Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Förfrågan om värmeböljan: värmen plågar de äldre och vårdarna

Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket kartlade hälsokonsekvenserna som den utdragna värmeböljan orsakar i social- och hälsovårdsenheterna i landskapen inom sitt område. Av totalt 452 som besvarade förfrågan meddelade nästan hälften att värmeböljan lett till hälsoproblem för boende och patienter. En del av problemen ledde till akutmottagningsbesök. Förfrågan genomfördes 19–24.7.2018.

Regionförvaltningsverket har flera gånger kontaktats av personal som uttryckt sin oro över såväl boendes och patienters som sin egen ork på grund av den fortsatt långa värmeböljan. För att skapa en aktuell situationsbild utredde regionförvaltningsverket genom en förfrågan eventuella hälsokonsekvenser som värmeböljan orsakat vid hälsovårdscentralernas bäddavdelningar och socialvårdens boendeenheter i kommunerna inom sitt område. Sammanlagt 452 svar inkom, varav 51 % från privata serviceproducenter, 43 % från enheter i kommun/samkommun och 6 % övriga, organisationers företag eller enheter. Av respondenterna var 61 bäddavdelningar vid hälsovårdscentraler och 370 socialvårdsenheter, varav 24 var åldringshem och 346 enheter för effektiverat serviceboende. I enheterna som svarade fanns över 15 500 patienter eller boende.

Närmare hälften av respondenterna rapporterade att värmeböljan förorsakat hälsoproblem bl.a. trötthet, illamående och utmattning, förvärrade symptom hos långtidssjuka, torrhet, grumlat medvetande och urinvägsinfektioner. En del av de drabbade har haft symptom som lett till akutmottagningsbesök.

Man har vidtagit åtgärder

Regelbunden uppföljning av temperaturen genomförs i medeltal vid var fjärde enhet. De högsta uppmätta temperaturerna i rummen har varit 28–34 °C. En tredjedel svarade att det finns maskinell luftkonditionering i alla boende- eller patientrum i enheten, men beklagligt många saknade ändå kylande maskinell ventilation, ett faktum som många respondenter önskade att man beaktar då man bygger nya enheter. Fläktar används också men endast en tiondel av enheterna har fläktar i varje boende- och patientrum.

Nästan alla har svarat att de vidtagit åtgärder för att minska problemen som värmen orsakar. Fönstren hålls stängda dagtid och gardiner fördragna, om kvällarna vädras med korsdrag, man har lättare kläder och även lättare sängkläder. Speciell uppmärksamhet har fästs vid betydelsen av regelbundet och extra vätskeintag, att undvika fysisk ansträngning och god grundvård. Boende, patienter och deras anhöriga har informerats om saken.

En utdragen värmebölja kräver extra uppmärksamhet av dem som arbetar inom äldreomsorgen och kommunerna. Institutet för hälsa och välfärd har informerat om detta på sina sidor. Dessutom har familje- och omsorgsminister Annika Saarikko 25.7.2018 skickat ett brev till kommuner och sjukvårdsdistrikt där hon påminner myndigheter och personal inom äldreomsorgen om hälsoriskerna som den utdragna värmeböljan innebär för äldre och sjuka.

Ytterligare information:

Seppo Miilunpalo
regionförvaltningsöverläkare
tfn 0295 018 786
fornamn.efternamn@rfv.fi.


Uppdaterad