Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Arbetarskyddstillsyns av köpcentrum: hanteringen av hälsorisker i arbetet haltar

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Södra Finland

I september och oktober var butiker i köpcentrum föremål för arbetarskyddstillsyn i Esbo, Vanda och Kouvola. Inspektioner utfördes i Iso Omena och Ainoa i Esbo, i Jumbo och Flamingo i Vanda och i Veturi, Manski och Hanska i Kouvola. Sammanlagt inspekterades 111 arbetsplatser.

Den arbetsplatsutredning som hör till företagshälsovården hade inte gjorts på 30 arbetsplatser. Om en arbetsplatsutredning inte gjorts, innebär det i praktiken att betydelsen av arbetet och arbetsförhållandena för arbetstagarnas hälsa och säkerhet inte bedömts. I kommersiellt arbete kan omständigheter som äventyrar hälsan utgöras av till exempel manuella förflyttningar och lyft, damm, kemikalier, hot om våld och psykosocial belastning.

Arbetsgivaren har en skyldighet att se till företagshälsovården gör en arbetsplatsutredning och att den behandlas tillsammans med arbetstagarna.

30 fick rena papper vid inspektionen

Med inspektionerna övervakades den arbetsplatsutredning som hör till företagshälsovården och hanteringen av hot om våld. Därtill gjordes en rundtur av arbetsplatsen, under vilken man granskade bland annat personalrummen, butikernas baklager och förvaringsutrymmena för arbetstagarnas saker. Av arbetsplatserna hade 30 skött de ärenden som var föremål för tillsyn i enlighet med lagen.

En positiv observation under inspektionerna var att företagshälsovård hade anordnats och att hanteringen av hot om våld var i ordning på alla utom två arbetsplatser.

Trånga lager och för få förvaringsfack för egna saker

Det fanns brister i butikernas baklager på sex arbetsplatser. Den vanligaste bristen var oreda i lagren och förvaring av föremål på golvet, vilket orsakar risk för snubbling.

"Största delen av lagren fungerade väl i normalsituationer, men vid samtalen under inspektionerna framkom det att lagren var överfulla under högsäsongen, vilket innebär ökad risk för olycksfall", berättar arbetarskyddsinspektör Martti Lukka från regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Nio butiker hade inte fack eller andra låsbara rum för arbetstagarnas egna saker. Ett låsbart förvaringsutrymme måste finnas, för att arbetstagarnas personliga egendom ska vara i tryggt förvar under arbetsdagen.

Under inspektionerna framkom det också att kontaktuppgifterna för företagens förtroendeombud och förtroendechefer inte alltid var kända och inte kunde hittas av arbetstagarna. I vissa fall var det inte heller lätt att hitta chefens kontaktuppgifter.

Köpcentrum Iso Omena
Bland annat Iso Omena i Esbo var föremål för tillsyn av butiker i köpcentrum.

Ytterligare information:
Arbetarskyddsinspektör Martti Lukka, tfn 0295 016 465 fornamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland

Mediejänst:
Kommunikationssakkunnig Virpi Saarinen, tfn 0295 016 021, förnamn.efternamn@avi.fi

www.tyosuojelu.fi

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Det övervakar att arbetsgivarna följer lagarna och bestämmelserna som gäller arbetslivet och att arbetet utförs på ett sunt och säkert sätt.  Området sysselsätter 1,1 miljoner personer och de övervakade arbetsplatserna uppgår till 120 000.


Uppdaterad