Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

En uppdatering för år 2019 av det riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården har publicerats

Uppdateringen för år 2019 av det riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården har publicerats. I tillsynsprogrammets del I anges grunderna och målen som är riktgivande för hela tillsynsprogramperioden. I del II fastställer Valvira och regionförvaltningsverket årligen tillsynsobjekten för den planenliga tillsynen som väljs utgående från en riskbedömning. Tillsynsobjekt år 2019 är:

  1. arbetsfördelning och centralisering inom den specialiserade sjukvården och jourverksamheten
  2. tillgång till icke-brådskande vård och tidsfristerna för barnskydd samt för kompletterande och förebyggande utkomststöd
  3. hälso- och sjukvården för fångar samt försvarsmaktens hälsovård
  4. tjänster för personer med funktionshinder, som målgrupp barn och unga med utvecklingsstörning
  5. tjänster för äldre som ges i hemmet (egenkontroll som inriktas på personalen samt säker läkemedelsbehandling)
  6. tillgodoseendet av rättigheterna för barn och unga i vård utom hemmet samt tillgång till tjänster inom de psykiatriska specialiteterna för barn och unga som placerats i barnskyddsanstalter.

Ett nytt tillsynsobjekt år 2019 är tillgodoseendet av rättigheterna för barn och unga i vård utom hemmet. Tidigare tillsynsobservationer har visat att det finns allvarliga brister i tillgodoseendet av självbestämmanderätten för barn och unga som placerats utom hemmet. År 2019 kommer tillsynsmyndigheterna att göra styrnings- och utvärderingsbesök till enheter som ger vård utom hemmet. Under besöken granskas i synnerhet barnens och de ungas rättigheter. Att stärka barns och ungas delaktighet genom att höra dem är en central del av tillsynen. Dessutom är målet att öka integrationen av social- och hälsovården i tjänster för barn och unga samt att skapa god praxis i regionerna.

Ett flertal reformer pågår som bäst inom social- och hälsovården. Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet Luova inleder sin verksamhet 1.1.2021 tillsammans med de nya landskapen. Samtidigt förändras servicesystemet för social- och hälsovården helt och hållet. Landskapsreformen och reformen av servicestrukturen kommer att återspeglas kraftigt även i tillsynen. Tillsynen kommer också i fortsättningen att fokuseras alltmer på proaktiva metoder, och klientorienteringen främjas. Det genomgående temat för all myndighetstillsyn genom hela tillsynsprogramperioden är att främja, stödja och säkerställa egenkontrollen samt verksamhetsenheternas arbete för klient- och patientsäkerheten.

Tillsynsmyndigheterna kommer att aktivt informera om verkställigheten av tillsynsprogrammet. Man kan följa upp tillsynen i det sociala mediet med hashtag #sotevalo2019 samt på Valviras och regionförvaltningsverkens webbplatser.

Riksomfattande tillsynsprogram för social- och hälsovården

Mer information:

Pirkko Pakkala
direktör
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
tfn 0295 018 099
fornamn.efternamn@avi.fi

Satu Räsänen
överinspektör
tfn 0295 209 637
fornamn.efternamn@valvira.fi


Uppdaterad

Blanketter