Inlämnande av bokslutshandlingar för tillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utövar tillsyn över innehavare av koncession för indrivningsverksamhet. Koncessionshavaren ska till regionförvaltningsverket årligen lämna in kopior av revisionsberättelsen och bokslutet med bilagor inom två månader efter det att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts. Om denna förpliktelse försummas upprepade gånger kan regionförvaltningsverket dra in koncessionen eller utfärda en administrativ påföljd för koncessionshavaren.

Revisorn för innehavaren av koncessionen ska vara en i revisionslagen (1141/2015) avsedd revisor. Koncessionshavarens revisionsberättelse ska innehålla ett särskilt utlåtande om huruvida innehavaren av koncessionen har hållit de medel som drivits in för uppdragsgivarens räkning åtskilda från sina egna medel och förvarat dem på ett tillförlitligt sätt.

Uppdaterad