Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Många utmaningar i anordnandet av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland kartlade med en enkät i mars 2018 hur kommunerna i verksamhetsområdet anordnar arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Alla kommuner i Birkaland, Mellersta Finland, Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten svarade på enkäten. De största missförhållandena gällde utbildning och behörighet bland de anställda som arbetar inom arbetsverksamheten.

Utifrån enkäten kan man se att fastän lagstiftningen ger relativt tydliga och klara riktlinjer för hur arbetsverksamheten ska ordnas, finns det variationer och utvecklingsbehov i olika kommuner och områden.

De största missförhållandena gällde utbildningen och behörigheten hos de anställda inom arbetsverksamheten. Dessutom saknar klienten ofta egen kontaktperson och beslut på tjänsten. Det är anmärkningsvärt att klienter med väldigt olika slags bakgrund styrs till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte fastän det i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte tydligt anges för vilken klientgrupp verksamheten i första hand är tänkt.

Kommuner som anordnar arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte anser att det är särskilt utmanande att hitta arbetsverksamhetsplatser som motsvarar klienternas behov och passar klienterna. Dessutom upplevs rådlöshet gällande klienter som har många problem och inte tillräcklig funktionsförmåga att delta verksamheten. Särskilt missbruk och hälsorelaterade problem ansågs begränsa funktionsförmågan. Också problem med klienternas motivation och engagemang lyftes fram.

Kommunerna upplever dessutom att det finns utmaningar med fortsättningen efter arbetsverksamheten. Upp till 75 procent av respondenterna bedömde att över hälften av klienterna återkommer till verksamheten efter den första avtalsperioden antingen direkt eller senare inom ett år. Dessutom bedömde en betydande del av respondenterna (41 procent) att arbetsverksamheten är relativt ineffektiv sett till det slutliga målet att klienten ska få arbete.

Grundprinciperna för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är i sin ordning i kommunerna; arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ordnas inte i företag och används inte som ersättning för arbete i tjänste- eller arbetsförhållande. Det praktiska genomförandet, till exempel lagenligt antal vecko- och dagstimmar i arbetsverksamheten, samt klientens rätt till kartläggning av behovet av social-, hälso-, rehabiliterings- och utbildningstjänster genomförs i huvudsak på det sätt som förutsätts i lagen.

Fastän kommunerna ser många utmaningar när det gäller att anordna arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, strävar kommunerna efter att aktivt utveckla tjänsterna.
 

Ytterligare information
överinspektör Niina Lehtinen, tfn 0295 018 573


Uppdaterad