Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Sakkunniga bekymrade över ökat illabefinnande bland unga i tillväxtcentrum: "Vid sidan av regionalpolitiken behövs en stadspolitik med fokus på att öka välbefinnandet"

Södra Finland

På ett seminarium som ordnades i Helsingfors idag samlades sakkunniga inom barns och ungas välbefinnande för att dryfta sin oro över den ökande ohälsan bland unga i tillväxtcentrumen i södra Finland. Seminariet arrangerades av Regionförvaltningsverket i Södra Finland, som vill lyfta fram välbefinnandet bland barn och unga som bor i tillväxtcentrum i samhällsdebatten. På seminariet diskuterades fyra teman: ensamhet, stillasittande, rusmedelsanvändning och fattigdom bland unga som bor i tillväxtcentra i södra Finland, vilket är en tredjedel av alla unga under 25 år i Finland.

"Unga som mår dåligt är ett växande samhällsproblem med allvarliga konsekvenser för resten av livet för de unga och för hela samhällsutvecklingen. En följd av illabefinnandet är utslagning, och det är därför viktigt att lösningarna fokuserar på de bakomliggande strukturerna och orsakerna till att unga mår dåligt. Det behövs kunskap, vilja att påverka och politiska beslut. Unga som mår bra blir inte utslagna", säger Merja Ekqvist, direktör för ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

"Vi vill rikta beslutsfattarnas uppmärksamhet mot tillväxtcentrumen och visa på de negativa följder som tillväxt kan ha. Vid sidan av den traditionella regionalpolitiken behövs det en stadspolitik med fokus på att öka välbefinnandet.  Ungas illabefinnande måste högt upp på beslutsfattarnas agenda", säger överdirektör Minna Karhunen från Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Bakgrunden till seminariet är de nödrop som kommit från exempelvis skolor och media och ungas egna upplevelser av att de mår allt sämre. En del unga exkluderas från resten av samhället. Under de kommande åren kommer det att krävas stora insatser för att få unga att röra på sig mer och för att bekämpa deras ensamhet och ohälsa. Också fattigdom som går i arv behöver uppmärksammas mycket mer.

"Vi vill styra debatten och beslutsfattandet att fokusera på lösningarna istället för att man stirrar sig blinda på problemen. Vi utmanar alla beslutsfattare och yrkesverksamma som arbetar för barns och ungas välbefinnande att utgå från information i stället för magkänsla när de utarbetar lösningar för att minska illabefinnandet bland unga", betonar Merja Ekqvist.

År 2016 bildade Regionförvaltningsverket i Södra Finland en samarbetsgrupp för hälsofrämjande. Gruppen består av yrkesverksamma från kommunerna i regionen och arbetar kring temat välbefinnande. Detta seminarium är en av arbetsgruppens åtgärder för att öka välbefinnandet bland barn och unga.

Seminariets fyra teman

Seminariets fyra paneldiskussioner inleddes med anföranden av toppexperter på respektive område. I diskussionerna sökte man svar på hur illabefinnandet bland unga kan minskas i samhället. De teman som behandlades var följande: ensamhet, stillasittande, användning av berusningsmedel och fattigdom bland unga.

Paneldiskussionen om ensamhet inleddes av Åbo universitets biträdande professor Niina Junttila, som konstaterade att så mycket som en femtedel av unga under 15 upplever ständig ensamhet. Ensamhet bland pojkar under tio år är kopplat till ensamhet, psykiska problem och självdestruktivt beteende som 18-åring. Ensamhet innebär också en sexfalt större risk för unga att använda sömnmedicin.

"Unga mäns uthållighetskondition har försämrats med mer än 10 procent sedan början av 1980-talet. Samtidigt har antalet med dålig kondition mer än sexdubblats. När man har mätt hur mycket barn och unga rör på sig upptäckte man också att mängden ansträngande och rask motion nästan halveras från årskurs 3 till årskurs 9. Detta är oroande", säger chefen för UKK-institutet Tommi Vasakari, som inledde paneldiskussionen om ungas stillasittande.

THL:s specialforskare Kirsimarja Raitasalo sammanfattade paneldiskussionen om berusningsmedel så här: " En betydande del av de finländska barnen har en förälder med missbruksproblem, vilket får en mängd olika negativa följder för barnen. Det finns mindre regionala skillnader när det gäller ungas användning av berusningsmedel jämfört med vuxnas. Att det är lättare att få tag på alkohol innebär en risk för unga."

Den fjärde paneldiskussionen som inleddes av THL:s forskningsprofessor Sakari Karvonen behandlade fattigdom. Fattigdom i barndomen går i arv från generation till generation och följer alltså med långt in i vuxenlivet. En låg utbildningsnivå i familjen återspeglas på många sätt i de ungas liv. Kostnaderna för dyr specialservice och indragen basservice ökar ojämlikheten.

Seminariet streamas på adressen https://youtu.be/UKqkcwSK41I eller http://avi.mailpv.net/a/s/160167492-31bb1bbf63d856b726a8941276d0d67e/2757412.

Delta eller följ diskussionen på Twitter med hashtaggarna #hyvinvoivatnuoret och #välmåendeungdom.

Läs mer på hyvinvoivatnuoret.fi och valmaendeungdom.fi.

Materialet från seminariet läggs ut på webbplatsen avi.fi efter seminariets slut: https://www.avi.fi/web/avi//hyvinvoinnin-edistamisen-yhteistyoryhma

Ytterligare information:

Merja Ekqvist
direktör
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet
tfn 0295 016 271
fornamn.efternamn@rfv.fi

Niina Junttila
biträdande professor
Åbo universitet
tfn 050 337 3436
fornamn.efternamn@utu.fi


Uppdaterad