Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Biblioteken utvecklar sina tjänster

Regionförvaltningsverken har beviljat biblioteken utvecklingsunderstöd på sammanlagt 2,6 miljoner euro. Finansieringen för att bevilja dessa understöd kommer från undervisnings- och kulturministeriet. Det främsta syftet med de beviljade understöden är att gynna utvecklandet av tjänster som riktar sig till invånarna i regionen, öka läslusten och fritidsläsningen och de allmänna bibliotekens inverkan på medborgarnas välbefinnande.

De mest centrala temana för utvecklingsprojekten är:

Diagram: teman för utvecklingsprojekten.

Understöd beviljades bl.a. för meröppet, nya servicekoncept, bibliotekspersonalens specialkompetens, utvecklande av digitala tjänster, mediefostran och projekt som främjar en mångsidig biblioteksanvändning hos olika åldersgrupper eller som främjar medborgaraktivitet, fritidsläsning och intresset för litteratur.

Understöden fördelade sig till olika delar av Finland enligt följande:

Diagram: beviljat bidrag till olika delar av Finland.

Besluten har publicerats i det nationella projektregistret http://hankkeet.kirjastot.fi/. I projektregistret lagras uppgifterna om projekten i de allmänna biblioteken i Finland och om statsunderstöd som har beviljats av regionförvaltningsverken. Det öppna projektregistret ökar kännedomen om det utvecklingsarbete som görs på olika håll i Finland och skapar möjligheter till samarbete.

Mer information fås av regionförvaltningsverkens tjänstemän inom biblioteksväsendet:

  • Södra Finland: Kristiina Kontiainen
  • Västra och Inre Finland: Anneli Ketonen och Marjariitta Viiri
  • Sydvästra Finland: Päivi Almgren
  • Östra Finland: Eeva Hiltunen och Pirkko Rusi
  • Norra Finland: Merja Kummala-Mustonen
  • Satu Ihanamäki

Kontaktuppgifter: fornamn.efternamn@rfv.fi Telefonnumren hittas via regionförvaltningsverkets personsökning: https://henkilohaku.ahtp.fi/?virasto=avi 


Uppdaterad