Datasekretess
 

Regionförvaltningsverket hanterar personuppgifter för att sköta sina uppdrag enligt lag.

Den registrerades rättigheter

Rätt att få tillgång till uppgifterna
Enligt 15 artikeln i EU 2016/679 har den registrerade rätt att få tillgång till personuppgifter som gäller honom eller henne.


Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet
Enligt 77 artikeln i EU 2016/679 ska varje registrerad som anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot förordningen ha rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten till dataskyddsombudets byrå.
 

Rätt att kräva att uppgifter rättas
Enligt 16 artikeln i EU 2016/679 har den registrerade rätt att kräva att få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade i registret.
 

Rätt till radering
Enligt 16 artikeln i EU 2016/679 har den registrerade rätt att utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade av den personuppgiftsansvarige. Rätten till radering av uppgifterna tillämpas inte på lagstadgade register.
 

Rätt till dataportabilitet
Enligt 20 artikeln i EU 2016/679 har den registrerade rätt till överföring av personuppgifterna från ett system till ett annat, under förutsättning att hanteringen grundar sig på samtycke eller avtal och att den görs automatiskt. Den registrerade ska dessutom ha rätt att få sina uppgifter överförda direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, om detta är tekniskt möjligt. Rätten att överföra uppgifterna från ett system till ett annat tillämpas inte på lagstadgade register.

Den registrerade kan använda sin rätt att kontrollera uppgifterna utan avgift en gång per år.

Dataskyddsbeskrivningar

Regionförvaltningsverkens dataskyddsbeskrivningar för servicehelheterna (på finska) finns att tillgå elektroniskt  och från regionförvaltningsverkens kundservice. I beskrivningarna berättas med vilka datasystem servicehelheternas uppgifter sköts. I datasystemens egna beskrivningar finns en noggrannare beskrivning om vilka personuppgifter som sparas i systemet.

En begäran gällande personregister kan göras med följande blanketter eller på ort och ställe hos regionförvaltningsverken.

 

Uppdaterad