Förutsättningar för att beviljas tillstånd

Följande krävs för att bli beviljad indrivningskoncession (tillstånd):

  • Sökanden har rätt att idka näring i Finland.
  • Sökanden är tillförlitlig.
  • Sökanden är solvent.
  • Sökanden anmäler vem som ansvarar för indrivningsverksamheten.
  • Sökanden har förmåga att sköta de medel som drivs in för uppdragsgivarens räkning.
  • Sökanden kan sörja för att de uppgifter som gäller uppdragsgivaren och gäldenären skyddas på ett ändamålsenligt sätt.

Den eftersträvade handläggningstiden för en koncessionsansökan är två veckor.

Om ansökan om en ny koncession har gjorts senast två månader innan giltighetstiden för den tidigare beviljade koncessionen har gått ut, får sökanden fortsätta indrivningsverksamheten tills det ärende som gäller den nya koncessionen har avgjorts.

Om en ny koncession inte har sökts minst två månader innan den gamla koncessionen går ut, kan man inte bedriva indrivningsverksamhet under den tid tillståndsansökan behandlas, om koncessionen har löpt ut. I förteckningen över indrivningskoncessioner på regionförvaltningsverkets webbplats kan man kontrollera koncessionens giltighetstid.  

Behandlingen av koncessionsansökan är avgiftsbelagd (se avgiftstabellen).

Ansökan om indrivningskoncession ska innehålla tillräckliga uppgifter om sökanden och verksamheten som kommer att bedrivas.

Uppdaterad