Vanliga frågor

 

Var hittar jag blanketterna för alkoholärenden?

E-tjänst > Sidan Blanketter > Näringar > Alkoholförvaltningen: Servering och Detaljhandel.

Hur många ansvariga föreståndare krävs?

Enligt alkohollagen ska ett serveringsställe ha en ansvarig föreståndare och ett tillräckligt antal ställföreträdare för denne, som utses av innehavaren av serveringstillståndet. Vid tillstånd som gäller tillsvidare kräver RFV vanligen tre ansvariga föreståndare och vid tillfälliga tillstånd två, om inga särskilda orsaker till att avvika från den linjedragningen framgår av tillståndsansökan.  

Vilka kompetenskrav gäller för en ansvarig föreståndare?

Då yrkeskompetensen är förvärvad genom utbildning krävs, om studieprogrammet omfattar undervisning i servering av alkoholdrycker och praktik, minst ett års heltidsstudier inom restaurangbranschen. Då yrkeskompetensen är förvärvad genom erfarenhet krävs minst två års heltidsarbete inom servering av alkoholdrycker och ett intyg av en läroinrättning inom restaurangbranschen (serveringspass) om att personen känner till bestämmelserna som gäller servering av alkoholdrycker. Vid serveringsställen med C-tillstånd, där man bara serverar alkoholhaltiga drycker som är tillverkade enbart genom jäsning och innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol, kan tillräcklig yrkeskompetens fastställas med ett så kallat serveringspass.

Vilka avgifter uppbärs för serveringstillstånd och hur höga är årsavgifterna för tillsynen?

På sidan http://www.avi.fi/web/avi/maksut#.VxSsG6Nf3oo informeras om avgifter som regionförvaltningsverket tar ut för offentligrättsliga prestationer.

Vilka krav ställs på serveringsområdet?

Serveringsstället ska vara lämpligt för restaurangbruk.  Bestämmelser om användningen av serveringsställets lokaler finns speciellt i livsmedelslagen och i lagstiftningen för brand- och räddningssidan. Serveringsstället skall vara uteslutande i tillståndssökandens faktiska besittning och kunna övervakas av myndigheterna. Besittningen ska gälla också ett eventuellt uteserveringsområde i samband med verksamhetsstället. Alkoholhaltiga drycker får serveras bara på det serveringsområde vid serveringsstället som är godkänt av tillståndsmyndigheten och där det är möjligt att ordna tillsynen på ett effektivt sätt. Serveringsområdet ska avgränsas och märkas ut på ett klart och tydligt sätt så att kunderna entydigt kan uppfatta dess gränser, om serveringsområdet inte på annat sätt kan uppfattas på ett entydigt sätt. Det ska vara möjligt att på ett effektivt sätt övervaka in- och utgången till serveringsområdet. En plan för avgränsning av serveringsområdet ska presenteras för tillståndsmyndigheten. En allmän åskådarläktare vid sport-, motions-, musik- eller andra därmed jämförbara evenemang får inte godkännas som serveringsområde.

Hur lång är den genomsnittliga handläggningstiden för ansökan?

Tillståndssökande bör vara beredda på en handläggningstid om cirka en månad och under bråda sommartider upp till ett par månader.

Var hittar jag program och anmälan till utbildningstillfällen för bibliotekssektorn som RFV ordnar?

Regionförvaltningsverket informerar biblioteken om utbildningar per e-post och i evenemangskalendern på regionförvaltningsverkens och Kirjastot.fi-webbsidor. http://www.kirjastot.fi/fi/ammattikalenteri#.VzCCNKNf3gA

Var hittar jag information om RFVs finansiering av bibliotekens utvecklingsprojekt?

Information om utvecklingsbidrag hittas på RFVs webbsidor: http://www.avi.fi/web/avi/avustukset-kirjastotoiminnan-kehittamiseen#.Vx3KDjHXyFI
I augusti skickas ett brev gällande ansökan till biblioteken. Ansökningarna sparas i ett elektroniskt projektregister http://hankkeet.kirjastot.fi/

Var hittar jag ansökningsanvisningar, ansökningsblanketter, utbetalningsblanketter och rapporteringsblanketter för statsunderstöd till ungdomsväsendet?

Gå till www.rfv.fi sidorna och välj E-tjänst > Blanketter > Ungdom ovan på startsidan. Den vägen hittar du allt material om hur man ansöker och använder understöd och redovisningen av användningen.

Var hittar jag inbjudan, program och utbildningsmaterial för utbildningstillfällen ordnade av RFV?

Gå till www.rfv.fi sidorna och välj Aktuellt > Evenemang och utbildning ovan på startsidan. Kom ihåg att välja region uppe på högra sidan så att du får fram utbildningsutbudet i din egen region. Efter utbildningen läggs utbildningsmaterialet till informationen för respektive utbildningstillfälle.

Kan man föreslå en livräddningsmedalj fast det gått över fem år sedan den räddande gärningen?

Vanligen inte. Av särskilda skäl kan också ett senare inlämnat förslag om förlänande av livräddningsmedalj tas under behandling. Ett särskilt skäl kan vara till exempel att den räddade, om personen är den som föreslår medaljen, på grund av sjukdom varit oförmögen att lämna in förslaget inom de fem åren som gått.

Kan en polis eller brandman få en livräddningsmedalj?

Det kan de inte, eftersom man anser att poliser och brandmän i och med sitt yrke innehar särskild kompetens som de kan utnyttja i räddningsuppdrag.

På vilka grunder kan man bli befriad från skyldigheten att bygga skyddsrum?

Man kan bli befriad bara på grund av att de kostnader för skyddsrummet som regionförvaltningsverket uppskattat är väsentligt högre (över 4 %) än vanligt i relation till bevisade totalkostnader för byggnaden (kostnadsberäkning enligt byggnadsdelar eller gällande offert) inklusive kostnaderna för skyddsrummet. Den sökandes ekonomiska situation beaktas inte

Kan en skola eller ett daghem bli helt befriat från skyldigheten att bygga skyddsrum?

Regionförvaltningsverket ger enligt den aktuella linjedragningen inte befrielse även om kostnaderna skulle överstiga 4 % av totalkostnaderna.

Kan man bli befriad även om tidsfristen för skyldigheten att bygga skyddsrum redan har löpt ut?

Regionförvaltningsverket tar inte upp ärendet till behandling. Den lokala bygglovsmyndigheten ska tillsammans med räddningsmyndigheten besluta om eventuella fortsatta åtgärder.

Vad är livsmedelstillsynens Oiva-system och var hittar jag en restaurangs eller affärs Oiva-rapporter?

Oiva är ett system för offentliggörande av tillsynsuppgifterna för livsmedelstillsynen och koordineras av Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Inspektionsresultaten för företag inom livsmedelssektorn publiceras, allteftersom livsmedelstillsynsmyndigheterna gör inspektionerna, med smileys på webbsidorna nedan. Du kan söka Oiva-inspektionsrapporter exempelvis med företagets namn, adress eller kommun på webbsidorna Oivahymy.fi nedan.  https://www.oivahymy.fi/portal/fi/hae+yrityksia/

Var hittar jag kontaktuppgifterna till hälsoinspektörerna i min egen kommun?

Kommunernas hälsoinspektörer hittar du via Livsmedelssäkerhetsverket Eviras söktjänst i länken nedan. Välj din egen kommun eller samkommun från listan. Du får adress och e-postadress till miljö- och hälsoskyddets webbsidor. Kommunerna underhåller själv de här adresserna via det elektroniska myndighetsregistret (VTO).
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/palautetta+elintarvikkeista/

Hur och varifrån ansöker man om detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter?

Försäljningstillstånd för tobaksprodukter ansöks hos den kommun där försäljningsstället ligger eller när det gäller försäljning i trafikmedel från den sökandes hemkommun. Gällande behandlingen av försäljningstillstånd bör man därför kontakta den kommun som beviljar tillståndet. Ansökan om försäljningstillstånd kan göras antingen med en elektronisk eller skriftlig ansökan. Ansökan och ifyllnadsanvisningar hittar du på Valviras webbsidor. http://www.valvira.fi/tupakka/myynti

Vad betyder tillandning?

Tillandning är tidigare vattenområde som varaktigt blivit mark genom att vattenytan sjunkit, området har slammats till, vuxit igen eller att markytan stigit. Därmed bildas ett tillandningsområde framför fastigheten som vanligen inte hör till fastigheten utan den som äger vattenområdet invid. Vattenområdet tillhör oftast delägarlaget för byns samfällda vattenområden. Om tillandningen stör ändamålsenlig användning av strandområdet eller tillandningen är ringa kan den som äger den avgränsande fastigheten oftast lösa in den till sig själv genom att ansöka om fastighetsförrättning hos Lantmäteriverket – inlösning av tillandning. I förrättningen bestäms förutsättningarna för inlösen, området som ska lösas in och de ersättningar som innehavaren av tillandningen ska betalas vid inlösningen.

Vad innebär en fastighets andel i samfällt område?

En fastighet kan ha andelar i samfällda områden, så kallade andelar i samfälligheter. Fastigheten är alltså delägare i samfälligheter som är bildade för en eller flera fastigheters behov. Fastigheterna kan ha olika stora andelar i samfällda områden. Samfällda områden kan vara exempelvis samfällda vattenområden eller samfälld mark, så som en båthamn eller grustäkt. Fastighetens andelar i samfällda områden framgår av fastighetsregisterutdraget.

Jag håller på att göra en deposition hos regionförvaltningsverket och har redan deponerat kapitalet på regionförvaltningsverkets konto. Är det ännu något annat som jag behöver göra?

Depositionen är tudelad. Utöver att kapitalet deponeras på regionförvaltningsverkets konto bör deponenten dessutom göra en depositionsansökan till regionförvaltningsverket. Vi rekommenderar att man gör depositionsansökan med deponeringsblanketten. Man kan göra en fritt formulerad ansökan men uppgifterna som efterfrågas i blanketten bör emellertid framgå av ansökan. Ytterligare information om deponering och deponeringsblanketten hittas: http://www.avi.fi/web/avi/talletuksen-tekeminen

Enligt bolagsordningen för vårt bostadsaktiebolag ordnas den ordinarie bolagsstämman i april på ett datum som fastställs av styrelsen. Bolagsstämman är emellertid inte sammankallad i april. Enligt styrelsen kommer stämman att hållas i juni. Är det lagenligt?

Enligt bostadsaktiebolagslagen ska ordinarie bolagsstämman sammankallas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Om räkenskapsperioden i bostadsaktiebolaget är kalenderåret (vilket det vanligen är) ska den egentliga bolagsstämman sammankallas senast 30.6. Det är inte möjligt att bestämma annorlunda i bolagsordningen. Bestämmelser som i bolagsordningen för bostadsaktiebolag avviker från den aktuella lagen om bostadsaktiebolag har förlorat sin betydelse.

Jag har lyft lån hos en kreditgivare som är registrerad i Regionförvaltningsverket i Södra Finlands kreditgivarregister. Räntorna och kostnaderna för krediten är otroligt höga – i mitt tycke till och med lagstridiga! Vad ska jag göra?

Kontakta först konsumentrådgivningen, närmare uppgifter hittar du på adressen www.kuluttajaneuvonta.fi eller per telefon 0295 536 901 (vardagar 9–15). Regionförvaltningsverket har i regel hand om ärenden i anknytning till registreringen av kreditföretagen men är inte behörigt att blanda sig i oenigheter gällande avtalet mellan konsument och kreditgivare. Regionförvaltningsverket kan däremot blanda sig i lagstridig marknadsföring av krediter och om man observerar sådan kan man anmäla saken till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Vad kan RFV göra om en förmedlingsrörelse inte följer lagen? Hur kan jag ansöka om skadestånd om förmedlingsrörelsen begått ett fel?

Regionförvaltningsverket kan ge förmedlingsrörelsen en varning. Om försummelserna är grava eller om de trots uppmaningar eller varningar upprepar sig kan RFV till del eller helt förbjuda förmedlingsrörelsens verksamhet på en viss tid på högst 6 månader. Skadestånd eller sänkning av förmedlingsarvodet kan ansökas hos konsumenttvistenämnden eller tingsrätten. Konsumenttvistenämnden ger en beslutsrekommendation men den kan låta bli att behandla ett ärende om konsumenten inte först varit i kontakt med konsumentrådgivningen för att reda ut frågan.

Förutsätts det att min verksamhet registreras i registret över förmedlingsrörelser om jag bara sköter några uppdrag per år?

Det föreligger ingen registreringsskyldighet om verksamheten utövas sporadiskt och man inte marknadsför förmedlingsverksamheten. Man får däremot marknadsföra objekten som förmedlas.

Jag fick ett betalningskrav av ett indrivningsföretag där man kräver 200 euro i indrivningskostnader! Jag är småföretagare och kan inte förstå det, då själva fakturabeloppet bara är 550 euro. Vad kan jag göra?

Först är det skäl att kontakta indrivningsföretaget och begära jämkning av kostnaderna. Regionförvaltningsverket är inte behörigt att sänka indrivningskostnader som en indrivningsbyrå uppbär utan oenigheten om indrivningskostnaderna kan prövas av allmän domstol.

En gäldenär ska ersätta en fordringsägare för skäliga kostnader för indrivningen. Då man bedömer om kostnaderna som ska ersättas är skäliga beaktar man fordringsbeloppet, hur mycket arbete som är gjort, om indrivningen är genomförd på ett ändamålsenligt sätt och andra faktorer. I regel finns ingen rätt till ersättning av indrivningskostnader om man vid indrivningen använder metoder som strider mot god indrivningssed. Också standardersättningen på 40 euro som gäller företagsfordringar gäller fordringsägarens, alltså inte indrivningsbyråns, kostnader för indrivning.

Jag har fått ett indrivningsbrev från XX Indrivning Ab. Jag hittar inte företagets namn i regionförvaltningsverkets katalog över indrivningstillstånd, är det fråga om illegal indrivning?

På regionförvaltningsverkets webbsidor finns en katalog över indrivningsföretag som har ett giltigt indrivningstillstånd. Indrivningen är inte nödvändigtvis illegal även om företaget inte går att hitta i katalogen. Om XX Indrivning Ab är ett företag som ingår i samma koncern som fordringsägaren behöver det inget indrivningstillstånd. I det fallet omfattas det heller inte av regionförvaltningsverkets tillsyn och RFV är inte behörig att blanda sig i dess verksamhet. Gällande konsumentfordringar kan du be råd av konsumentrådgivningen eller på tfn 0295 536 901 (vardagar 9–15). Ärendet kan också ges till konsumenttvistenämnden som kan ge en beslutsrekommendation, men den kan emellertid låta bli att behandla ärendet om konsumenten inte först varit i kontakt med konsumentrådgivningen för att reda ut frågan. Gällande företagsfordringar finns ingen motsvarande rådgivningshjälp men den som hör till en företagarorganisation kan höra sig för om ärendet hos Företagarna i Finlands rådgivningsservice. I sista hand avgörs tvisteärenden i domstol.

Uppdaterad