Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Dags att lämna in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2019

Regionförvaltningsverken begär att förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2019 lämnas in senast 2.11.2018. Medaljen kan tilldelas en biologisk mamma, adoptivmamma eller fostermamma som fyllt 40 år. Antalet barn är inte av avgörande betydelse för medaljen. Kommuner, församlingar, föreningar och andra sammanslutningar kan lämna in förslag på mammor som borde få medalj. Om mammans egna barn lämnar in förslaget ska det kompletteras med minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från en organisation eller annan sammanslutning.

Morsdagsmedaljen, alltså Finlands Vita Ros´ ordens medalj av I klass med guldkors, tilldelas för meriter som en exemplarisk fostrare av barn och ungdomar och främjare av familjeliv och föräldraskap. Medaljen kan också beviljas en person som i vidare utsträckning utfört ett solidariskt fostringsarbete, till exempel inom barnskydds-, familje-, ungdoms- och idrottsorganisationer eller andra samhällsorganisationer.

Målet är att mottagarna av morsdagsmedaljen på ett mångsidigt sätt ska representera dagens mammor, både vad gäller meriter och ålder. De som tilldelas medalj bör representera olika grupper, allt från förvärvsarbetande mammor och ensamförsörjare till husmödrar på landsbygden. Också representanter för olika minoritetsgrupper, såsom romer, samer och invandrare, kan finnas med bland de mammor som tilldelas medalj.  Personer med fostran som yrke kan emellertid inte få en morsdagsmedalj.

Om mammans egna barn lämnar in förslaget ska det kompletteras med minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från en organisation eller annan sammanslutning som känner familjen i fråga väl. Också andra anhöriga, bekanta och grannar kan ta initiativ, men då ska själva förslaget framföras av en myndighet, organisation eller annan sammanslutning.

Regionförvaltningsverken beaktar både den svenskspråkiga befolkningens andel och att den regionala fördelningen är jämlik bland medaljförslagen. Social- och hälsovårdsministeriet ger riddarordnarna sin framställning gällande medaljmottagare utgående från regionförvaltningsverkens förslag. Medaljerna överlämnas på en nationell fest som arrangeras på morsdagen av Mannerheims barnskyddsförbund.

Förslagen på mottagare av medalj lämnas in på Riddarordnarnas ordensförslagsblankett och social- och hälsovårdsministeriets bilaga. Blanketterna och anvisningarna finns på den offentliga förvaltningens webbtjänst (www.suomi.fi). De kan också beställas från regionförvaltningsverken.

Förslagen lämnas in senast 2.11.2018 till det regionförvaltningsverk (registratur) inom vars område medaljkandidaten bor:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, PB 150, 13101 Tavastehus

Regionförvaltningsverket i Östra Finland, PB 50, 50101 S:t Michel
(Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen)
Ytterligare information: inspektör Eeva Eriksson, tfn 0295 016 890

Regionförvaltningsverket i Lappland, PB 8002, 96101 Rovaniemi
(Lappland)
Ytterligare information: avdelningssekreterare Eija Kallo, tfn 0295 017 362

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, PB 22, 20801 Åbo
(Egentliga Finland, Satakunta)
Ytterligare information: planerare Pirjo Ojanen, tfn 0295 018 052

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, PB 200, 65101 Vasa
(Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)
Ytterligare information: inspektör Vuokko Asikainen, tfn 0295 018 526

Regionförvaltningsverket i Norra Finland, PB 293, 90101 Uleåborg
(Kajanaland, Norra Österbotten)
Ytterligare information: assistent Etta Väisänen, tfn 0295 017 549,
planerare Erja Sipola, tfn 0295 017 592

e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad