Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Den allmänna dataskyddsförordningen börjar tillämpas 25.5.2018

Den nya allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) börjar tillämpas 25.5.2018 i samtliga företag och organisationer inom Europeiska samarbetsområdet som hanterar personuppgifter. Genom den nya förordningen vill man ännu starkare än tidigare understryka kundens rätt att bestämma om sina egna uppgifter och användningen av de egna personuppgifterna.

Omsorgsfull och lagenlig hantering av dina personuppgifter är av essentiell vikt för regionförvaltningsverken. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen och god informationshanteringssed.

Du får den här informationen eftersom du finns med i distributionslistan för regionförvaltningsverkens nyhetsbrev eller andra meddelanden.

Som personuppgiftsansvarig fungerar regionförvaltningsverket (ww.rfv.fi)
Regionförvaltningsverkens förvaltnings- och utvecklingstjänster
Birger Jaarlin katu 15, PB 150, 13101 Tavastehus
Tfn 0295 016 000 (växel)
registratur.sodra@rfv.fi

Dataskyddsombudets uppgifter som sköts i regionförvaltningsverken av dataskyddschef Risto Kuosmanen.

Regionförvaltningsverken underhåller distributionslistor för att kunna uppfylla vår lagstadgade skyldighet att producera och dela information (20 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Personuppgifterna som vi samlar för våra distributionslistor är namn och e-postadress. Vi har antingen fått uppgifterna direkt av dig eller samlat dem från allmänt tillgängliga källor. Vi använder uppgifterna enbart för att informera om vår verksamhet. Vi använder inte uppgifterna för automatiserat beslutsfattande eller profilering. Vi överlåter inte uppgifterna vi samlat vidare.

Vi använder behöriga säkerhetsförfaranden i samband med tekniken, organisationen och förvaltningen med hjälp av vilka vi skyddar uppgifterna som vi har till vårt förfogande.

Vi bevarar uppgifterna så länge som de behövs för det ändamål för vilket de är samlade eller tills du ber att vi stryker dina uppgifter från vår distributionslista. Du kan när som helst gå ur vår distributionslista genom att skicka en begäran till adressen registratur.sodra@rfv.fi.

Om du har frågor gällande registret i samband med våra distributionslistor kan du kontakta regionförvaltningsverket eller regionförvaltningsverkens dataskyddsombud ovan registratur.sodra@rfv.fi eller tietosuoja@avi.fi.


Uppdaterad