Lediga jobb

Södra Finland

Administrativ sekreterare (visstidsanställning)

ID: 28-1118-2017

Arbetsuppgiftens varaktighet: visstidsanställning 15.12.2017−31.12.201. Orsak till tidsbegränsningen: arbetets art, ersättande av arbetsinsats som är engagerad i beredningen av inrättandet av statens tillstånds- och tillsynsmyndighet.
Arbetstidsform: arbetstid vid ämbetsverk
Antal arbetsplatser: 1
Tjänstens placering: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
Ansökningstiden går ut: 7.12.2017 kl 16.15

Ansvarsområdet för basservice, rättsskydd och tillstånd vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland ledigförklarar en visstidstjänst som överinspektör.

Näringstillsynsenhetens uppgifter omfattar olika registrerings-, tillstånds- och tillsynsuppgifter. Enheten övervakar bland andra fastighetsmäklare, inkassobolag, pantlåneinrättningar och snabbkreditföretag och har flera uppgifter som nationell tillsynsmyndighet. På nationell nivå övervakar enheten bland annat att lagstiftningen om penningtvätt följs.

Bland näringstillsynsenhetens uppgifter ingår även uppgifter inom konkurrens- och konsumentförvaltning. Regionförvaltningsverket samarbetar med Konkurrens- och konsumentverket som en regional konkurrensmyndighet. Regionförvaltningsverket är en sakkunnig- och tillsynsmyndighet vars mål är att främja sund och fungerande ekonomisk konkurrens och verkställande av medborgarnas ekonomiska säkerhet och konsumentskydd.

Tjänsten som överinspektör innehåller krävande uppgifter inom näringstillsyn. Den huvudsakliga uppgiften är att delta i enhetens tillsynsuppgifter och föredra tillsynsbeslut.

Placeringsorten är Helsingfors, Tavastehus eller Kouvola. Sökanden kan ange sin preferens angående placeringsorten.

Av sökanden förväntar vi oss

Lämplig högre högskoleexamen, t.ex. juris eller ekonomie magister, ger de bästa förutsättningarna för att sköta arbetet på ett framgångsrikt sätt. Vi förväntar oss god skriftlig och muntlig uttrycksförmåga.
Vi önskar att sökanden har erfarenhet av beredningsuppgifter och näringstillsyn samt kännedom om lagstiftningen inom enhetens verksamhetsfält. Företagsamhet, samarbetsförmåga, positiv inställning till förändringar, presentationsförmåga och goda interaktionsfärdigheter bidrar till framgång i arbetet.

Språkkunskaper som behövs i arbetet

Uppgiften kräver utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt tillfredsställande muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Kunskaper i det engelska språket räknas som merit.

Tilläggsuppgifter om arbetet

Marko Peltonen
Chef för näringstillsynsenheten
0295 016 184


Östra Finland

Suunnittelija

ID: 28-1042-2017
Ansökningstiden går ut 1.11.2017 kl 16.15


Västra och inre Finland

Planerare (visstidsanställning)

ID: 28-1186-2017

Arbetsuppgiftens varaktighet: visstidsanställning 1.1.2018–31.12.2018. Orsak till tidsbegränsningen: pga arbetets natur.
Arbetstidsform: arbetstid vid ämbetsverk
Antal arbetsplatser: 1
Tjänstens placering: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket
Ansökningstiden går ut: 7.12.2017 kl 16.15

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland lediganslår en visstidstjänst som planerare inom ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet.

Planerarens uppgift är att ansvara för programplanering och programmering som hänför sig till datainsamling inom ungdomsväsendet, för kundservice och kortvarig fortbildning som rör informationsproduktion, för projektplanering och projektledning av datainsamlingen och för kommunikation, uppföljning och utvärdering.

Den som väljs till tjänsteförhållandet kan ange sin preferens gällande placeringsorten.

Av sökanden förväntar vi oss

De bästa förutsättningarna för en framgångsrik skötsel av uppgiften ger lämplig utbildning, kännedom om ungdomsväsendet och erfarenhet av hantering av ungdomssektorns statistikmaterial och av uppgifter som utbildare. Dessutom uppskattar vi förmåga att arbeta självständigt och kreativt, goda samarbets- och interaktionsfärdigheter och förmåga att bilda och upprätthålla samarbetsnätverk. Förutom detta sätter vi värde på intresse för att utveckla branschen, god förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt och utmärkta informationstekniska färdigheter.

Språkkunskaper som behövs i arbetet

Uppgiften kräver utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och tillfredsställande kunskaper i svenska.

Tilläggsuppgifter om arbetet

Ismo Myllyaho
enhetschef
0295 018 820

Planerare (visstidsanställning)

ID: 28-1187-2017

Arbetsuppgiftens varaktighet: visstidsanställning 1.1.2018–31.12.2018. Orsak till tidsbegränsningen: pga arbetets natur.
Arbetstidsform: arbetstid vid ämbetsverk
Antal arbetsplatser: 1
Tjänstens placering: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket
Ansökningstiden går ut: 7.12.2017 kl 16.15

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland lediganslår en visstidstjänst som planerare inom ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet.

Planerarens uppgift är att ansvara för insamling av data från ungdomsväsendet och innehållsutveckling av enkäter, för analys och rapportering av materialet, för kundservice och kortvarig fortbildning som hänför sig till informationsproduktion, för projektplanering och projektledning av datainsamlingen och för kommunikation, uppföljning och utvärdering.

Den som väljs till tjänsteförhållandet kan ange sin preferens gällande placeringsorten.

Av sökanden förväntar vi oss

De bästa förutsättningarna för en framgångsrik skötsel av uppgiften ger lämplig utbildning, kännedom om ungdomsväsendet och erfarenhet av hantering av ungdomssektorns statistikmaterial och av uppgifter som utbildare. Dessutom uppskattar vi förmåga att arbeta självständigt och kreativt, goda samarbets- och interaktionsfärdigheter och förmåga att bilda och upprätthålla samarbetsnätverk. Förutom detta sätter vi värde på intresse för att utveckla branschen, god förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt och utmärkta informationstekniska färdigheter.

Språkkunskaper som behövs i arbetet

Uppgiften kräver utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och tillfredsställande kunskaper i svenska.

Tilläggsuppgifter om arbetet

Ismo Myllyaho
enhetschef
0295 018 820

Planerare (visstidsanställning)

ID: 28-1188-2017

Arbetsuppgiftens varaktighet: visstidsanställning 1.1.2018–31.12.2018. Orsak till tidsbegränsningen: pga arbetets natur.
Arbetstidsform: arbetstid vid ämbetsverk
Antal arbetsplatser: 1
Tjänstens placering: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket
Ansökningstiden går ut: 7.12.2017 kl 16.15

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland lediganslår en visstidstjänst som planerare inom ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet.

Planerarens uppgift är att ansvara för programplanering och programmering som hänför sig till visualisering av ungdomsväsendets statistik, för utvecklingsarbete inom databasvisualisering och för projektplanering och projektledning inom visualisering samt för kommunikation, uppföljning och utvärdering.

Den som väljs till tjänsteförhållandet kan ange sin preferens gällande placeringsorten.

Av sökanden förväntar vi oss

De bästa förutsättningarna för en framgångsrik skötsel av uppgiften ger lämplig utbildning, kännedom om ungdomsväsendet och erfarenhet av hantering av ungdomssektorns statistikmaterial och av uppgifter som utbildare. Dessutom uppskattar vi förmåga att arbeta självständigt och kreativt, goda samarbets- och interaktionsfärdigheter och förmåga att bilda och upprätthålla samarbetsnätverk. Förutom detta sätter vi värde på intresse för att utveckla branschen, god förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt och utmärkta informationstekniska färdigheter.

Språkkunskaper som behövs i arbetet

Uppgiften kräver utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och tillfredsställande kunskaper i svenska.

Tilläggsuppgifter om arbetet

Ismo Myllyaho
enhetschef
0295 018 820

Planerare (visstidsanställning)

ID: 28-1189-2017

Arbetsuppgiftens varaktighet: visstidsanställning 1.1.2018–31.12.2018. Orsak till tidsbegränsningen: pga arbetets natur.
Arbetstidsform: arbetstid vid ämbetsverk
Antal arbetsplatser: 1
Tjänstens placering: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket
Ansökningstiden går ut: 7.12.2017 kl 16.15

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland lediganslår en visstidstjänst som planerare inom ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet.

Planeraren har till uppgift att bereda beslutsfattande som rör statsunderstödsansökningar inom ungdoms- och idrottsväsendet, färdigställa beslutshandlingar, upprätta statistik och utredningar som rör ungdoms- och idrottssektorerna samt slutföra registreringar.

Tjänsten är placerad vid regionförvaltningsverkets huvudkontor i Vasa.

Av sökanden förväntar vi oss

De bästa förutsättningarna för en framgångsrik skötsel av tjänsten ger lämplig utbildning, kännedom om ungdoms- och idrottsväsendena och erfarenhet av hantering av statsbidragsansökningar samt av produktion av statistik från de nämnda sektorerna och erfarenhet av registraturfunktioner. Dessutom värdesätter vi förmåga att arbeta självständigt och kreativt, goda samarbets- och interaktionsfärdigheter, intresse för att utveckla branschen, god förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt och goda informationstekniska färdigheter.

Språkkunskaper som behövs i arbetet

Uppgiften kräver utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och tillfredsställande kunskaper i svenska.

Tilläggsuppgifter om arbetet

Ismo Myllyaho
enhetschef
0295 018 820

Överinspektör

ID: 28-1209-2017

Arbetsuppgiftens varaktighet: Tillsvidareanställning
Antal arbetsplatser: 1
Tjänstens placering: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket
Ansökningstiden går ut: 7.12.2017 kl 16.15

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ledigförklarar en tjänst som överinspektör vid ansvarsområdet för basservice, rättsskydd och tillstånd.

Överinspektören arbetar med uppgifter inom styrning, tillsyn och tillståndsförvaltning inom socialvården med landskapet Mellersta Finland som huvudsakligt område.

Tjänsten är placerad i Jyväskylä.

Av sökanden förväntar vi oss

De bästa förutsättningarna för en framgångsrik skötsel av tjänsten ger en lämplig högre högskoleexamen samt tillräcklig förtrogenhet med och erfarenhet av administrativa uppgifter inom tillsyn och styrning.

Som merit räknas kännedom om socialvård och erfarenhet av kommunfältet.

Språkkunskaper som behövs i arbetet

Arbetet kräver goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och tillfredsställande kunskaper i svenska.

Tilläggsuppgifter om arbetet

Aija Ström
Chef för social- och hälsovårdsenheten
0295 018 593

Avdelningssekreterare (vikariat)

ID: 28-1210-2017

Arbetsuppgiftens varaktighet: visstidsanställning 1.1.–22.11.2018. Orsak till tidsbegränsningen: vikariat.
Arbetstidsform: arbetstid vid ämbetsverk
Antal arbetsplatser: 1
Tjänstens placering: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket
Ansökningstiden går ut: 7.12.2017 kl 16.15

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ledigförklarar en visstidstjänst som avdelningssekreterare inom ansvarsområdet för basservice, rättsskydd och tillstånd.

Avdelningssekreteraren arbetar med kontorsuppgifter i ansvarsområdets social- och hälsovårdsenhet.

Till uppgifterna hör bl.a.
• kontorsuppgifter i anslutning till uppgifterna inom socialvården
• kontorsuppgifter i anslutning till klagomål över social- och hälsovården
• fakturering av tillstånds-, års- och registreringsavgifter
• registrering av tillstånds- och anmälningsärenden i Valveri-registret
• upprätthållande av dokumentsystemet (USPA).

Arbetsorten är huvudkontoret i Vasa.

Av sökanden förväntar vi oss

De bästa förutsättningarna för skötseln av arbetet ger examen på mellannivå och några års arbetserfarenhet eller lämplig högskoleexamen.

Arbetet kräver goda interaktions-, samarbets- och kommunikationsfärdigheter.

Språkkunskaper som behövs i arbetet

Arbetet kräver goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska. Kunskaper i svenska räknas som merit.

Tilläggsuppgifter om arbetet

Aija Ström
Chef för social- och hälsovårdsenheten
0295 018 593


Lappland

Regionförvaltningsverket i Lappland har för tillfället inga ledigförklarade tjänster.


Sydvästra Finland

För närvarande finns det inga lediga tjänster hos regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

 

Norra Finland

Opetustoimen ylitarkastaja

ID: 28-1166-2017

Ansökningstiden går ut 30.11.2017 kl 16.15


Visar 6 resultat.
Antal per sida 10
av 1
Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela