Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Enheten för tillgänglighetstillsyn har inlett sitt arbete vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland – målet är bättre webbplatser för alla

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fått en ny uppgift. Myndigheten kommer att börja övervaka att webbtillgänglighetsdirektivet följs i Finland. För detta arbete har det grundats en ny enhet för tillgänglighetstillsyn, där det för närvarande arbetar två överinspektörer, Johanna Koskela och Viena Rainio. Enhetens chef Emilia Ojala inleder sitt arbete i slutet av oktober.

Johanna och Viena har erfarenhet från statsförvaltningen, organisationssektorn och från arbete som sakkunniga när det gäller tillgänglighet på webben. De är ivriga att få vara med och skapa något nytt från grunden. Till deras arbete hör att planera hur regionförvaltningsverket som vägledande och övervakande myndighet kan främja tillgängliga digitala tjänster.

Att webbplatser är tillgängliga ökar jämlikheten i samhället. Vi anser att vår uppgift är mer omfattande än att enbart repetera lagens krav, säger de nya överinspektörerna.

Vi vill hjälpa organisationerna att få en bred förståelse för varför webbtillgänglighet är viktigt och också genom olika användares konkreta berättelser visa på nyttan med tillgänglighet på webben. Särskilt i början kommer vår vägledande roll att vara alldeles central, säger Viena och Johanna.

Enheten värdesätter ett öppet samarbete och öppensinnat nätverkande över organisations- och sektorsgränserna. Webbplatsers tillgänglighet är en stor helhet som också är kopplad till digitaliseringen av samhället och av de offentliga tjänsterna.

Enheten håller som bäst på att utarbeta sin information och rådgivning om webbtillgänglighet. Enheten kommer bl.a. att ordna utbildningsdagar och webbinarier samt lansera en ny webbplats: www.tillgänglighetskrav.fi. Målet är att främja tillgänglighet genom att lyfta fram de positiva aspekterna och erbjuda tydlig och klar information och vägledning som motsvarar målgruppernas behov.

Tillgängliga webbtjänster – Digital jämlikhet

Genom att sörja för tillgängligheten på webben kan man försäkra sig om att så många som möjligt kan använda olika webbtjänster också i en allt mer digitaliserad värld.

  • Enheten för tillgänglighetstillsyn har som mål att främja tillgängliga webbplatser. Enheten övervakar bland annat hur tillgänglighetskraven uppfylls. Den erbjuder också vägledning och rapporterar till Europeiska kommissionen.
  • I bakgrunden finns EU:s webbtillgänglighetsdirektiv som anger att alla ska ha lika möjligheter att använda digitala tjänster. Efter de övergångsperioder som anges i direktivet och lagen ska den offentliga förvaltningens digitala tjänster erbjudas på ett enhetligt, kundorienterat och säkert sätt.


En nationell lag om tillhandahållande av digitala tjänster är under beredning och är avsedd att träda i kraft efter riksdagens behandling antingen senare i år eller i början av nästa år. En regeringsproposition (RP 60/2018) har lämnats om saken. Den föreslagna lagen syftar till att främja tillhandahållandet av högklassiga och informationssäkra digitala tjänster inom den offentliga sektorn och att ge sådana grupper i samhället som har särskilda behov bättre förutsättningar att använda den offentliga sektorns digitala tjänster på egen hand.

I regeringspropositionen har det bestämts att styrningen och tillsynen av tillgänglighetskraven ska placeras vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Mer information:

 

Ytterligare information:

Marko Peltonen
direktör
ansvarsområdet för basservice, rättsskydd och tillstånd
RFV i Södra Finland
tfn 0295 016 184
fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad