Begäran om åtgärder vid förfarande som strider mot konkurrenslagen

En konsument eller näringsidkare kan till regionförvaltningsverket lämna en fritt formulerad begäran om åtgärder vid misstanke om verksamhet som strider mot konkurrenslagen. För bedömning och utredning av ärendet bör begäran om åtgärder innehålla följande:

  • kontaktuppgifter till den som lämnat in begäran om åtgärder,
  • på vilket sätt anser den som lämnat in begäran om åtgärder att konkurrensen begränsas och vilken aktör begränsar konkurrensen,
  • vilken produkt eller tjänst gäller den misstänkta konkurrensbegränsningen och hur kan marknaden för produkten avgränsas geografiskt,
  • vilka skadliga verkningar ger konkurrensbegränsningen upphov till och vem påverkas av dem,
  • vilka eventuella motiveringar har den part som begränsar konkurrensen gett till begränsningen,
  • hur stora marknadsandelar har den part som begränsar konkurrensen respektive den part som påverkas negativt av begränsningen,
  • en kopia av dokument och annat material som enligt den som lämnat in begäran om åtgärder är av betydelse för utredningen av ärendet,
  • är ärendet under behandling eller har det behandlats hos någon annan myndighet.

Innan en begäran om åtgärder lämnas in rekommenderas att man antingen per telefon eller e-post kontaktar Konkurrens- och konsumentverket eller regionförvaltningsverket bland annat för att klargöra myndigheternas befogenheter och ärendets betydelse.

Uppdaterad