningen ska betalas vid inlösningen.

Vad innebär en fastighets andel i samfällt område?

En fastighet kan ha andelar i samfällda områden, så kallade andelar i samfälligheter. Fastigheten är alltså delägare i samfälligheter som är bildade för en eller flera fastigheters behov. Fastigheterna kan ha olika stora andelar i samfällda områden. Samfällda områden kan vara exempelvis samfällda vattenområden eller samfälld mark, så som en båthamn eller grustäkt. Fastighetens andelar i samfällda områden framgår av fastighetsregisterutdraget.

Tillbaka till början


Deposition

Jag håller på att göra en deposition hos regionförvaltningsverket och har redan deponerat kapitalet på regionförvaltningsverkets konto. Är det ännu något annat som jag behöver göra?

Depositionen är tudelad. Utöver att kapitalet deponeras på regionförvaltningsverkets konto bör deponenten dessutom göra en depositionsansökan till regionförvaltningsverket. Vi rekommenderar att man gör depositionsansökan med deponeringsblanketten. Man kan göra en fritt formulerad ansökan men uppgifterna som efterfrågas i blanketten bör emellertid framgå av ansökan. Ytterligare information om deponering och deponeringsblanketten hittas på webbsidan: Rättsydd > Deponering med stöd av deponeringslagen

Tillbaka till början


Bostadsaktiebolag

Enligt bolagsordningen för vårt bostadsaktiebolag ordnas den ordinarie bolagsstämman i april på ett datum som fastställs av styrelsen. Bolagsstämman är emellertid inte sammankallad i april. Enligt styrelsen kommer stämman att hållas i juni. Är det lagenligt?

Enligt bostadsaktiebolagslagen ska ordinarie bolagsstämman sammankallas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Om räkenskapsperioden i bostadsaktiebolaget är kalenderåret (vilket det vanligen är) ska den egentliga bolagsstämman sammankallas senast 30.6. Det är inte möjligt att bestämma annorlunda i bolagsordningen. Bestämmelser som i bolagsordningen för bostadsaktiebolag avviker från den aktuella lagen om bostadsaktiebolag har förlorat sin betydelse.

Tillbaka till början


Kreditgivare

Jag har lyft lån hos en kreditgivare som är registrerad i Regionförvaltningsverket i Södra Finlands kreditgivarregister. Räntorna och kostnaderna för krediten är otroligt höga – i mitt tycke till och med lagstridiga! Vad ska jag göra?

Kontakta först konsumentrådgivningen, närmare uppgifter hittar du på adressen https://www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning /eller per telefon 0295 536 901 (vardagar 9–15). Regionförvaltningsverket har i regel hand om ärenden i anknytning till registreringen av kreditföretagen men är inte behörigt att blanda sig i oenigheter gällande avtalet mellan konsument och kreditgivare. Regionförvaltningsverket kan däremot blanda sig i lagstridig marknadsföring av krediter och om man observerar sådan kan man anmäla saken till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Tillbaka till början


Mäklarfirmor

Vad kan RFV göra om en förmedlingsrörelse inte följer lagen? Hur kan jag ansöka om skadestånd om förmedlingsrörelsen begått ett fel?

Regionförvaltningsverket kan ge förmedlingsrörelsen en varning. Om försummelserna är grava eller om de trots uppmaningar eller varningar upprepar sig kan RFV till del eller helt förbjuda förmedlingsrörelsens verksamhet på en viss tid på högst 6 månader. Skadestånd eller sänkning av förmedlingsarvodet kan ansökas hos konsumenttvistenämnden eller tingsrätten. Konsumenttvistenämnden ger en beslutsrekommendation men den kan låta bli att behandla ett ärende om konsumenten inte först varit i kontakt med konsumentrådgivningen för att reda ut frågan.

Förutsätts det att min verksamhet registreras i registret över förmedlingsrörelser om jag bara sköter några uppdrag per år?

Det föreligger ingen registreringsskyldighet om verksamheten utövas sporadiskt och man inte marknadsför förmedlingsverksamheten. Man får däremot marknadsföra objekten som förmedlas.

Tillbaka till början


Indrivningsföretag

                Frågor och svar

Tillbaka till början

Uppdaterad