Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Planerna för egenkontroll av detaljhandel med eller servering av alkoholdrycker ska upprättas före 31.12.2018

Serverings- och detaljhandelsställenas planer för egenkontroll ska vara färdiga senast den 31 december 2018. Skyldigheten att upprätta en plan för egenkontroll gäller dem som har ett giltigt detaljhandels- eller serveringstillstånd för alkoholdrycker. Den nya alkohollagen trädde i kraft den 1 mars 2018.

Syftet med planen för egenkontroll är att säkerställa att näringsverksamheten är lagenlig. Planen ska innehålla en beskrivning av hur verksamhetsstället övervakar att lagen iakttas, hur de risker som är förknippade med kritiska situationer hanteras och hur upptäckta brister åtgärdas. Samtidigt ska planen också beakta de eventuella risker som alkoholbruket kan medföra.

För planen för egenkontroll finns en särskild blankett som har tagits fram i samarbete mellan näringsidkarna, regionförvaltningsverket och Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården). Planen kan också formuleras fritt och upprättas i elektronisk form.  Planen kan kombineras med de planer för egenkontroll som avses i livsmedelslagen och tobakslagen. Det viktiga är att planen innehåller de uppgifter som anges i social- och hälsovårdsministeriets förordning (158/2018).

Egenkontrollplanen behöver inte skickas till regionförvaltningsverket. Den ska förvaras på verksamhetsstället och vid behov kunna uppvisas för den övervakande myndigheten.

Blanketterna för egenkontrollplanerna (plan för egenkontroll av alkoholdrycksservering och plan för egenkontroll vid detaljhandel med alkoholdrycker) finns på regionförvaltningsverkets webbplats: http://www.avi.fi/sv/web/avi/lomakkeet

Nya alkohollagen
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om tillsynen över alkohollagen (158/2018)
 

Ytterligare information:
Ytterligare information om egenkontrollplanen och hur den ska utformas fås av regionförvaltningsverket i den region där verksamhetsstället är beläget. Kontakt med en sakkunnig inom alkoholförvaltningen fås via regionförvaltningsverkets telefonväxel eller per e-post via registratorskontoret.

RFV i Södra Finland, växel: 0295 016 000,  registratur.sodra@rfv.fi
RFV i Östra Finland, växel: 0295 016 800,  registratur.ostra@rfv.fi
RFV i Sydvästra Finland, växel: 0295 018 000,  registratur.sydvastra@rfv.fi
RFV i Västra och Inre Finland, växel: 0295 018 450,  registratur.vastra@rfv.fi
RFV i Norra Finland, växel: 0295 017 500,  registratur.norra@rfv.fi
RFV i Lappland, växel: 0295 017 300,  registratur.lappland@rfv.fi


Uppdaterad